X
X
X Gemeente Amsterdam


nummer 16 - 21 april 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 16 EN DINSDAG 20 APRIL 1999

PERSBERICHTEN

VIER MILJOEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

De gemeente Amsterdam trekt in 1999 ruim 4 miljoen gulden uit voor fietsvoorzieningen. Een groot deel van dit bedrag zal worden besteed aan een verdere kwaliteitsverbetering van de belangrijkste fietsroutes in de stad en aan bewaakte fietsenstallingen. Ook de fietsbewegwijzering zal verder worden verbeterd. Dit heeft het college van B&W besloten. Het besluit vloeit voort uit de afspraak in het Programakkoord 1998-2002 om het gebruik van de fiets te stimuleren. De 4 miljoen gulden komt bovenop de 15 miljoen die dit jaar wordt uitgegeven aan fietspaden langs de hoofdroutes in de stad.

De komende jaren wil het college betere fietsverbindingen in de stad realiseren. Dit via het aanleggen van duidelijk herkenbare vrije fietsroutes, waarbij fietsers op de belangrijkste kruispunten sneller kunnen door-stromen. Wethouder Köhler (Verkeer en Vervoer) verwacht dat hierdoor meer Amsterdammers de fiets zullen pakken. Voor de aanloopkosten van dit zogenaamde Kernnet Fiets wordt voor dit jaar 1,2 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Dit voorjaar komen er voorstellen voor de verdere invulling van deze fietsroutes.

Om het fietsgebruik te stimuleren, zullen de komende jaren ook meer openbare bewaakte stallingen worden gerealiseerd. In 1999 komen er in totaal 1400 plaatsen in nieuwe stallingen bij, onder andere bij Paradiso, in de Wibautstraat, en bij het Olympisch Stadion. Ook wordt er een mobiele stalling aangeschaft die kan worden gebruikt bij evenementen in de stad. Bij Amsterdam CS is een tijdelijke fietsenstalling gepland die tijdens de vernieuwing van het Stationseiland plaats kan bieden aan 3000 fietsen. Daarnaast zullen initiatieven van stadsdelen en particulieren om stallingen te verbeteren of op te zetten worden ondersteund. Dit jaar zal ook worden bekeken hoe een centrale fietsparkeerorganisatie kan worden opgezet om het opzetten, exploi-teren en beheren van de fietsparkeervoorzieningen te verbeteren.

Het college stelt daarnaast onder meer geld beschikbaar voor een proef met het Depo/witfietssysteem (die in juli zal starten) en voor de internationale fietsconferentie Vélo Mondial 2000 (juni 2000 in Amsterdam).

Behandeling in de raadscommissie is op 11 of 12 mei.

Hans Joosten 5522056

ADVISEUR STADSVORMGEVING VOOR DE BINNENSTAD

Het college van B&W is op 16 april akkoord gegaan met het voorstel om ter verbetering van de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad een Adviseur Stadsvormgeving in te schakelen. Ir. J.J.H.M. van Heeswijk, architect, gevestigd aan de Prinsengracht, zal deze opdracht aan-vaarden, vooralsnog voor de zittingsduur van het huidige college Binnenstad.

Het doel van de functie is het op een hoger niveau brengen van de vormgeving van de openbare ruimte. Uitgangspunten zijn meer ordening en kwaliteit. Hierbij speelt de samenhang met de gebouwde omgeving en met andere plannen in de binnenstad een belangrijke rol. De Adviseur Stadsvormgeving geeft een oordeel over de plannen voor de openbare ruimte en bewaakt de algemene kwaliteit. Na goedkeuring door de Adviseur Stadsvormgeving mag bij bestek en uitvoering niet meer van de plannen worden afgeweken en moeten vergeten onderdelen worden gecorrigeerd. De adviseur geeft in zijn onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies. Onder andere bij de eerste oplevering van werken in de openbare ruimte zal de adviseur aanwezig zijn om bindende aanwijzingen te geven bij eventuele afwijkingen.

De heer Van Heeswijk heeft zich onder andere verdienstelijk gemaakt als lid van de commissie Bouwkunst van de Amsterdamse Kunstraad, de Raad voor de Kunst in Den Haag, de Schoonheidscommissie Amsterdam en als docent aan de Academie van Bouwkunst. Sinds 1985 heeft de heer Van Heeswijk een zelfstandig architectenbureau in Amsterdam.

De Adviseur Stadsvormgeving zal regelmatig overleg plegen met wethouder Ter Horst, wethouder Openbare Ruimte Verkeer en Parkeren Binnenstad.

Huub Winthagen 5523245

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

Gezien de slechte onderhoudstoestand van de oneven zijde van het Singel tussen de Raadhuisstraat en de Torensteeg, heeft het college besloten om dit gedeelte te herprofileren. Dat gebeurt op basis van de uitgangspunten van het Nieuw Standaard Grachtenprofiel. Behandeling in de raadscommissie is op 29 april.

Het college heeft ingestemd met de herprofilering van de Eerste Coehoornstraat en de Blankenstraat tussen de Czaar Peterstraat en de Cruquiusstraat. Het is de bedoeling om de kwaliteit van de openbare ruimte ter plaatse sterk te verbeteren. Behandeling in de raadscommissie is op 20 mei.

Het college heeft besloten de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren om de panden Planciusstraat 26 en 28 niet op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Een van de bewoners had daarom verzocht. Het college is echter van mening dat uit de waardestelling is gebleken dat de panden onvoldoende waarde hebben voor plaatsing op die lijst. Ook de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg adviseert negatief over de plaatsing. Behandeling in de raadscommissie is op 20 mei.

Bouwen, Wonen en Economie

Het college stemt in met de overdracht van de door het Gemeentelijk Grond-bedrijf beheerde panden in de binnenstad naar de dienst Binnenstad. Op dit moment worden de panden beheerd door de dienst Binnenstad zonder dat dit formeel is geregeld.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het afwijzen van het verzoek tot planschade ex art. 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening. De eigenaar van het pand Hazenstraat 28 heeft een verzoek tot planschade ingediend vanwege de nieuwbouw naast zijn pand, waardoor o.a. het uitzicht vanuit de ramen in de zijgevel is teruggebracht en de lichtinval is afgenomen. Het verzoek wordt afgewezen, omdat het bestemmingsplan al gold toen het pand door de eigenaar werd aangekocht. Uitgangspunt is dat wanneer een uit-werkingsplan binnen de regels van het globale plan blijft, een verzoek om planschade zonder meer kan worden afgewezen. De eigenaar van het pand wordt uitgenodigd om zijn verzoek bij de raadscommissie te komen toelichten.

Behandeling in de raadscommissie is op 29 april en in de gemeenteraad op 19 mei.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

Het college stemt in met wijziging van de Verordening op het leerlingenvervoer Binnenstad. De wijziging houdt verband met het in werking treden van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en het tweede deel van de Wet op het voortgezet onderwijs. De Amsterdamse Verordening op het leerlingenvervoer is in 1987 vastgesteld en in 1994 voor het laatst gewijzigd. De wijziging betrof toen de aanscherping van het afstandscrite-rium: de afstand waarvoor ouders van leerlingen in het basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zelf de kosten van het vervoer moeten betalen, werd vergroot. In de praktijk blijken de stadsdelen de regels voor ontheffing van de kosten (art. 23, hardheidsclausule) verschillend toe te passen. Daarom is een werkgroep ingesteld die de beoordelingscriteria voor de toe-passing van art. 23 heeft geformuleerd, zodat de nieuwe verordening (schooljaar 1999-2000) in de verschillende stadsdelen zoveel mogelijk op dezelfde manier zal worden geïnterpreteerd. De invoering van een drempelbedrag en de verdere aanscherping van het afstandscriterium in de nieuwe verordening zullen echter niet in de verordening van de Binnenstad worden opgenomen. Redenen hiervoor zijn dat de nieuwe regels een bepaalde groep financieel te zwaar zou treffen en dat de bezuiniging voor de Binnenstad op dit moment niet noodzakelijk is. Behandeling in de raadscommissie is op 20 april.

Onderwijs

Het college heeft besloten om aan de periodieke budgetsubsidie van 780.000 gulden voor de stichting Het Mozeshuis een subsidiekader te verbinden. Aan deze budgetsubsidie zijn tot op heden onvoldoende inhoudelijke voorwaarden gesteld. Het college wil meer helderheid in de subsidierelatie. Ook vindt het college dat de gemeente Amsterdam meer kan profiteren van het werk van de stichting door meer gestructureerde verslaggeving te vragen, zodat het college goed geïnformeerd wordt over maatschappelijke ontwikkelingen die ook voor andere beleidsterreinen van belang kunnen zijn. De notitie Subsidiekader stichting Het Mozeshuis geeft hiervoor een voorstel. Behandeling in de raadscommissie is op 20 mei.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de aanvraag van een voorbereidingskrediet van 2 miljoen gulden voor vervangingsprojecten op het Hoofdnet Auto. Deze - voornamelijk nieuwe - projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Hoofdnet Auto 1998-2002, waarvan het college op 5 maart jl. heeft kennis genomen. Voor de vervangingsprojecten is de komende vier jaar een programma van 200 miljoen gulden voorzien. Er is al een voorbereidingskrediet van 1,6 miljoen gulden beschikbaar gesteld, maar om nu voldoende projecten in voorbereiding te kunnen nemen, is een verhoging van dit krediet met 2 miljoen gulden nodig. Het voorbereidingskrediet is met name nodig voor projecten met een 'Ruim Baan-gehalte', die een start vereisen voor het jaar 2000. Behandeling in de raadscommissie is op 12 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Afvalverwerking

Het college stemt in met de teruggaveregeling regulerende energiebelasting. Sinds 1997 valt de door de AVI's geproduceerde duurzame elektriciteit onder een bijzondere regeling in het kader van de regulerende energiebelasting. Deze teruggaveregeling treedt in werking, nadat met de gezamenlijke afvalverbranders in Nederland afspraken zijn gemaakt over verbetering van hun energiebenutting. Dit leidt tot een vergroting van de productie van energie uit afval. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant tussen de ministers EZ, VROM en Financiën met de gezamenlijke afvalverbranders en NOVEM ligt er nu. Voor de gemeente Amsterdam betekent het effectueren van dit convenant de terugsluizing van ongeveer 21 miljoen gulden over de driejarige convenantperiode. Met dit bedrag zal een ambitieus pakket van energieprestatiemaatregelen worden uitgevoerd. De wethouder Nutsbedrijven zal hiervoor voorstellen doen. De gezamenlijke afvalverbranders zullen zich voor dit doel verenigen in de Vereniging Regulerende Energiebelasting Afvalverbranders (VEREBA) om zo gezamenlijk als partij te kunnen optreden. De directeur van de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking zal hiervan namens de gemeente Amsterdam lid worden.

Economische Zaken

Het college stemt in met het instellen van een G4/Amsterdam-kantoor bij de Europese Unie (EU) in Brussel. Door het instellen van dit kantoor wordt o.a. een grotere deelname van de G4/Amsterdam aan EU-programma's en activiteiten, en meer belangstelling voor de G4/Amsterdam beoogd. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zullen de kosten voor de extra formatie en het werkbudget worden betrokken. Behandeling in de raadscommissie volgt zo spoedig mogelijk.

Openbare Ruimte

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken over de BTW-problematiek in de relatie Stadstoezicht-Nieuw Amsterdam. Het was lange tijd onduidelijk of Stadstoezicht als opdrachtnemer over de geleverde diensten aan Nieuw Amsterdam BTW-plichtig zou zijn. Fiscadam is verleden jaar gevraagd te adviseren en te overleggen met de Belastingdienst. De stand van zaken is als volgt: er is geen sprake van omzetbelasting. Stadstoezicht is wel BTW-plichtig voor wat betreft de jaren 1997 en 1998. Het verschuldigde bedrag is inmiddels aan de Belastingdienst betaald. Fiscadam is momenteel in overleg met de fiscus om te kijken naar de jaren 1995 en 1996.

Het college heeft kennis genomen van de melding van een overschrijding van het krediet Daniël Goedkoopstraat. De gemeenteraad heeft op 30 september 1998 besloten om een krediet van 1.860.000 gulden beschikbaar te stellen aan de Dienst Stadstoezicht voor de inrichting van en de verhuizing naar het perceel Daniël Goedkoopstraat 7-9. Nu is duidelijk geworden dat de kosten van de werktuigkundige installaties voor de hallen in dit pand het gereserveerde budget aanzienlijk zullen overschrijden. De laagste inschrijving was 500.000 gulden, terwijl het gereserveerde budget 150.000 gulden bedraagt. Voor het zomerreces zal de wethouder Openbare Ruimte Centrale Stad een aanvullend krediet aanvragen.

Grondzaken

Het college gaat akkoord met de gelijke verdeling over het Grondbedrijf en het Havenbedrijf van de investeringskosten (600.000 gulden) voor de plaatsing van nutskasten voor de binnenvaart in het Oostelijk Havengebied. De huidige aggregaten waarmee stroom aan boord wordt opgewekt, moeten in verband met geluidsoverlast voor de woningen worden vervangen door nutskasten aan de wal. Dit besluit over de financiële dekking heeft betrekking op het B&W-besluit van 20 november 1998 over de watergebruikrapportage over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de woonschepen. Op 12 mei wordt dit voor-stel ter kennisneming aan de raadscommissie aangeboden.

Ruimtelijke Ordening

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de reparatie van de kaart die bij de besluitvorming over de bevoegdhedenverdeling voor de aanleg van de spoorverbreding Bijlmermeer aan de raadscommissie en de gemeenteraad is overlegd. De gemeenteraad heeft op 16 april 1997 voor de aanleg Utrechtboog/spoorverbreding een bevoegdhedenverdeling vastgesteld op basis van art. 35 van de Verordening op de stadsdelen. Bij die besluitvorming is een kaart met de begrenzing overlegd die niet in overeenstemming is met het besluit. De begrenzing was dermate krap aangegeven, dat hierbinnen niet alle werken blijken te passen die samenhangen met het sporenproject. Behandeling in de raadscommissie is op 12 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding van de herziening van het bestemmingsplan Zuidelijke Ringspoorbaan en Venserpolder (stadsdeel Zuidoost). NS Railinfrabeheer heeft een bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van de Utrechtboog ten noorden van station Bijlmer. Deze bouwaanvraag wijkt op twee punten af van het bestemmingsplan Zuidelijke Ringspoorbaan uit 1986. Het bestemmingsplan wordt nu gewijzigd op de volgende twee punten: het talud in oostelijke richting wordt verbreed en de Utrechtboog wordt volledig op viaducten aangelegd. Daarnaast zullen de wijzigingen in de openbare ruimte als gevolg van de aanleg van de spoorlijn in het bestemmingsplan worden doorgevoerd. Behandeling in raadscommissie is op 12 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Ruimtelijke Ordening/Milieu

Het college heeft besloten onderzoek te laten verrichten naar een mogelijke verplaatsing van de Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) Oost en Zuid naar de locatie van de RWZI in Westpoort. De RWZI Oost blokkeert een goede stedenbouwkundige invulling van het Zeeburgereiland en kan daarnaast stank-overlast voor eventuele toekomstige bewoners opleveren. Daarom zijn de mogelijkheden verkend om de gehele installatie te verplaatsen. Hierbij is ook de verplaatsing van de RWZI Zuid op Amstel I betrokken. Als het verplaatsingsplan feitelijk wordt uitgevoerd heeft dit aanzienlijke stedelijke consequenties voor de huidige planvorming en de toekomstige mogelijkheden op het Zeeburgereiland en in het gebied Amstel I. Het college besluit opdracht te geven om nadere onderzoeken te doen naar de mogelijkheden en consequenties van de verplaatsing en de uitgaven daarvoor te dekken uit de reservering in het Stadsvernieuwingsfonds 1999 voor geursanering op de RWZI Oost. Behandeling in de raadscommissie volgt zo spoedig mogelijk.

Volkshuisvesting

Het college gaat akkoord met de overdracht van de woonwagenlocatie Lakenhalstraat van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld naar de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. Het betreft twee terreinen voor het plaatsen van 14 woonwagens. De verrekening van de waarde van het terrein vindt rechtstreeks plaats tussen het stadsdeel en de Woningdienst.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de opvang van asielzoekers en met de wijziging van de Verordening op de stadsdelen op dit punt. Op 16 maart jl. heeft het college voorgesteld de regie en coördinatie van de opvang van asielzoekers over te dragen aan de stadsdelen. Daarnaast is besloten geen inspraak in de opvang te organiseren en is vastgesteld in welke stadsdelen potentiële locaties/gebouwen zullen worden onderzocht op bruikbaarheid en financiële haalbaarheid. Op 29 maart heeft de wethouder voor de huisvesting van asielzoekers over deze besluiten overleg gevoerd met de voorzitters van de stadsdelen. Die zijn akkoord met de toevoeging aan Lijst A van de Verordening op de stadsdelen ('het regisseren en coördineren van de opvang van asielzoekers, het maken van afspraken met het Rijk/Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het sluiten van bestuursovereenkomsten ter zake, alsmede het beheer van het budget voortvloeiende uit het Faciliteitenbesluit opvangcentra 1994'). Het voorstel van het college om formeel geen inspraak te organiseren is door de stadsdelen overgenomen, met dien verstande dat bewoners wel uitgebreid geïnformeerd zullen worden en dat er ook naar de bewoners geluisterd zal worden. Immers, het draagvlak is een belangrijk criterium bij de keuze voor een bepaalde locatie. Na 12 mei zal het college kennis nemen van de locaties/gebouwen die door de stadsdelen zijn gekozen en zal een besluit nemen over de locatie(s)/gebouw(en) die onder de jurisdictie van de centrale stad vallen. Behandeling in de raadscommissie is op 21 april, waarbij de leden van de Raadscommissies Zorg, Bouwen en Wonen Binnenstad, en Onderwijs en Diversiteitsbeleid zijn uitgenodigd. Behandeling in de gemeenteraad is op 28 april.

Het college stemt in met het wijzigen van de procedure voor informatieverschaffing bij anonieme dagvaarding in het kader van de Leegstandswet. De Leegstandswet is een vorderingsinstrument om speculatieve leegstand van niet-woongebouwen te voorkomen. Op dit moment wordt de Raadscommissie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken steeds gehoord, alvorens informatie te verschaffen aan de President van de Rechtbank. Deze procedure wordt te zwaar geacht. Met de instelling van de stadsdelen in 1990 is de bevoegdheid voor het vaststellen van bestemmingsplannen en het afgeven van bouwvergunningen overgedragen. Daardoor worden inlichtingen steeds vaker door de President rechtstreeks bij de stadsdelen gevraagd. Daarnaast blijken de resultaten van vorderingen op basis van de Leegstandswet minimaal. Bovendien zijn verschillende onderdelen van de Leegstandswet in de loop der jaren ingetrokken of overgenomen in de Huis-vestingswet. In de toekomst wordt het horen van de raadscommissie daarom achterwege gelaten. Aan de raadscommissie wordt op 12 mei gevraagd met de wijziging in te stemmen.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken

O Vijf adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

O Besluit over machtiging directeur Binnenstad.

Bouwen, Wonen en Economie

O Twee adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.

Algemeen Bestuur

O Veertien adviezen op bezwaarschriften. O Besluit over machtiging vervanging archiefbescheiden.

Jeugdzaken

O Besluit over subsidietoekenning.

Personeel en Organisatie

O Brief over gegrond verklaring bezwaar en intrekking besluit. O Brief over ongegrond verklaring bezwaar. O Besluit over goedkeuring vaststellingsovereenkomst. O Besluit over bevordering. O Twee besluiten over wijziging Mandaatsbesluit.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

O Besluit over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor krediet.

Sociale Zaken

O Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Zorg

O Besluit over incidentele waarderingssubsidie. O Besluit over toekenning eenmalige subsidies.

Gemeentevervoerbedrijf

O Besluit over machtiging directeur GVB.

Gemeentewaterleidingen

O Besluit over verlening subsidie.

Werkgelegenheid

O Besluit over bereidverklaring instandhouding en totstandbrenging arbeidsplaatsen. O Besluit over bijdrage uit stelpost werk en/of spaarsaldo scholing en activering. O Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. art. 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Grondzaken

O Twee besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 21369 '
Lees ook