X
X
X Gemeente Amsterdam


nummer 20 - 26 mei 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 21 EN DINSDAG 25 MEI 1999

PERSBERICHT

LOCATIES VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

Na een periode van onderzoek en overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben de besturen van de stadsdelen en het college van B&W principebesluiten genomen over de opvang van asielzoekers in een aantal gebouwen en terreinen verspreid over de stad. Hierbij zullen nog nadere afspraken moeten worden gemaakt over de gebruiksduur en het aantal asiel-zoekers dat kan worden opgevangen.

De locaties die geschikt zijn om asielzoekers te kunnen opvangen zijn:


* Een deel van het sportpark De Melkweg in Amsterdam-Noord, na verhuizing van de huidige gebruikers.


* De voormalige camping op het Zeeburgereiland.


* Het complex 'de Klencke' in Zuideramstel, nadat de huidige bewoners zijn verhuisd naar een andere woonvoorziening voor ouderen.


* De voormalige HTS aan de Wiltzanghlaan in Bos en Lommer.


* De zusterflat bij het Andreas-ziekenhuis in Slotervaart/Overtoomse Veld.

Op dit moment zijn nog enkele mogelijkheden, waarover binnenkort meer duidelijkheid gaat ontstaan, in onderzoek. Dit betreft een terrein aan het IJsbaanpad in Oud-Zuid en een deel van het terrein bij het Wetenschapscentrum aan de Kruislaan in de Watergraafsmeer. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om een hotelschip aan te meren aan het Stenen Hoofd in het stadsdeel Westerpark.

De omwonenden van de hierboven genoemde locaties zijn of worden schriftelijk over de plannen op de hoogte gebracht. De komende weken zullen afrondende besprekingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen nog een of meer opties afvallen.

Nadat over de locaties een definitief besluit is genomen zullen voorlichtingsavonden worden belegd om belangstellenden verder te informeren.

Op woensdagmiddag 26 mei wordt de commissie van advies hierover gehoord.

Paul van Yperen 5523246

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Middelen, Welzijn en Onderwijs

Het college stemt in met de reactie van de Dienst Binnenstad op het accountantsverslag over de jaarrekening 1998. Behandeling in de gemeenteraad is op 16 juni.

Algemeen Bestuur

Het college is akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. G.Ph. Huffnagel (VVD) over Vrankrijk. Publicatie in het Gemeenteblad.

Binnenwaterbeheer

Het college gaat ermee akkoord om de woonboot 'Relais' t/o Wittenburgergracht 12 te vervangen door een ark. Hiermee gaat het college contrair aan het advies van de Welstandscommissie. De waarnemend directeur van de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam zal, afhankelijk van de aard van eventueel ingebrachte zienswijzen, een definitieve beslissing nemen.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met het startdocument over de vervoersknoop Buikslotermeerplein. Door de komst van de Noord/Zuidlijn zal hier een vervoersknoop worden gerealiseerd, bestaande uit een station van de Noord/Zuidlijn, een busstation, een fietsenstalling en een transferium. In deze notitie wordt de ontwikkeling van de vervoersknoop Buikslotermeerplein globaal beschreven. Op dit moment wordt onderzocht hoe de planningen van de verschillende voorzieningen zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.

Het college gaat akkoord met de concept-raadsvoordracht over het Memorie van Antwoord en de Tracékeuze westelijke Stadshartlus. Die zijn in een eerste termijn in de raadscommissie op 11 mei jl. besproken. De raadsvoordracht bevat de mening van de commissie, zoals geuit tijdens deze vergadering. De tweede termijn is in de gemeenteraad op 2 juni. Belangrijkste onderdeel van de raadsvoordracht is het voorstel om in te stemmen met het handhaven van het Hoofdnet Auto op de Spuistraat, en die dus niet te verleggen naar de Nieuwezijds Voorburgwal.

Het college is akkoord met de gewijzigde raadsvoordracht over de inpassing van de stations van de Noord/Zuidlijn in de Binnenstad. De belangrijkste wijziging betreft het expliciet toevoegen van het besluit tot het opheffen van evenveel parkeerplaatsen op het maaiveld als er in een parkeergarage worden gerealiseerd. Behandeling in de gemeenteraad is op 2 juni.

Sociale Zaken

Het college stemt in met uitstel tot het verlenen van de RAP-status aan 45 fte voor de functie berekenaar/controleur tot uiterlijk eind 2000. Hiermee is 1 miljoen gulden gemoeid in 1999 en 2 miljoen gulden in 2000. Een overbruggingsperiode is nodig, omdat de benodigde NUS-modules later zullen worden ingevoerd dan gepland. Tegelijkertijd zal de deconcentratie van de Centrale afdeling Debiteuren Beheer (CDB) worden uitgesteld tot eind 2001. Dit door de financiële risico's en het feit dat afdeling goed functioneert en veel geld voor de gemeente binnenhaalt. Behandeling in de gemeenteraad is op 26 mei.

Zorg

Het college stemt in met een verdelingsvoorstel voor 1999 voor de personele kosten van aanvullende activiteiten bij de geïntegreerde voorziening voor verslaafden in Zuidoost voor een bedrag van 1.154.000 gulden. Het betreft activiteiten die niet uit de reguliere subsidies van de deelnemende instellingen worden bekostigd. Behandeling in de raadscommissie is op 17 juni.

Het college gaat akkoord met het toekennen van een incidentele bijdrage van 4,8 miljoen gulden aan de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer voor het doen van onderzoek naar het aanpassen van GVB-haltes en de realisatie daar-van. Het bedrag wordt toegekend voor de verbetering van de toegankelijkheid van de tramlijnen 1 en 5. Behandeling in de raadscommissie is op 17 juni.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de volgende personen te benoemen tot lid van de Amsterdamse Seniorenraad: J.K.M. de Smet, mevr. L. Nijland, mevr. Y.I. van Wagensveld, mr. J.H. Jonker, mevr. J. Kraay, mevr.dr. F. van den Burg, mevr.prof.dr. R.G. Fuks-Mansfeld, mevr. A. Barth, arts, mevr.drs. R.M.C. Smeets, mevr. A. Sniffels en mr. J. van den Bergh. Behandeling in de raadscommissie is op 17 juni en in de gemeenteraad op 30 juni.

Het college heeft een verdelingsvoorstel 1999 uit het Stimuleringsfonds lichamelijk gehandicapten opgesteld. Het betreft achttien aanvragen voor de verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en vier overige aanvragen die geen uitstel kunnen velen. In totaal wordt er voor een bedrag van 845.513 gulden beslag gelegd op het Stimuleringsfonds. Behandeling in de gemeenteraad is op 17 juni.

Het college stemt in met de definitieve vaststelling van subsidie aan de stichting Tot en Met voor de jaren 1996 en 1997. Ook wordt gevolg gegeven aan een nieuwe beoordeling van de subsidiegrondslag, wat er toe leidt dat de traditionele subsidiëring op grond van exploitatietekorten plaats maakt voor een subsidiëring waarbij een vooraf overeengekomen vergoedingsprijs voor de activiteiten als prestatievergoeding wordt toegepast. Behandeling in de raadscommissie is op 17 juni.

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om voor de medische opvang van asielzoekers te participeren in het samenwerkingsverband Flevoland-Noord-Holland. Behandeling in de raadscommissie is op een nader te bepalen datum in juni en in de gemeenteraad op een nader te bepalen datum in juni/juli.

Gemeentevervoerbedrijf

Het college heeft voor de aanbestedingsprocedure van 95 trams door het GVB opdracht aan PPS verleend voor het uitvoeren van een second opinion. PPS moet toetsen of de keuze van de door het GVB voorgestelde leverancier, gegeven het programma van eisen en de prijs, de meest optimale is.

Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid F.I.M. Houterman (VVD) over de overheveling van de OT-Teams van het GVB naar de politie. Publicatie in het Gemeenteblad.

Openbare Ruimte

Het college heeft kennis genomen van de brief van de directeur Dienst Stadstoezicht over de kosten van de werkonderbreking op 22 april en de staking op 12 mei. De directeur schat de inkomstenderving op maximaal 260.000 gulden minus 'ingehouden salarissen' voor niet-geregistreerde werknemers tijdens de staking. De brief zal ter kennisneming aan de raadscommissie worden gezonden.

Het college heeft besloten om de bevoegdheid om een verordening te maken over het aanleggen van telecomkabels centraal te houden.

Grondzaken

Als gevolg van de ontwikkelingen op het WCW-terrein moeten de volkstuinen van de Vereniging 'Frankendael' worden verplaatst. Een deel gaat naar een nieuwe locatie in Driemond. Een ander deel is gepland op de voormalige atletiekbaan Chris Berger in de Watergraafsmeer. Door bodemverontreiniging is sanering van de atletiekbaan noodzakelijk. Hierdoor werd de realisatie van de nieuwe volkstuinenlocatie duurder dan voorzien en is gezocht naar mogelijke, alternatieve locaties. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-voordracht, waarin drie opties (Atletiekbaan Chris Berger, Weilandje WCW-terrein en Driemond) zijn uitgewerkt en waarin de uiteindelijke keuze voor de atletiekbaan is herbevestigd. Het college stemt ook in met een extra bijdrage van 1,45 miljoen gulden om de realisatie van de tuincomplexen Driemond en Atletiekbaan te kunnen afronden. Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Het college heeft de directeur Grondbedrijf gemachtigd tot het aangaan van de overeenkomst met de dienst der Domeinen voor de winning van zand voor de eerste fase van IJburg 3,23 gulden leges per m3 (totaal 20.065.000 gulden). Het bedrag zal worden gedekt uit het krediet Landmaken voor de eerste fase van het Haveneiland.

Ruimtelijke Ordening

Het college heeft ingestemd met de bereikte overeenstemming in het Bestuursforum Schiphol over de selectiecriteria en het werkingsgebied van de Schipholgebonden bedrijven en kantoren. De selectiecriteria houden grofweg in dat Schipholgebonden bedrijven kunnen worden toegelaten op locaties op en rond de luchthaven. Daarnaast zal via een locatiestudie naar aanvullende locaties voor deze bedrijven worden gezocht. Voor bedrijven met een hoogwaardig internationaal concurrerend karakter zullen ook, in tegenstelling tot voorheen, locaties op en rond de luchthaven worden gezocht. Ook bij de Zuidas zal met dit selectiecriterium rekening worden gehouden. Er wordt nader bezien hoe de verdere afspraken moeten leiden tot aanpassing van het takenpakket van de gezamenlijke dochteronderneming SADC. Het bestuursforum heeft daarnaast het besluit genomen om een studie voor te bereiden over de relatie tussen de ontwikkeling van locaties en de bereikbaarheid van deze locaties.

Het college heeft ingestemd met de kwartaalrapportage Zuidas, eerste kwartaal 1999. De kwartaalrapportage is opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het project Zuidas. Zo is bijvoorbeeld de concept-Visie Zuidas verder uitgewerkt en zijn voor het tweede kwartaal de voorbereidingen getroffen om de publiek/private samenwerking, samen met het Rijk (en eventueel de provincie), verder uit te werken. Daarnaast zijn diverse deelprojecten verder uitgewerkt; in een aantal van deze deelprojecten is nu tot daadwerkelijke uitvoering overgegaan, waarmee ook het aspect van het beheer nadrukkelijker op de agenda is komen te staan.

Volkshuisvesting

Het college is akkoord met de kredietaanvraag voor de kosten van de verbouwing van de Zuiderkerk tot informatiecentrum van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam (SWD) en de dienst Ruimtelijke Ordening
3.100.000 gulden met een afschrijvingstermijn van tien jaar. Vanaf de zomer 1998 zijn er haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de mogelijkheden om het informatiecentrum van de SWD onder te brengen in de Zuiderkerk. De studies hebben geleid tot een ontwerp waarin de samenhang en de integratie van de bestaande functies van de kerk goed tot hun recht komen. De verbouwing brengt de kerk bovendien meer in overeenstemming met haar monumentale karakter. Behandeling in de raadscommissie is op 9 juni en in de gemeenteraad op 16 juni.

Het college heeft ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Verordening op het Woonlastenfonds 1999 en dit voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. De wijziging van de verordening is erop gericht om de uitgaven van het Woonlastenfonds conform de collegebeslissing voor het subsidiejaar 1999-2000 terug te brengen tot de beschikbare 5 miljoen gulden. Dit voorstel gaat uit van een verandering van de doelgroep. Mede door het belang van het tegengaan van de armoedeval, richt het Woonlastenfonds zich voortaan uit-sluitend op de bovenminima tot 120% van het bijstandsniveau. Mocht bij de behandeling van de Voorjaarsnota extra middelen aan het fonds worden toe-gekend, dan kan de voordracht worden ingetrokken. Behandeling in de raadscommissie is op 9 juni en in de gemeenteraad op 30 juni.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

O Besluit over machtiging directeur dIVV.

Sociale Zaken

O Beschikking op bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. O Drie besluiten over terugvordering in rechte.

Zorg

O Besluit over voorlichtingsplan allochtone ouderen. O Besluit over definitieve vaststelling subsidies 1997.

Afvalverwerking

O Besluit over machtiging tot materieel en bouw afvalsorteerstation.

Werkgelegenheid

O Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 14184 '
Lees ook