X
X
X Gemeente Amsterdam


nummer 39 - 6 oktober 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 1 EN DINSDAG 5 OKTOBER 1999

RUIM HONDERD KLANTEN PER MAAND VOOR DE SERVICEDESK BEDRIJFSVESTIGING AMSTERDAM

Het college van B&W heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van de Servicedesk Bedrijfsvestiging Amsterdam (SBA), een dienstverlenend bureau van de gemeentelijke dienst Economische Zaken. Sinds begin 1998 is de SBA in functie en (startende) ondernemers van dienst. De meeste vragen gaan over mogelijke vestigingslocaties. Daarbij gaat het veelal om de behoefte aan kleinere ruimten, tot 100 m? voor kantoorruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte danwel horeca. Ook worden veel vragen gesteld over bestemmingsplannen, regelgeving en startersregelingen. De SBA blijkt vooral nuttig te zijn voor nieuwe vestigers en voor ondernemers die in de stad willen verhuizen. Een aantal knelpunten is inmiddels zichtbaar geworden: er is in Amsterdam gebrek aan kleinere kantoor- en bedrijfsruimten. Hetzelfde geldt voor kleinere kavels om te bouwen. Doorstroom en vrijkomende ruimten in bedrijfsverzamelgebouwen zijn onvoldoende voor de vraag. Startende ondernemers blijken weinig inzicht te hebben in aanbod, prijs en kwaliteit van ruimten. Ook hebben zij een niet zo realistisch beeld over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Verder verwijst de SBA veel vragers door naar de juiste personen in de stadsdelen. Zeven stadsdelen hebben zelf ook al een 1-loketvoorziening, waar vooral gevestigde ondernemers met lokale vragen terecht kunnen.

De rapportage komt op 4 november in de Raadscommissie Economische Zaken en Werkgelegenheid aan de orde.

Mechtild Rietveld 5522042

???

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

Het college heeft kennis genomen van het reorganisatieplan voor het Bureau Monumentenzorg. Ongeveer een jaar geleden heeft het college ingestemd met het voornemen om het Bureau Monumentenzorg te reorganiseren. Nu ligt er een plan voor een nieuwe organisatie dat uitgaat van drie afdelingen: een strategische afdeling Beleid & Bescherming, een op de praktijk gerichte afdeling Plannen & Projecten en een logistieke afdeling Algemene Zaken. De nieuwe organisatie zal kleiner zijn dan het huidige bureau. Het reorganisatieplan is inmiddels voorgelegd aan het personeel en aan de Ondernemingsraad. Het college heeft verder besloten om het Bureau Monumentenzorg op termijn een centraal stedelijke positie te geven. Het is nu nog ondergebracht bij de Dienst Binnenstad. De formele vaststelling van het reorganisatieplan is dan ook een bevoegdheid van de directeur van de Dienst Binnenstad. Behandeling in de raadscommissie is op 18 november.

2

Bouwen, Wonen en Economie

Het college stemt in met een wijziging in de grondexploitatie van het Fase 3-besluit Cluster Straat B over de Haarlemmerstraat en de Haarlemmer Houttuinen.

Het college stemt in met het Plan van Aanpak Noordelijke Nieuwendijk. Het plan is opgesteld vanuit het Wallenproject en is een aanvulling op het in 1998 afgesloten convenant tussen ondernemers, pandeigenaren en de gemeente.

De voorgestelde maatregelen zijn:


* Controle op gebruik van vergunningen, fiscale controles, strafrechtelijk onderzoek.


* Overleg met eigenaren over een aanschrijfprogramma.


* Versterken reguliere bewoning (Wonen boven Bedrijven).


* Inzet ondernemerssubsidies.


* Aanpassen bestemmingsplan.


* Aankoop panden.

Algemeen Bestuur

Het college heeft het 'Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de bureaus van de burgerlijke stand' vastgesteld. Doordat Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek volledig is herzien en de stadsdelen zijn ingesteld is het nodig om de bij raadsbesluit van 25 maart 1982 vastgestelde regeling te vernieuwen. Eén van de wijzigingen is dat het college de bevoegdheid heeft gekregen tot het vaststellen van deze regeling. Nieuw is de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Op grond van traditie in Amsterdam is het mogelijk politieke ambtsdragers als bijzonder ambtenaar te benoemen. De directeur van het Register Amsterdam draagt de kandidaat voor, het college benoemt. Ook zijn de werkzaamheden en bevoegdheden van de ambtenaren, voor zover die niet uit de wet of andere regelingen voortvloeien, vastgelegd. Daarnaast worden de openingstijden van de bureaus van de burgerlijke stand geregeld. Het college gaat over de Dienst Binnenstad en het Register Amsterdam, het dagelijks bestuur van de stadsdelen bepaalt voor het betreffende stadsdeel.

Onderwijs

Het college gaat akkoord met de huur van ruimte in het gebouw Metropool aan de Weesperstraat 61-105 voor de Dienst Welzijn Amsterdam (DWA). DWA is enkele jaren geleden verhuisd van het stadhuis naar het gebouw Metropool. De afgelopen jaren is het aantal personeelsleden van DWA gegroeid en is de verwachting dat deze groei zal aanhouden. Tot voor kort konden alle nieuwe werknemers binnen de bestaande ruimte van DWA worden gehuisvest. Nu is het echter nodig om extra ruimte te huren. Deze ruimte (ca. 508 m? kantoorruimte, ca. 87 m? archiefruimte en zes parkeerplaatsen) is binnen het gebouw Metropool gevonden. De ruimte kan voor een periode van tien jaar worden gehuurd tegen een aanvangshuur van 173.250 gulden per jaar. Behandeling in de raadscommissie is op 21 oktober en in de gemeenteraad op 3 november.

Jeugdzaken

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J.B. Irik (PvdA) over uitbreiding van kinderopvang en de wachtlijsten. Publicatie in het Gemeenteblad.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met de tweede kwartaalrapportage IJtram/IJweg. In het tweede kwartaal van 1999 is volop gewerkt aan de uitwerking van het Defini-

3

tief Ontwerp voor de IJtram en de IJweg. Een aantal uitgangspunten voor het ontwerp, zoals de kop van de Oostelijke Handelskade, de Panamaknoop en de keerlus op het Zeeburgereiland, was nog niet bekend. Inmiddels is er wel duidelijkheid over de manier waarop de IPTA-lus in het ontwerp moet worden ingepast. In het derde kwartaal zal de aandacht verder uitgaan naar het Definitief Ontwerp. Daarnaast zal er extra aandacht worden besteed aan de aanbesteding en de gunning van de projecten en zal er inspraak worden gehouden over het uitvoeringsplan en het herprofileringsplan voor de Zuidelijke Ventweg De Ruijterkade. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober.

Het college heeft kennis genomen van de kwartaalrapportage Auto-onderdoorgang/Busstation CS, tweede kwartaal 1999. In het tweede kwartaal is gestart met het ontwerp van de kistdam en zijn de engineeringsdiensten die nodig zijn in de vervolgfasen van de auto-onderdoorgang en het busstation gereed gemaakt voor aanbesteding. In juli zijn advertenties voor de aanbesteding geplaatst. Naar verwachting zal in oktober, na vaststelling van het Programma van Eisen, een machtiging tot gunning van het eerste onderdeel worden gevraagd. Het ontwerp voor de kistdam zal in het vierde kwartaal van 1999 worden afgerond. In het vierde kwartaal zal ook een tweede voorbereidingskrediet in procedure worden gebracht; hiermee is bij de opgave voor de begroting 2000 rekening gehouden. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de verhoging van het krediet voor de herprofilering van de Hoofdweg. Op 1 juli 1998 heeft de raadscommissie op voorstel van het college ingestemd met een aanpassing van het oorspronkelijk geplande profiel, zodat er meer bomen behouden konden worden. Nu duidelijk is wat de meerkosten van deze aanpassing zijn, wordt er een aanvullend krediet van 840.000 gulden verleend. Het totale krediet komt daarmee op 2.960.000 gulden. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 3 november.

Telecommunicatie

Het college gaat akkoord met de hoogte van de tegemoetkoming van de excessieve kosten door de millenniumproblematiek, zoals geadviseerd door het Toetsteam Jaar 2000. Het oplossen van de millenniumbug gaat gepaard met aanzienlijke uitgaven. De verantwoordelijke wethouders van zowel de centrale stad als de stadsdelen en de diensthoofden hebben hiervoor tijdig voldoende financiële middelen gereserveerd. Het college houdt er uit voorzorg echter rekening mee dat niet in alle gevallen tijdig voldoende dekking gevonden kan worden in de dienstbegroting, reserves of voorzieningen voor de kosten verbonden aan het oplossen van de millenniumproblematiek. Daarom zijn er centrale voorzieningen getroffen voor situaties waarbij excessieve kosten ontstaan. Het Toetsteam beoordeelt de aanvragen voor extra middelen. Behandeling in de raadscommissie (met uitnodiging van de Raadscommissie Financiën) is op 20 oktober.

Gemeentewaterleidingen

Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om wethouder mevr.dr. G. ter Horst te benoemen tot president-commissaris en mevr. N.H. van den Broek-Laman Trip, burgemeester van Heemstede, tot commissaris van de NV Watervoorziening Heemstede. De heer B.J. Dijkman, hoofd van de afdeling Distributie van Gemeentewaterleidingen wordt voorgedragen als directeur. De voordracht is nodig om te voorzien in een nieuw bestuur nu de NV Watervoorziening Heemstede door het waterleidingbedrijf van Amsterdam is overgenomen. Behandeling in de gemeenteraad is op 6 oktober.

4

Werkgelegenheid

Het college heeft de jaarrekening van de NV Werk over 1998 vastgesteld. Over 1998 is een positief resultaat geboekt. De NV Werk heeft in 1998 het aantal Melkert-I en Melkert-II plaatsen wederom vergroot tot respectievelijk 4328 en 2905 (gepland was 4000 en 2000). Behandeling in de raadscommissie is op 4 november.

Milieu

Het college heeft het Milieuverslag 1998 vastgesteld. Dit verslag vermeldt de voortgang van de uitvoering van het Milieuprogramma 1998, zoals eind 1997

door de gemeenteraad is vastgesteld. Uit het verslag blijkt dat het overgrote deel van de opgenomen programmapunten in uitvoering is genomen en vaak ook al is afgerond. Het milieuprogramma maakt deel uit van het Milieubeleidsplan 1996-1999. Milieuprogramma en milieuverslag zijn wettelijk verplichte activiteiten. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktober en in de gemeenteraad op 3 november.

Openbare Ruimte

Het college stemt in met het reorganisatieplan voor GEO-informatie. GEO-informatie richt zich na de reorganisatie uitsluitend op de gemeentelijke taak van productie en beheer van de basisregistratie. De landmeetkundige taken worden afgestoten. De organisatie daalt in formatie van 56 naar circa 33 fte's.

Grondzaken

Het college stemt in met het toekennen van een schadevergoeding aan de huurder van de percelen Zuider IJdijk 34, 40 en 72 in verband met gedwongen verplaatsing. Voor de uitvoering van afspraken met de Stichting Industrieterrein Zuider IJdijk zijn onderhandelingen gevoerd met Snelbak Container Service b.v. over schadevergoeding in verband met verplaatsing van het bedrijf. Er is overeenstemming bereikt en de schadevergoeding bedraagt 2.868.855 gulden. Het bedrag wordt ten laste gebracht van het Stadsvernieuwingsfonds voordat het ten laste wordt gebracht van de grondexploitatie van het Zeeburgereiland. Behandeling in de raadscommissie is op 24 november en in de gemeenteraad op 1 december.

Volkshuisvesting

Het college stemt in met de nadere invulling van de procedures in het kader van het Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen. Het Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen is in december 1998 goedgekeurd. Het convenant is gesloten tussen de gemeente en de leden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het blijkt dat het beoogde tijdschema niet gehaald kan worden. Sommige woningcorporaties hebben meer tijd nodig om lijsten met woningcomplexen samen te stellen. Er is nu nadere invulling gegeven aan de procedures voor het in aanmerking brengen van woningen en de toetsingscriteria worden in detail besproken.

???

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken

? Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

? Besluit over machtiging directeur Dienst Binnenstad.

5

Middelen, Welzijn en Onderwijs

? Twee besluiten over benoeming directeur openbare basisschool.

Algemeen Bestuur

? Negentien adviezen op bezwaarschriften. ? Twee adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift. ? Besluit over procedure referendum IJburg.

Jeugdzaken

? Besluit over subsidieafwijzing. ? Besluit over eenmalige waarderingssubsidie.

Diversiteitsbeleid

? Besluit over subsidieafwijzing.

Financiën

? Besluit over vervroegde aflossing door gemeente Amsterdam verstrekte geldlening.

Personeel en Organisatie

? Besluit over verlening van ontslag wegens opheffing betrekking. ? Besluit over vaststelling financiële verantwoordelijkheid voor krediet. ? Besluit over verlening van ontslag.

Sport

? Besluit over toekenning periodieke waarderingssubsidie. ? Twee besluiten over waarderingssubsidie.

Sociale Zaken

? Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Cultuur

? Besluit over bruikleen kunstwerk uit collectie Rijksmuseum aan Cleveland Museum of Art.

Zorg

? Twee besluiten over afwijzing subsidieaanvraag.

Werkgelegenheid

? Besluit over definitieve subsidie 1998.

Grondzaken

? Twee besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.

Ruimtelijke Ordening

? Besluit over positieve advisering aan Gedeputeerde Staten over verlening van verklaringen van geen bezwaar ex artikel 50, lid 5.

???


____

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

6

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies van 6 t/m 15 oktober

RAAD

Woensdag 6 oktober om 13.00 uur en, zo nodig, om 19.30 uur, raadzaal

Agenda

Algemeen

? Notulen van de raadsvergaderingen op 14/15 juli 1999, 8 september 1999 en 22 september 1999

? Mededeling van de ingekomen stukken

? Mondelinge vragenuur

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de Basisweg

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake inpassing van stations van de Noord/Zuidlijn in Noord

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de realisatie van parkeergarage Kavel 13

Zorg

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van het Stedelijk Actieprogramma 1999 ouderenbeleid en lichamelijk gehandicaptenbeleid

Milieu

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot het aangaan van een overeenkomst aangaande overdracht van een windmeetinstallatie

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van de Verordening bodemsanering Amsterdam

Sociale Infrastructuur

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de verdeling van middelen ter versterking van de sociale infrastructuur

Milieu

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake bedrijfsinterne milieuzorg

Grondzaken

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot verkoop van het perceel Dusartstraat 15

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kingsfordweg/Arlandaweg

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot uitgifte in erfpacht van het terrein Borneolaan/C. van Eesterenlaan

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de grondexploitatiebegrotingen voor deelgebieden van het Cornelis Douwesterrein

Ruimtelijke Ordening

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van hogere waarden dan gesteld in de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Rossumplein

7

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Amstel III

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Buitenveldert

Binnenstad

Bouwen, Wonen en Economie

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van het bestemmingsplan Oostenburg-noord

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van hogere waarden dan gesteld in de Wet geluidhinder en vaststelling van het bestemmingsplan Roeterseiland I

Middelen, Welzijn en Onderwijs

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de subsidiebeschikking 1999 Stichting Buurtvoorzieningen Flesseman

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake het rentebeleid voor de Dienst Binnenstad

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake het investeringsbeleid voor de Dienst Binnenstad

Onderwijs

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot aankoop van de percelen Nicolaas Maesstraat 1/hoek Hobbemakade 51 en Hobbemakade 51-53 ten behoeve van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Financiën

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 18 juni 1999 tot vaststelling van de gemeenterekening over 1998

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 juli 1999 tot vaststelling van de jaarrekeningen over 1998 van de stadsdelen en de begroting voor 1999 van het stadsdeel Zuideramstel

? Verslag van de Rekeningen-commissie van 8 september 1999 over de rekening over 1998

? Reactie van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 op het verslag van Rekeningen-commissie

Sport

? Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van de Bijzondere Subsidieverordening Jeugdsport in Beweging

RAADSCOMMISSIES

Donderdag 7 oktober

Zorg, Nutsbedrijven, Monumentenzorg Centrale Stad en Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Binnenstad

16.00 en 19.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen

? Mededelingen

8

? Besluitenlijst vergadering op 9 september

? Termijnagenda, lijst van toezeggingen enz.

? Ombudsmanrapporten

? Rondvraag

Nutsbedrijven

? Mededelingen

Gemeentevervoerbedrijf

? Overheveling activiteiten GVB naar MEA

? Presentatie MetroMorfose

Gemeentewaterleidingen

? Jaarverslag 1998 GWL

? Ontzanding Waterleidingplas Loenen

? Rondvraag

Monumentenzorg

? Mededelingen

? Toepassing hardheidsclausule voor restauratie Havencentralegebouw

? Rondvraag

Zorg

? Mededelingen

? Concept-raadsvoordracht over benoeming lid Amsterdamse Seniorenraad

? Rapportages Gemeentelijke Ombudsman

a. Eindrapportages januari t/m september 1999 over uitvoering WVG

b. Eindrapportages januari t/m september 1999 over Stadsmobiel

? Voortgang ontwikkeling nieuw concept Stadsmobiel

? B&W-besluiten ter instemming over:


- toekenning incidentele subsidie in 1999 van ? 30.000 aan Nationaal Comité '100 jaar maatschappelijk werk' voor jubileumviering


- toekenning bestemming ? 10.000 voor een conferentie over preventie in de maatschappelijke opvang in najaar 1999


- toekenning incidentele subsidie voor uitvoering Seniorenlijn 1999

? Rondvraag

Binnenstad

Algemeen

? Mededelingen

? Verslag vergadering op 9 september

Openbare Ruimte

? Mededelingen

? Integraal Buurtkwaliteitsplan Openbare Ruimte Stadshart

? Rondvraag

Verkeer en Parkeren

? Mededelingen

? Verkeerscirculatieplan Czaar Peterbuurt

? Aanvraag garagevergunning Eerste Weteringdwarsstraat 38-40

? Aanvraag garagevergunning Weteringschans 134

? Rondvraag

Monumentenzorg

? Mededelingen

? Nominatie Binnenstad Amsterdam voor de Wereld Erfgoed Lijst van de UNESCO

? Rondvraag

9

Onderwijs, Jeugdzaken, Diversiteitsbeleid, Bestuurlijk Stelsel en Grote Stedenbeleid

09.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen

? Opening en mededelingen

? Concept-besluitenlijsten vergaderingen op 7 en 15 juli

? Ingekomen stukken

? Termijnagenda

? Jaarrapportage en jaarrekening 1998 Dienst Welzijn Amsterdam

Jeugdzaken

? Mededelingen

? Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpverlening agglomeratie Amsterdam

? B&W-besluiten ter instemming over:

a. Bekostiging reis naar Wenen voor jongerenconferentie

b. Subsidieverlening ANVJ voor Vrienden van Kerwin Duinmeijer

c. Subsidieverlening Ideëel organiseren

d. Eenmalige waarderingssubsidie voor de stichting IBISS

? Rondvraag

Diversiteitsbeleid

? Mededelingen

Onderwijs, Cultuur en Zorg

? B&W-besluiten ter instemming over:

a. Subsidieafwijzing voor herdenkingen afschaffing van de slavernij waaronder aanvragen van het Comité 30 juni/1 juli; Stichting Multicultureel Centrum Kwaku; Surinaamse zelforganisaties Westerpark

b. Beantwoording vragen Balak over kinderopvang nieuwkomers

c. Subsidieafwijzing Russische deelname aan Amsterdam Pride Weekend

d. Subsidieafwijzing Moluks evenement

e. Subsidieafwijzing onderzoek over Marokkaanse jeugd

f. Subsidieuitbreiding Stichting Zami

g. Subsidieverlening Srefidensi Dey 1999

h. Subsidietoekenning Comité Curaçao 500, Amsterdam

i. Subsidieverlening voor relatieproject van de jonge generatie moslims

j. Subsidieverlening participatieproject Turkse vrouwen

k. Subsidieverlening Homodok/Lesbisch Archief

l. Subsidieverlening aan Matrix Partners ter afronding van het convenant

m. Subsidieafwijzing Empowermentweek 1999

? Beantwoording raadsadres Stichting Turks Onderwijs Centrum (STOC) over inrichtingskosten nieuwe accommodatie

? Rondvraag

Onderwijs

? Mededelingen

? Jaarrekening 1998 en jaarplan 1999 Gemeentelijk Pedologisch Instituut

? Implementatieplan 1999-2000 over het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) in de gemeente Amsterdam

? Rondvraag

Bestuurlijk Stelsel

? Mededelingen

10

? Verlenging regeling ter versterking van de bestuurlijke positie van Amsterdam

? Versterking regie samenhang in het in het Amsterdams bestuurlijk stelsel

? Implementatieplan 'Aanpak toekomstig bestuur binnenstad'

? Financiering centrale stad Combibad Jan van Galen

? Beheersverordening stadsdeel Zuidoost

? Rondvraag

Grote Stedenbeleid

? Mededelingen/Rondvraag

Dinsdag 12 oktober

Milieu en Openbare Ruimte Centrale Stad

14.00 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen

? Opening

? Mededelingen

? Besluitenlijst openbare vergadering op 14 september

? Lijst met openstaande toezeggingen

? Bestedingsvoorstel commissiebudget 1999

? Rondvraag

Openbare Ruimte

? Presentatie 'Natte Econet' Westelijke Tuinsteden door de heer J. Koedood (DWR)

? Presentatie Vondelpark door de heer J. Verheusen (stadsdeel Oud Zuid)

? Rondvraag

Milieu

? Voortgang bodemsanering en sanering verkeerslawaai

? Verhoging budget 1999 voor renovatie van riolen

? Milieuverslag Centrale Stad 1998

? Rondvraag

Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

13.00 tot 15.00 uur en van 19.30 tot 22.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen

? Opening

? Mededelingen

? Lijst van openstaande toezeggingen

? Besluitenlijst/verslag openbare vergadering op 15 september

? Besluitenlijst/verslag openbare vergadering op 29 september

? Voortgangsrapportage Millenniumproblematiek

? Rondvraag

Ruimtelijke Ordening

? Raadsvoordracht over vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Weesperzijdestrook van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

? Raadsvoordracht over beleidsnota Grootschalige Reclamemasten 1999

? Hoogbouw Effect Rapportage Oostelijke Handelskade

11

? Raadsvoordracht over vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, onderdeel zones langs wegen, en vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Handelskade

? Verslag Accountancy & Consultancy Amsterdam over de controle van de jaarrekening 1998 van de dienst Ruimtelijke Ordening

? Verslag Accountancy & Consultancy Amsterdam over de controle van de jaarrekening 1998 van DRO-Vorm

Volkshuisvesting

? Raadsvoordracht over vaststellen dat de woningbouw van de stadsdelen Zuideramstel en Amsterdam Oud Zuid en van de Binnenstad voor 30% moet plaatsvinden in de sociale sector, voorzover het projecten betreft waarop het stadsdeel/de binnenstad invloed kan uitoefenen

Grondzaken

? Raadsvoordracht over aanvraag voorbereidingskrediet voor de realisatie van de oostelijke wegontsluiting IJburg

? Raadsvoordracht over Eindrapportage '100 jaar Erfpacht; operatie Groot onderhoud'

? Raadsvoordracht over kredietaanvraag herprofilering Fred. Roeskestraat tussen Amstelveenseweg en Dirk Schäferstraat

Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken

09.00, kamer 0239

Agenda

Algemeen

? Opening

? Mededelingen

? Besluitenlijst openbare vergadering op 15 september

? Besluitenlijst hoorzitting over het Productieplan GVB 2000 op 16 september ? Voortgangsrapportage Millenniumproblematiek

? Termijnagenda

? Overzicht openstaande raadsadressen

? Bestedingsvoorstel commissiebudget

? Rondvraag

Sociale Zaken

? Voortgangsrapportage schuldhulpverlening

? Rondvraag

Verkeer (incl. Regio), Vervoer, Infrastructuur

? Aanlegbesluit IJtram en aanvraag uitvoeringskrediet IJtram, IJweg en IPTA-lus

? Tweede Kwartaalrapportage IJtram

? PvE Busstation en auto-onderdoorgang IJ-zijde/CS

? Reservering IJ-rail aan IJ-zijde

? Productieplan GVB 2000

? Aanvullende kredietaanvraag Hoofdweg

? Rondvraag

???


_____

De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. Inlichtingen over de definitieve agenda's van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies kunt u enkele dagen tevoren krijgen in het Voorlichtingscentrum van de gemeente Amsterdam. Daar liggen ook de bij de vergadering behorende stukken ter inzage.

??

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 28677 '
Lees ook