X
X
X Gemeente Amsterdam


nummer 18 - 12 mei 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 7 EN DINSDAG 11 MEI 1999

PERSBERICHTEN

GUNNING EN SCREENING BRUG NAAR IJBURG

Het college van B&W heeft de bouw van brug 2001 naar IJburg gegund aan Hollandsche Beton en Waterbouw bv (HBW), en heeft ook ingestemd met het screeningsadvies van de burgemeester.

Het college en de gemeenteraad hebben in 1996 besloten tot toepassing van een screenings- en bewakingsaanpak bij bouwprojecten. Het gaat binnen deze aanpak om 'risk assessment', het in kaart brengen van de risico's voor over-heid en bedrijfsleven. Het doel van de screenings- en bewakingsaanpak is om het gemeentebestuur te adviseren over de financieel-economische stabiliteit en integriteit van een onderneming die inschrijft op een gemeentelijk bouw-project. Ook zal tijdens de uitvoering van het werk de vinger aan de pols worden gehouden.

De screenings- en bewakingsaanpak is (nu voor het eerst) bij de bouw van brug 2001 toegepast. Tijdens het onderzoek van de gemeente is geconstateerd dat HBW in het verleden besloten heeft tot voortijdige winstneming waarbij gebruik is gemaakt van 'gefingeerde rekeningen'. Uit het onderzoek van de gemeente zijn daarbij echter geen strafbare feiten gebleken.

De directie van HBW heeft inmiddels passende preventieve maatregelen getroffen, en heeft ook ingestemd met het opnemen van voorwaarden om een goede bewaking van het IJburgproject te waarborgen. Ook heeft de Raad van Bestuur van het moederbedrijf van de onderneming, de Hollandsche Beton Groep nv, verklaard dat integriteit voorop wordt gesteld bij het verkrijgen en realiseren van opdrachten.

De eerste paal voor de brug is op 11 mei door premier Kok geslagen. De bouw duurt naar verwachting tot 2001.

De screenings- en bewakingsaanpak zal ook worden toegepast bij de aanbesteding van de Noord/Zuidlijn.

Mirjam Otten 5522045

PROEF HORECACONCENTRATIEGEBIEDEN AANGEPAST

Het college van B&W is akkoord met een proef om gedurende een jaar de openingstijden voor discotheken in de horecaconcentratiegebieden te verruimen. Dit houdt in dat de discotheken in de weekends tot uiterlijk 07.00 uur geopend kunnen blijven onder de voorwaarde dat er vanaf 05.00 uur geen alcohol meer wordt geschonken. Vanaf 05.00 uur mogen er ook geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Het gaat om discotheken in de gebieden van het Leidseplein en Rembrandtplein inclusief Odeon en Roxy. De voorstellen houden ook in dat in de gehele binnenstad alcoholvrije zaken zonder terras gedurende de proef tot 06.00 uur mogen open blijven. De beleidsdriehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) hebben met de voorstellen ingestemd.

Eind vorig jaar sprak de Raadscommissie Algemene Zaken over een proef in de horecaconcentratiegebieden. De fractiestandpunten liepen toen dusdanig uiteen dat er geen overeenstemming kon worden bereikt.

Uit de proef moet blijken of er een verbetering van het woon- en leefklimaat ontstaat wanneer niet alle discotheken gelijktijdig leegstromen (zoals nu om 05.00 uur het geval is). Het veiligheidsgevoel kan hierdoor verbeteren.

Met de politie en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) worden afspraken over de handhaving gemaakt. De KHN, district Amsterdam, legt de nadruk op regie door de horecaondernemers zelf. De eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van horecaondernemers zijn daarbij uitgangspunt.

Voor het opzetten van een horecaklachtentelefoon wordt aansluiting gezocht bij de politie, die werkt aan een lijn voor niet-spoedeisende gevallen naast het 1-1-2 alarmnummer.

De raadscommissie zal de voorstellen op 25 mei bespreken.

Mirjam Otten 5522045

SPOORVERDUBBELING AMSTERDAM-ZUIDOOST

Op grond van de Corridorstudie Amsterdam-Utrecht heeft NS Railinfrabeheer (RIB) een verbreding van de spoorbaan bij Zuidoost en de aanleg van de Utrechtboog in voorbereiding. Het college van B&W heeft voor de spoorverdubbeling ten zuiden van Station Bijlmer gekozen voor de zogenaamde symmetrische variant. Bij deze variant komt aan elke zijde van de huidige spoorbaan een nieuw NS-spoor. Een stuurgroep van de gemeente, het stadsdeel Zuidoost, NS RIB en het ministerie van V&W, onder voorzitterschap van Duco Stadig, wethouder Ruimtelijke Ordening, heeft twee varianten tegen elkaar afgewogen. De symmetrische variant heeft de voorkeur boven de Westvariant door de vertragende invloed van de Westvariant op de aanleg van de Utrechtboog en de vernieuwing van station Bijlmer, en door risico's en kosten. De Westvariant zou 40 miljoen gulden meer kosten. De Westvariant biedt vooral voordelen op ruimtelijke aspecten. Beide varianten bevatten geluidsschermvoorstellen die een aanzienlijke en vergelijkbare verbetering van de geluidssituatie betekenen ten opzichte van de huidige situatie.

Aan de besluitvorming is een periode van intensief maatschappelijk overleg voorafgegaan. Het resultaat hiervan is dat ook bij Holendrecht-West saneringsschermen zullen worden geplaatst. De NS wil meewerken aan de optimalisering van ruimtelijke inpassing en schermmaatregelen. NS RIB heeft 2 miljoen gulden gereserveerd voor extra schermmaatregelen en 3,8 miljoen voor de verplaatsing van een GVB-onderstation bij Heesterveld. Naar aanleiding van maatschappelijk overleg heeft het ministerie bovendien besloten af te zien van realisering van goederenwachtsporen ter hoogte van Reigersbos/Hoge Dijk. Voor de bewoners was dit een zwaarwegend punt.

Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Paul van Yperen 5523246

COLLEGE MAANT TOT HOGER TEMPO BIJ AANPAK MILLENNIUMPROBLEEM

Het college van B&W heeft op voorstel van wethouder Bruines besloten tot een hoger tempo bij de aanpak van het millenniumprobleem. Weliswaar is de planning van activiteiten de afgelopen maanden verbeterd, zoals op het gebied van de openbare orde en veiligheid waar een werkgroep voor de nodige afstemming zorgt, maar een deel van de gemeentelijke organisatie blijft achter met het aanpassen van processen en het maken van noodscenario's. Daarom heeft het college besloten duidelijker prioriteiten te stellen. Zo zullen de wethouders iedere maand inzicht verschaffen in de mijlpalen bij de voorbereiding. Ook zullen de wethouders en de diensthoofden v¢¢r 1 juli vaststellen welke (extra) maatregelen zij zullen nemen en welke activiteiten

worden geïntensiveerd om geplande einddata te vervroegen. De eerste prioriteit is het gereed en beproefd hebben van noodscenario's. Op 14 juli zal het college aan de gemeenteraad voorleggen welke (extra) maatregelen de gemeente heeft genomen. De raadscommissie zal het onderwerp op 2 juni behandelen.

Willem de Lannoy 5523412

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. S. Bruines (D66) over stedelijke distributie. Publicatie in het Gemeenteblad.

Bouwen, Wonen en Economie

Het college stemt in met het Werkprogramma Projectontwikkeling Binnenstad 1999 en het Verdeelbesluit 1999. Het werkprogramma, dat bestaat uit de programma's Woningbouw en Woningverbetering voor 1999, dient als basis voor het Verdeelbesluit 1999. In het verdeelbesluit wordt vastgelegd hoe de verschillende subsidies over de verschillende werksoorten uit het werkprogramma worden verdeeld. De instemming met het werkprogramma betekent nog niet dat er financiële beslissingen worden genomen. Die komen tot stand op projectniveau (Fase III) of per werksoort door middel van het Raambesluit en de begrotingsvaststelling. Behandeling in de raadscommissie is op 3 juni en in de gemeenteraad op 30 juni.

Het college stemt in met de ter-inzage-legging van de derde wijziging van het bestemmingsplan Burgwallen Oude Zijde. Aanleiding tot de voorgenomen wijziging is de toename van het aantal smartshops in het gebied van de Burgwallen. Die trekken een publiek aan van jonge drugsgebruikers/-toeristen, wat het vestigingsklimaat voor andere, hoogwaardige functies in het gebied negatief kan beïnvloeden. Er wordt voorgesteld om met een wijziging van het bestemmingsplan de verdere groei van het aantal smartshops tegen te gaan. De bestaande smartshops mogen niet vergroten en mogen bij beëindiging van de exploitatie niet terugkeren.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

Het college heeft de jaarrekening 1998 van de Dienst Binnenstad vastgesteld met een voordelig saldo van 497.764 gulden. Behandeling in de raadscommissie is op 25 mei en in de gemeenteraad op 16 juni.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over reserves en voorzieningen voor de Dienst Binnenstad. De dienst heeft nog geen beleid voor reserves en voorzieningen. Door het vaststellen van een beleid worden zaken als autorisatie, minimale en maximale hoogte en eventuele rentetoevoeging geregeld en is het budgetrecht van de gemeenteraad beter gewaarborgd. Behandeling in de raadscommissie is op 25 mei en in de gemeenteraad op 16 juni.

Het college stemt in met de notitie over de Planning & Controlcyclus 1999 voor de Dienst Binnenstad. De Planning & Controlcyclus 1999 is al op 20 april door de raadscommissie behandeld.

Het college stemt in met het aanbieden van de notitie 'Aanpak invoering euro' aan de Raadscommissie Middelen, Welzijn en Onderwijs Binnenstad. De notitie is samengesteld ter informatie van de raadscommissie op basis van het plan van aanpak EURO voor de Dienst Binnenstad. Behandeling in de raadscommissie is op 25 mei.

Gemeentesecretaris

Het college gaat akkoord met de aanvullende kredietaanvraag van 875.375 gulden voor de installatie van een warmte- en koudeopslag (aquifer) onder het stadhuis. Naar verwachting wordt bij deze kredietaanvraag een subsidie van 258.500 gulden verstrekt. Het totale aanvullende krediet voor deze investering bedraagt dan 616.875 gulden. De installatie is nodig voor de verbetering van het binnenklimaat in de stadhuiskantoren, waarbij uiteindelijk zelfs energie en kosten kunnen worden bespaard. Behandeling in de raadscommissie is op 10 juni en in de gemeenteraad op 15 juli.

Het college gaat akkoord met de organisatorische aanpak en de inschakeling van het extern bureau IKON beleidskonsulenten voor de uitvoering van het herbezinningsproces Beter Werken in de Ruimtelijke Sector (BWRS). Daarbij gaat het om de uitvoering van de voorstudie (fase 1) en evaluatie (fase 2) van het onderzoek.

Personeel en Organisatie

Het college heeft kennis genomen van de tussenrapportage over de Traineepool. Zoals in het programakkoord is afgesproken, zullen jaarlijks 25 jongeren een traineeschap aangeboden krijgen. Op 1 maart is de eerste Traineepool van start gegaan. In totaal zijn 23 trainees aangetrokken, 14 vrouwen en 9 mannen. Van deze trainees hebben er 5 een allochtone achtergrond.

Sport

Het college stemt in met de bijzondere subsidieverordening Sportaccommodatiefonds en de verlening van een krediet. In de lijn van het programakkoord 1998-2002, waarin is vastgesteld dat het Sportaccommodatiefonds zal worden gecontinueerd met extra aandacht voor voorzieningen voor de breedtesport, is een bijzondere subsidieverordening Sportaccommodatiefonds opgesteld. Dit houdt in dat het college akkoord gaat met een reeks van financieringsbronnen. Zo vindt financiering plaats via de gemeentelijke subsidieregeling voor de stichting danwel aanpassing van clubgebouwen, ontstaan bij de verkoop van een gesubsidieerd clubgebouw. Daarnaast worden er gelden aangewend van specifieke uitkeringen aan stadsdelen die terugvloeien als sportvoorzieningen worden gesloten. Verder gaat het college akkoord met een jaarlijkse bijdrage, zoals opgenomen in het programakkoord, bijdragen die uit sponsoring worden verkregen, resterende middelen uit het budget Sportaccommodatiefonds 1994-1998 en overige door de gemeenteraad toe te kennen middelen. Behandeling in de raadscommissie is op 27 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het profiel- en kredietbesluit Overtoom. Het ontwerp voor het profiel is door het stadsdeel Oud-West ontwikkeld binnen de stedelijke randvoorwaarden die door de centrale stad zijn gesteld. Het profiel is op 30 maart door de stadsdeelraad vastgesteld. Op de Overtoom komen een vrije trambaan, 2 x 1 rijstroken, een servicestrook en vrijliggende fietspaden. Er zullen zoveel mogelijk bomen worden behouden. De kosten voor de herprofilering bedragen 14.145.000 gulden. Om deze kosten te dekken is nog een krediet van 10.995.000 gulden nodig. Het college stelt de gemeenteraad voor dit krediet ter beschikking te stellen. Behandeling in de raadscommissie is op 12 mei en in de gemeenteraad op 19 mei.

Het college heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.M.C.A. Hooijmaijers (VVD) over de herprofilering van de Overtoom vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr.ing. A.G.N. van der Linden (VVD) over het werken van meer dan acht uren per etmaal vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college machtigt de directeur dienst IVV tot het geven van opdrachten voor meerwerk en tot het maken van kosten als gevolg van uitstel van de vernieuwing van brug 348 (Schinkel-Zeilstraat). De schorsing van de werkzaamheden aan de brug heeft een aantal claims tot gevolg; daarnaast blijken er constructiewijzigingen noodzakelijk te zijn. Ook is gebleken dat het brugwachtersverblijf gerenoveerd moet worden. De extra kosten bedragen ruim 2 miljoen gulden en komen ten laste van het krediet van 15.978.000 gulden. De directeur dIVV was verantwoordelijk voor 12.000.000 gulden; dit bedrag wordt nu verhoogd met 3.000.000 gulden tot 15.000.000 gulden.

Zorg

Het college gaat akkoord met het instellen van een stedelijk platform extreme (buren)overlast. Dit platform zal bestaan uit de betrokkenen bij de overlastprojecten in de stadsdelen. Er wordt een commissie Overlastbestrijding ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van SWD, V&A, OO&V, MGZ en één of twee vertegenwoordigers van de meld- en coördinatiepunten. Deze commissie gaat jaarlijks aan het college rapporteren over de voortgang van de bestrijding van extreme (buren)overlast. In overleg met de stadsdelen zal het besluit worden geëffectueerd. Het voorstel wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Gemeentewaterleidingen

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de verkoop van een perceel grond aan het Laantje van Alverna te Heemstede in beheer bij Gemeentewaterleidingen. Gemeentewaterleidingen stoot eigendommen af die geen nut (meer) hebben voor de drinkwaterproductie. Met de aanwonende van het laantje is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van het stuk grond. Behandeling in de raadscommissie is op 3 juni en in de gemeenteraad op 16 juni.

Gemeentevervoerbedrijf

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de verwerving van het appartement Dijkgraafplein 183. Het appartement zal worden gebruikt als eindpunthuisje bij het eindpunt van tramlijn 1 op het Dijkgraafplein. Behandeling in de raadscommissie is op 20 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over een voorbereidingskrediet van 900.000 gulden om de metrostations af te sluiten met tourniquets. De raadscommissie is hiermee op 15 april akkoord gegaan. Behandeling in de gemeenteraad is op 2 juni.

Dienst Afvalverwerking

Het college stemt in met de aanvullende overeenkomst met NV Sturing Afvalverwijdering Limburg voor de verwerking van afvalstoffen uit Limburg en met machtiging van de directeur Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA) om deze overeenkomst aan te gaan. De overeenkomst wordt aangegaan om de bezettingsgraad van de AVI-Amsterdam te optimaliseren en is voor de GDA van groot belang voor de bedrijfsvoering.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over arbitrage bij de regeling Strategische partnering in het geval van de verkoop van aandelen in de NV Energieproduktiebedrijf UNA aan Reliant Energy Wholesale Holding (Europe). Behandeling in de raadscommissie is op 3 juni en in de gemeenteraad op 16 juni.

Milieu

Het college gaat akkoord met de benoeming van de heren M. El Filali en

F. Meelker tot lid van de Amsterdamse Commissie voor de Milieuhygiëne.

Openbare Ruimte

Het college gaat akkoord met beantwoording van de motie van het raadslid mevr. G. van Oudenallen c.s. met het voorstel om een proef te doen met toiletvoorzieningen in de parkeergarages Nieuwezijds Kolk en Markenhoven. Het doel is het wildplassen in de parkeergarages tegen te gaan. De proef met chemische toiletten gaat een jaar duren. Na een positieve evaluatie kan worden overgegaan tot het plaatsen van inbouwtoiletten. De kosten van de proef worden ten laste gebracht van de exploitatie van de beide garages en dus impliciet het Mobiliteitsfonds. Behandeling in de raadscommissie is op 25 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de aanwijzing van mevr. E.J. van Hoogdalem-Arkema als lid en de heer G.J. Gorlings als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer. Behandeling in de raadscommissie is op 25 mei en in de gemeenteraad op 16 juni.

Grondzaken

Het college gaat akkoord met de grondexploitatiebegrotingen van het stadsdeelhuis Noord en de parkeergarage Buikslotermeerplein. De tekorten op de begrotingen (respectievelijk 5.500.000 en 7.669.000 gulden) worden ten laste van het Vereveningsfonds gebracht. Verder verzoekt het college de wethouder Verkeer en Vervoer, in overleg met het stadsdeel Amsterdam-Noord, de par-keerovereenkomst die in 1986 met de Coöperatieve Vereniging Winkelcentrum Amsterdam-Noord is gesloten, nader te beschouwen.

Het college stemt in met het beëindigen van het gebruik van het motorcross-circuit en de kartbaan aan de Theemsweg in het Westelijk Havengebied (Sloterdijk III) per 1 januari 2000. Het motorcross-circuit en de kartbaan worden sinds 1982 geëxploiteerd op basis van een tijdelijk huurcontract. Het huurcontract liep op 1 april 1992 af. Ondanks verschillende onderzoeken is men er niet in geslaagd een alternatieve locatie te vinden. Behandeling in de raadscommissie is op 9 juni.

Het college heeft de directeur Gemeentelijk Grondbedrijf gemachtigd om opdracht te verlenen voor het bouwen van het boogviaduct over de A2 en de parallelbrug A9. De openbare aanbesteding heeft tien inschrijvingen opgeleverd. De laagste inschrijving, de bouwcombinatie VOBI BV/Gebr. Beentjes BV, voldeed volgens de gemeente niet aan de eisen zoals die in het bestek worden genoemd. De bouwcombinatie is het daar niet mee eens en heeft de Raad van Arbitrage om een uitspraak gevraagd. Als de uitspraak luidt dat moet worden gegund aan Vobi/Beentjes zal daaraan gevolg worden gegeven. Zo niet, dan zal de opdracht worden verleend aan de combinatie AVK/Spijker Bouw BV.

Het college stemt in met de grondexploitatiebegrotingen (Fase 3 PLABERUM) voor de deelgebieden A en D2 van het Zuidwestkwadrant in Osdorp. Het Zuidwestkwadrant in Osdorp is een belangrijk project binnen de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden en de herstructurering. In december 1998 heeft het college ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor het Zuidwestkwadrant. In deze nota waren de uitwerkingen voor de deelgebieden A en D2 al aangekondigd. De tekorten op de grondexploitatiebegrotingen zullen ten laste van het Stadsvernieuwingsfonds worden gebracht. Het college stemt ook in met de begroting voor een speeltuin aan de Louis de Visserstraat en de begroting voor de herbestrating van Tussen Meer. De speeltuin en herbestrating zullen de openbare ruimte in deelgebied A aanzienlijk verbeteren. De tekorten voor beide begrotingen zullen ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting worden gebracht. Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei en in de gemeenteraad in juni.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het aanloopkrediet voor het Strandeiland. Het krediet (997.500 gulden) is nodig om de kosten te dekken van een onderzoek dat gedaan is naar het inklinken van het opgespoten zand. Daarnaast moet er, om land te mogen maken, bij het Rijk een vergunning worden aangevraagd, waarvoor ook een Milieu-effect Rapportage (MER) moet worden opgesteld. Het krediet zal ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Strandeiland. Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Ruimtelijke Ordening

Het college heeft besloten het economisch eigendom te verwerven van de panden Westerdoksdijk 1-11 van de Stichting het Woningbedrijf Amsterdam. Deze zogenaamde sluiswachterswoningen moeten worden gesloopt in het kader van de herstructurering van het Westerdokseiland. Het Gemeentelijk Grondbedrijf heeft het Woningbedrijf Amsterdam voorgesteld om de panden voor 244.086 gulden over te dragen. Het Woningbedrijf Amsterdam is akkoord met deze overdracht.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over een herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert. ING Vastgoed wil op de begane grond van het pand Drentestraat 20 een geringe uitbreiding realiseren. Voor huurder Moret Ernst & Young wordt het bedrijfsrestaurant vergroot. Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei en in de gemeenteraad op 2 juni.

Bij het toetsen van aanvragen voor het oprichten van middenmaatreclamemasten door de gemeente Amsterdam wordt advies gevraagd aan de Welstandscommissie en de Verkeerscommissie. Het maximale aantal masten per kruispunt wordt gesteld op 1. Aldus is door het college besloten voor de gebieden waarvoor de centrale stad het bevoegd gezag is. In het portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken was al in dezelfde lijn afgesproken dat de stadsdelen aanvragen toetsen op welstand en verkeersveiligheid. De criteria zijn toegepast op het gebied Westpoort waarvoor de fa. Wall bouwaanvragen had ingediend. Vijf van de zes aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de aanleg van de Hemboog en de wijziging van de Westelijke Ringspoorbaan in het stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat met plaatsing van schermen van 1 1,5 meter hoog de toename van het geluid weggenomen wordt en de bestaande geluidsbelasting wordt teruggebracht tot de saneringswaarde van 65dB(A). Dit geldt echter niet voor 25 woningen in twee flats aan de Burgemeester Roëll-straat. Het behalen van de saneringswaarde voor deze woningen vereist een scherm van 4 meter hoog. Het stadsdeel acht een dergelijk scherm na het afwegen van de voor- en nadelen ongewenst. De aangevraagde hogere waarden blijven binnen de wettelijk toelaatbare maxima. Behandeling in de raadscommissie is op 26 mei en in de gemeenteraad op 16 juni.

Volkshuisvesting

Het college heeft kennis genomen van de notitie 'Nieuwbouwkoopwoningen voor de middeninkomens' en heeft ingestemd met het uitwerken van een regeling die kopers van nieuwbouwwoningen financieel ondersteunt. Het gaat hier om een regeling voor 500 nieuwbouwkoopwoningen per jaar voor kopers met een 'middeninkomen'. Deze regeling is bedoeld om koopwoningen bereikbaar te maken voor middeninkomens. De totale kosten bedragen ongeveer 10,75 miljoen gulden voor een jaarprogramma, waarbij wordt uitgegaan van de verstrekking van een 'zachte' lening. De koper neemt in dit geval een hypotheek voor het bedrag dat het huishouden volgens normen van de Nationale Hypotheek Garantie zelf kan betalen. Voor het resterende deel verstrekt de bank een renteloze lening aan het huishouden. De gemeente neemt de rentebetaling van deze lening voor haar rekening. Het benodigde bedrag wordt ten laste gebracht van het Stadsvernieuwingsfonds. Behandeling in de raadscommissie is op 12 mei.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken

O Zeven adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften. O Twee adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.

Bouwen, Wonen en Economie

O Twee adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

O Twee personeelsbesluiten over akten van benoeming en/of ontslag. O Besluit over tarieven sportaccommodaties Binnenstad seizoen 1999/2000. O Besluit over gewijzigde toekenning enige voorlopige subsidies voor 1999.

Algemeen Bestuur

O Twee besluiten over benoeming ambtenaar burgerlijke stand. O Twee besluiten over benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. O Advies op bezwaarschrift.

Jeugdzaken

O Besluit over eenmalige subsidie. O Besluit over Kwalitatieve monitor Bureau Intraval.

Financiën

O Besluit over cessie van geldleningen.

Personeel en Organisatie

O Brief over beslissing op bezwaar. O Brief over niet-ontvankelijk verklaring bezwaar. O Brief over ongegrond verklaring bezwaar. O Besluit over verlening ontslag.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

O Twee besluiten over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor krediet. O Besluit over machtiging directeur dIVV.

Sociale Zaken

O Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht. O Besluit over instellen hoger beroep. O Besluit over aankoop twee kunstwerken.

Zorg

O Besluit over bezwaar tegen afrekening specifieke uitkering WBO 1996. O Besluit over procesbesluit. O Besluit over aanvullende subsidie.

Grondzaken

O Vier besluiten over machtiging directeur Grondbedrijf.

Ruimtelijke Ordening

O Besluit over vervolgexperiment Van Groot Naar Klein door Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam.

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 26999 '
Lees ook