Gemeente Alkmaar

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 november 2011 Aanwezig: mr. P. de Baat MPM, voorzitter drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L. Hagen mw. A.J.A. van de Ven dr. J.C.M. Cox, secretaris Afwezig: P.M. Bruinooge 1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2011 wordt vastgesteld. Besluiten Herbenoemen buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand Samenvatting / bestuurlijke presentatie: Van het huidige team buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand loopt binnenkort de benoemingsperiode af. Het college dient het team te herbenoemen. Besluit: Conform het Reglement Burgerlijke Stand, artikel 3.2 te herbenoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand tot 1 januari 2013: Mevrouw K.K.N. Adams Mevrouw M.C. Bak-Aal Mevrouw J.P. Balder-Greep Mevrouw K.M. Dielemans Mevrouw D.C.E. van Huizen Mevrouw L.E.J. den Hollander-Loeffen Mevrouw Y. Ligtenberg De heer H.N. Oud De heer G.W. Toebes

2.

11.2772 Bruinooge


1

11.2579 De Baat

Vervangen koeltoren ijsbaan De Meent Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In de meerjarenbegroting is voor 2015 de vervanging/verplaatsing van de koeltoren van ijsbaan De meent opgenomen voor een bedrag van 250.000,--. De slijtage van de installatie gaat echter sneller dan voorzien, waardoor vervanging na het winterseizoen 2011/2012 aan te bevelen is. De koeltoren is voor aanvang van het seizoen 2012/2013 dan weer operationeel. Voorgesteld wordt om deze vervangingsinvestering naar voren te halen in de tijd. Dat kan in meerjarenperspectief op een financieel neutrale wijze plaats vinden. De opgevoerde vervanging van de condensor (jaarschijf 2011 ad. 200.000,--) blijkt nog enige jaren verantwoord uitgesteld te kunnen worden. Voorgesteld wordt om de vervangingsinvesteringen in de begroting te wisselen. Besluit: Bijgaand raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

11.2687 Nagengast

Startdocument samenwerking in de afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In 2011 is het Bestuursakkoord Water afgesloten tussen Rijk, waterschappen en gemeenten. Hierin zijn afspraken gemaakt over samenwerking in de afvalwaterketen. Ter uitwerking van dit akkoord hebben gemeenten in onze regio en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het `startdocument samenwerking in de afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord' opgesteld. Gevraagd wordt om in te stemmen met dit startdocument en dit te bekrachtigen door ondertekening van het in het startdocument opgenomen convenant tijdens een dit najaar te organiseren bijeenkomst door de portefeuillehouder water. Besluit: 1. In te stemmen met het startdocument samenwerking in de afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord. 2. Het startdocument samenwerking in de afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord ter kennisname aan te bieden aan de commissie Stedelijke ontwikkeling en beheer. Burgemeester: 3. De portefeuillehouder water te machtigen om het startdocument samenwerking in de afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord namens Alkmaar te ondertekenen.

11.2627 Van de Ven

Doorbetaling subsidie wijkknooppunt Daalmeer aan Kennemerwonen Samenvatting / bestuurlijke presentatie: De gemeente heeft een subsidiebijdrage bij de provincie aangevraagd en verkregen ten behoeve van de stichting van Wijksteunpunt breed in Daalmeer (De Daalder). Het college dient een formeel besluit te nemen tot doorbetaling van deze subsidie aan de eigenaar van De Daalder, Kennemer Wonen.


2

Besluit: 1. In te stemmen met de doorbetaling van de subsidie van 500.000,-- ten behoeve van de stichting van het wijkknooppunt Daalmeer aan de Stichting Kennemer Wonen, via de bijgaande brief en de daarin opgenomen voorwaarden. 2. Het sectorhoofd Samenleving te machtigen de betreffende brief te ondertekenen. 11.2737 Van de Ven Onderzoek Regionale Popvoorziening Waerdse Tempel Samenvatting / bestuurlijke presentatie: In het coalitieakkoord 2011 ­ 2014 ("een nieuwe lente, een nieuw geluid") heeft het college als ambitie gesteld dat de regio in ieder geval één poppodium heeft. Ten behoeve hiervan wilde de coalitie, in overleg met de regiogemeenten, de mogelijkheden onderzoeken om de Waerdse Tempel als poppodium te ontwikkelen. Vanaf juni 2011 heeft het adviesbureau BMC, in opdracht van de gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar deze mogelijkheden onderzocht. De conclusie van BMC is dat de ontwikkeling van de Waerdse Tempel als regionale popvoorziening niet realistisch is. Besluit: 1. Kennis te nemen van het BMC-rapport "Breed gedragen en voldoende toegerust". 2. Vast te stellen dat op basis van de rapportage deelname van de gemeente Alkmaar aan de Waerdse Tempel niet wenselijk is. 3. De rapportage ter kennisname aan te bieden aan de commissie Samenlevingszaken.


3

---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Alkmaar 15-11-2011 '


Lees ook