X
X
X Gemeente Amsterdam


Nummer 41 - 20 oktober 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 15 EN DINSDAG 19 OKTOBER 1999

PERSBERICHTEN

COLLEGE WIL FIETSGEBRUIK STIMULEREN

Het college van B&W wil dat de fiets een grotere rol krijgt in het Amsterdamse verkeer. In deze collegeperiode is jaarlijks 3,5 miljoen gulden extra beschikbaar voor onder meer stallingen, aanpak van fietsendiefstal, uitbreiding van het aantal veilige en snelle routes, en promotie van de fiets. Dit staat in het Meerjarenprogramma Fiets 2000-2005, dat het college op voorstel van wethouder Köhler (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) heeft goedgekeurd.

De verwachting is dat de (auto-) mobiliteit in de toekomst verder zal toenemen. De bereikbaarheid en leefbaarheid in Amsterdam zijn gebaat bij een uitbreiding van het fietsgebruik. Met name voor de verplaatsingen met een korte afstand - tweederde van het totaal aantal verplaatsingen is korter dan 7 kilometer - is het belangrijk dat de auto in plaats van de fiets gebruikt gaat worden. Tot nu toe wordt gemiddeld 35% van alle verplaatsingen door de inwoners van Amsterdam per fiets afgelegd, ruim 25% per openbaar vervoer en ruim 40% per auto (cijfers: 1997). Vooral buiten de ring A10 is sprake van een afname van het fietsgebruik.

Om meer mensen de overstap van auto naar fiets te laten maken, stelt het college voor nieuwe fietsverbindingen tot stand te brengen (waaronder het zogenaamde kernnet fiets), het aantal stallingen bij stations en haltes van tram en bus uit te breiden, en te zorgen voor een goede bewegwijzering naar stations. De verhoging van de verkeersveiligheid is een tweede speerpunt. Dit onder meer door de uitbreiding van het aantal 30 km-zones, het scheiden van verkeerssoorten (onder meer door het aanleggen van vrijliggende fietspaden), beperking van doorgaand verkeer in woongebieden en zorgen voor goede verlichting van de fietsroutes. Ook wordt geïnvesteerd in fietsdiefstalpreventie via bewaakte stallingen, graveeracties, fietsenrekken e.d.. Tenslotte is promotie van de fiets van belang. Bijvoorbeeld door financiële steun aan het wereldfietscongres Velo Mondial, dat in juni 2000 in Amsterdam zal plaatsvinden. Aan fietsprojecten wordt jaarlijks ongeveer 20 miljoen gulden besteed. Het Meerjarenprogramma fiets zal worden besproken in de raadscommissie op 10 november.

Anna Bekius 5522208

COLLEGE WIL ONDERZOEK NAAR SCHONER VERVOER

Het college van B&W stelt voor onderzoek te doen naar de mogelijkheden van schoner, milieuvriendelijker vervoer in Amsterdam. Hierbij zal vooral worden gekeken naar een omzetting van het wagenpark van de gemeente in de richting van schonere brandstoffen zoals aardgas, LPG of elektriciteit en het inzetten van milieuvriendelijke kleine voertuigen voor stadsdistributie. Ook gaat het om geluidsreductie op het tramnet en het stimuleren van schone taxi's.

Vele eerdere initiatieven en proeven liggen ten grondslag aan de keuze voor deze aandachtsvelden. Na een proef is het college in januari jl. akkoord gegaan met het ombouwen van alle GVB-bussen op zwavelvrije diesel met een roetfilter. Ook lopen er proeven om remenergie bij trams terug te winnen, zodat efficiënter met energie wordt omgegaan. In het kader van het project Stadsdistributie geldt sinds oktober 1998 een restrictie voor het gebruik van vrachtwagens die niet voldoen aan de zgn. Euro-2 norm (maximale emissie van milieubelastende stoffen) in de binnenstad. In het kader van Samenwerking Energie Amsterdam (SEA) worden stadsdelen gepolst voor het omzetten van vuilniswagens op aardgas of LPG. Dit in samenwerking met NOVEM en ENW.

Dit onderzoek vloeit voort uit de ondertekening van de 'Declaration of Florence'. Daarmee heeft Amsterdam zich in 1998 samen met ruim 130 andere Europese steden en regio's uitgesproken om te streven naar schonere vormen van vervoer. Verantwoordelijk wethouder Köhler zal de voorstellen bespreken in de raadscommissie van 10 november.

Anna Bekius 5522208

MOGELIJKE PLEKKEN VOOR HOTELS IN AMSTERDAM

Het college van B&W heeft kennis genomen van de inventarisatie van alle mogelijke hotellocaties in Amsterdam. Momenteel is er een tekort aan tenminste 5000 hotelkamers. Uit de inventarisatie blijkt dat er eventuele mogelijkheden zijn in het Teleportgebied bij station Sloterdijk, in het Westelijk Havengebied, in Westerpark bij het Brediusbad en op het Westergasfabriekterrein, de Haarlemmerweg en de Houthavens, aan de Zuidelijke IJ-oever, aan de Hobbemakade (oude PTT-gebouw), misschien in de Valeriuskliniek, op het Aalsmeerplein, op het terrein van het Kenniscentrum Amsterdam Watergraafsmeer, mogelijk bij het Amstelstation, eventueel aan de Wibautas, op langere termijn aan de Polderweg, en in Bos en Lommer op het sportcomplex Jan van Galenstraat en het Molenwerfterrein, aan de Zuidas en in Noord op diverse plekken, ook bij de Sloterplas, in Osdorp op verschillende plekken, de Riekerpolder en andere plekken in het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld, in het Centrumgebied Zuidoost en meer plekken in Zuidoost, zelfs op IJburg zou plaats kunnen komen, in de gemeente Diemen en in Duivendrecht. Het betreft een opsomming van plekken die op het eerste gezicht geschikt lijken voor hotelontwikkeling. Het is niet gezegd dat op alle geïnventariseerde plekken ook daadwerkelijk hotels komen. In sommige gevallen zullen bestemmingsplannen moeten worden aangepast, en dat is aan de stadsdelen om over te besluiten. Bovendien zullen investeerders interesse moeten krijgen. Met deze inventarisatie wordt aan hen een gevarieerd 'aanbod' gedaan om verder te kijken dan alleen de binnenstad en Oud Zuid.

Met dit tekort voor ogen heeft de gemeente haar beleid voor hotels voor de komende jaren vastgesteld in de Nota Hotelbeleid 1999-2003. Versterking van de congresfunctie van Amsterdam en het ontwikkelen van cultureel toerisme staan daarbij voorop met als uiteindelijk doel stimulering van de economie en de werkgelegenheid in de stad. Spreiding van de hotels en daarmee de bezoekersstromen kan het effect hebben dat bewoners minder merken van bezoekers en verkeersdrukte. Daarom is bij het zoeken naar mogelijke hotellocaties ook buiten de binnenstad gekeken. Bijkomend voordeel daarvan is dat hotels levendigheid en werkgelegenheid in de buurt genereren. De inventarisatie komt eerst in december aan de orde in het overleg met de stadsdeelbestuurders, daarna op 13 januari 2000 in de raadscommissie.

Mechtild Rietveld 5522042

ENQUÊTE KWALITEIT OPENBARE RUIMTE BINNENSTAD

De grootste ergernis bij de bewoners van de binnenstad blijft het aantreffen van hondenpoep, direct gevolgd door wildplassen. Daarentegen is de ergernis over gaten in de straat en straatvuil in de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit de enquête Kwaliteit Openbare Ruimte Binnenstad volgens bewoners en bedrijven, die in juni jl. door het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek is gehouden. Uit de telefonische enquête die is gehouden onder 300 bewoners en 295 bedrijven blijkt ook dat de ergernis over het aantal opgebroken straten is toegenomen. De ergernissen over het aantal opgebroken straten houdt waarschijnlijk nauw verband met de aanleg van het aantal glasvezelnetten.

Ook is aan de bewoners en bedrijven gevraagd om een rapportcijfer toe te kennen aan de verschillende werkzaamheden van de Dienst Binnenstad. Met een door de bewoners toegekende voldoende blijft de dienst vrijwel op het niveau van 1998, met uitzondering van het vegen van de straat. Dit daalde voor het tweede achtereenvolgende jaar met 0,2 punt: van 6,8 naar 6,6. Het onderhoud van de straatverlichting scoort met 7,4 punt. Het cijfer dat de bedrijven geven laat een lichte stijging zien ten opzichte van 1998; ook hier wordt aan de werkzaamheden een voldoende toegekend. Voor wat betreft de drukte in de binnenstad en dan met name bij grootschalige evenementen zoals bijvoorbeeld Koninginnedag zegt 40% van de ondervraagde bewoners hiervan last te ondervinden, bij de ondernemers is dit 18%.

De enquête wordt ter kennisneming aan de leden van de raadscommissie gezonden.

Huub Winthagen 5523245

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Bouwen, Wonen en Economie

Het college heeft in concept de beantwoording van het raadsadres van mevr. Bedaux namens het Komitee Behoud Tichelcluster vastgesteld. Het Komitee heeft bezwaar tegen de voorgenomen sloop van een aantal panden in en rondom de Tichelstraat. Zij verzoekt opschorting van de besluitvorming om een haalbaarheidsonderzoek te kunnen verrichten naar de mogelijkheden tot behoud van de panden. In het concept-antwoord geeft het college aan dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat behoud van de panden onhaalbaar is. De panden worden gesloopt voor de realisatie van een aantal zgn. sociowoningen voor ouderen. Op 8 juli jl. heeft de raadscommissie met het voorstel tot sloop ingestemd. Op het verzoek van de adressant wordt dus afwijzend gereageerd.

Het college heeft besloten de herziening van het bestemmingsplan Burgwallen Oude Zijde ter visie te leggen. Het betreft de vierde herziening en gaat over een wijziging van de voorschriften. Doel is om het gebruik van kelders en souterrains mogelijk te maken ten behoeve van daarboven gelegen cafés of restaurants. Tijdens de inspraakbijeenkomst op 15 juni jl. hebben de aanwezigen geen bezwaren geuit noch de instanties die ingevolge de zgn. artikel 10-procedure om een reactie zijn gevraagd. Behandeling in de Raadscommissie Bouwen Het college heeft besloten de herziening van het bestemmingsplan, Wonen en Economie (Binnenstad) is op 4 november.

Algemeen Bestuur

Het college heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. G. van Oudenallen (Mokum Mobiel '99) over de bestrijding van fietsendiefstal en -heling vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college heeft de schriftelijke vragen van de raadsleden mevr. N. Ozntok (GroenLinks) en mevr. E.M. Sweet (PvdA) over de hulpverlening aan (verwanten van) slachtoffers van de aardbeving in Turkije vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Gemeentesecretaris

Het college heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad te wijzigen. Na evaluatie van het vragenuur is geconstateerd dat het aan de verwachting beantwoordt. Daarom is besloten twee wijzigingen aan te brengen, namelijk:


- om de vaart in het debat te houden de tijd van het college voor zowel de eerste als de

tweede termijn van beantwoording te bekorten tot respectievelijk drie en twee minuten;


- de tijd van aanmelding van mondelinge vragen te wijzigen in twee uur voor de aanvang van

de vergadering in plaats van één uur, zoals tot nu toe gebruikelijk was.

Behandeling in de gemeenteraad is op 3 november.

Onderwijs

Het college gaat akkoord met de verdeling van de beschikbare middelen voor het schooljaar 1999/2000 ( voor de periode tot en met december 1999). Voor het schooljaar is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bedrag van ruim 25 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor uitgaven in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Ruim tien miljoen wordt nu uitgetrokken voor het project 'Naar Betere Resultaten'. Het voorstel wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gezonden.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietverstrekking voor de eerste inrichting van het Montessori College Oost. In december 1998 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwbouw voor de school. Nu de school gereed is wordt een aanvraag gedaan voor de inrichting. Behandeling in de raadscommissie is op 4 november.

Het college gaat akkoord met machtiging van de directeur DWA tot uitgaven vooruitlopend op de besluitvorming eerste inrichting Montessori College Oost. In verband met de liquiditeitsproblemen bij de Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam is het van groot belang dat zij op zeer korte termijn over de middelen kunnen beschikken die nodig zijn voor de eerste inrichting van de gerealiseerde nieuwbouw voor het Montessori College Oost.

Financiën

Het college gaat er mee akkoord om de middelen voor de huisvesting van het basisonderwijs, te verdelen via het Stadsdeelfonds. Bij de verdeling wordt een driejarige overgangsregeling gehanteerd. De uitwerking hiervan zal uiteindelijk voor advies worden voorgelegd aan de Raad voor de stadsdeelfinanciën. Het college gaat akkoord met de concept-voordracht over de wijziging van de Verordening rioolrechten 1995 en de Verordening rioolrechten 1999. Deze voordracht is een reactie op het arrest van de Hoge Raad over de ten onrechte toegerekende baggerkosten e.a. aan het rioolrecht. Belastingplichtigen,die tijdig een bezwaar hebben ingediend, krijgen het volledige bedrag van de aanslag terug. Omdat het arrest van de Hoge Raad een ruime strekking heeft, heeft het ook consequenties voor het rioolafvoerrecht. Dit, omdat een deel van deze kosten aan deze heffing is toegerekend. Op grond hiervan wordt nu voorgesteld de tarieven van de jaren,waarover nog geen definitieve aanslagen zijn opgelegd (1996 t/m 1999), met terugwerkende kracht te verlagen. Behandeling in de raadscommissie is op 11 november, onder uitnodiging van de Raadscommissie voor Milieu, en in de gemeenteraad op 1 december.

Personeel en Organisatie

Het college heeft kennis genomen van de eerste voortgangsrapportage over het project voor de verbetering van het binnenklimaat in het stadhuis. Deze rapportage is een eerste aanzet. In overleg met Toornend en Partners zal een definitieve standaardrapportage worden opgesteld.

Sport

Het college heeft de Bijzondere Subsidieverordening Fusiestimulering Amsterdamse Sportverenigingen vastgesteld. In 1998 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Beleidsplan Verenigingssport getiteld 'Vereende krachten'. In dit beleidsplan wordt gesteld dat bundeling van kleine verenigingen kan leiden tot een afname van het tekort aan vrijwilligers. Bij veldsportverenigingen kunnen fusies leiden tot efficiënter gebruik van voorzieningen. Door de nu vastgestelde stimuleringsregeling wordt de Amsterdamse sportverenigingsstructuur en de sportinfrastructuur versterkt. Behandeling in de raadscommissie is op 25 november en in de gemeenteraad op 12 januari 2000.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college gaat akkoord met de Voortgangsrapportage Ontwikkelingsprogramma Infrastructuur eerste helft 1999. In het ontwikkelingsprogramma zijn alle studies en verkenningen naar weg- en railinfrastructuur in Amsterdam opgenomen. Ook zijn de studies die door externe partners zijn gedaan waarin de gemeente participeert (provincie, ROA), opgenomen. Omdat het merendeel van de studies (of bijdragen aan studies) gefinancierd wordt uit het 'krediet voor het op stoom houden van infrastructuurprojecten' geldt deze rapportage ook als verantwoording. Behandeling in de raadscommissie is zo spoedig mogelijk.

Het college stemt in met het Werkprogramma verkeerseducatie 1999/2000 van het Coördinatiepunt Verkeerseducatie Amsterdam (CVA). Het werkprogramma vormt een onderdeel van het Werkprogramma verkeersveiligheid 2000. Het CVA heeft tot doel de verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam te verbeteren. Een belangrijke taak van het CVA is de uitvoering van de motie Bijlsma uit 1996, waarin gevraagd werd de school-thuisroutes van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te screenen op verkeersveiligheid. Inmiddels is in het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld een pilot-project gestart, in de stadsdelen Osdorp en Oud Zuid zijn de voorbereidingen voor de screening gestart. Het CVA zal voor de overige stadsdelen een handleiding ontwikkelen, zodat ook daar de knelpunten in de school-thuisroutes kunnen worden aangepakt. Daarnaast ontwikkelt het CVA lesmateriaal dat is toegespitst op de eigen situaties van de leerlingen. Behandeling in de raadscommissie is op 10 november.

Sociale Zaken

Het college gaat akkoord met de aanpassing van het mandaatsbesluit van 12 november 1996. De aanpassing betreft verschillende functies en functiebenamingen en volgt op de reorganisatie van de Sociale Dienst. Verder gaat het college akkoord met de mandatering van klachtenafhandeling op het terrein van de Algemene Bijstandswet aan de directeur van de Sociale Dienst.

Sociale Zaken/Werkgelegenheid

Het college stemt in met de Beleidsbrief WiW 2000. In de brief schetst het college het beleid dat komend jaar wordt voortgezet om werkzoekenden, die niet gauw in te schakelen het arbeidsproces. In de brief blikt het college terug op de resultaten van het afgelopen jaar en besteedt het aandacht aan de zogeheten 'sluitende aanpak' voor nieuwe werklozen. Dezen moeten binnen twaalf maanden werkloosheid een aanbod krijgen dat hun kans op arbeid vergroot. De brief meldt ook andere nieuwe voornemens, zoals het verbeteren van de interne organisatie door invoering van prestatiebekostiging en contractafsluiting en de verdere opbouw van het Werkfonds. Er ligt nu ook de opdracht om de uitvoering van de Wet inschakeling Werklozen (WiW) te monitoren, en om de scholing en activering van werkzoekenden verder uit te werken. De organisaties die de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) uitvoeren zullen zaken nog beter op elkaar moeten afstemmen. Voorts wil het college, met de verantwoordelijk wethouders (Krikke en Köhler ), op alle fronten aan beleidsvernieuwing werken, waaronder vooral het ontwikkelen van een gebiedsgerichte en ook bedrijfstaksgewijze aanpak, intensivering van de uitstroom van gesubsidieerd werk naar werk in de markt. Tevens wil het college onder andere nog meer taken uitbesteden aan de markt. Ten slotte stelt het college in de Beleidsbrief aan de gemeenteraad voor om de begroting van het Werkfonds voor het jaar 2000 van in totaal ruim 169 miljoen gulden vast te stellen. De Beleidsbrief wordt behandeld in de gecombineerde vergadering van de Raadscommissies Sociale Zaken en Economische Zaken & Werkgelegenheid op 10 november. Behandeling in de gemeenteraad is in december.

Zorg

Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen op IJburg. Uitgangspunt is dat zorg op een zodanige manier wordt aangeboden dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor een aantal zorgdiensten is een clustering van cliënten noodzakelijk om zorggarantie te bieden. Hiervoor komt binnen enkele gebieden een aantal aangepaste en aanpasbare woningen, de zogenaamde woonzorgzones. Mocht er in de toekomst behoefte aan bestaan, dan wordt niet uitgesloten dat er een intramurale voorziening komt. Met de consortia is overeenstemming over de percentages aanpasbare en aangepaste woningen in de eerste fase Haveneiland. Het stadsdeel Zeeburg staat positief tegenover de uitgangspunten in de aanbiedingsbrief.

Gemeentevervoerbedrijf

Het college stemt in met de twee kwartaalrapportage van het Gemeentevervoerbedrijf. In de rapportage wordt een overzicht gegeven van de algemene ontwikkelingen, de markt, de bedrijfsvoering en de financiën Behandeling in de raadscommissie is op 4 november.

Afvalverwerking

Het college is akkoord met het bestedingsplan voor de REB-gelden (Uitvoeringsmaatregelen Regulerende Energiebelasting). Het betreft de uitvoering van een kabinetsbesluit uit 1997 waarbij de vergoeding van door AVI's geproduceerde duurzame elektriciteit verhoogd worden. Voor Amsterdam betekent dit een jaarlijks hogere energieopbrengst van ongeveer 7 à 7,5 miljoen gulden per jaar. Voorwaarde is wel dat deze regeling pas in werking zal treden als met de gezamenlijke afvalverbranders een convenant is gesloten over de verbetering van hun energiebenutting, dus van vergroting van de productie uit afval. Het bestedingsplan gaat uit van een reservering van 6,5 miljoen gulden voor het afdekken van technische risico's. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een bedrag van 10,5 miljoen gulden te reserveren voor de bouw van warmtewisselaars voor de energieterugwinning uit de rookgassen van de AVI. Behandeling in de raadscommissie is op 4 november.

Werkgelegenheid

De NV Werk Amsterdam, opgericht en in handen van de gemeente, heeft een zodanig positief resultaat dat er dividend kan worden uitgekeerd. Het college stemt in met het bestedingsvoorstel. De verdeling van de 6 miljoen gulden is als volgt: 1,2 miljoen gulden voor de PTA's waar een werkgelegenheidsproject loopt, 2,4 miljoen gulden voor de ArenA Academie, ook een werkgelegenheidsproject; 2 miljoen gulden voor Maatwerk; 0,4 miljoen gulden als bijdrage aan het actieprogramma Economische Structuur II. Behandeling in de raadscommissie is op 4 november.

Het college stemt in met het verdelingsvoorstel Stelpost Werk 2000. Sinds 1995 wordt in de begroting een stelpost opgenomen van waaruit de werkgelegenheidsinitiatieven worden gehonoreerd. De verdeling is als volgt: NV Werk 1,2 miljoen gulden; projecten NV Werk 2,3 miljoen gulden; Vakmanschap (preventietrajecten risicojongeren) 500.000 gulden; ArenA Academie 500.000 gulden; Werkmonitor 150.000 gulden; de Kader-Subsidie Regeling (Nieuw Plan Werk) 6 miljoen gulden; Bouwopleidingspool 200.000 gulden; flatwachten 1,6 miljoen gulden; activiteiten vanuit de Bestuursdienst (EST) 400.000 gulden en tenslotte voor toevoeging aan de risicoreserve die is opgebouwd in het kader van de Wet inschakeling werklozen en de Europese Sociale Fondsen. Behandeling in de raadscommissie is op 18 november.

Milieu

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het Amsterdamse Rioleringsplan 1999-2003 (ARP). In de Wet milieubeheer staat dat riolering een gemeentelijke taak is en dat gemeenten over een rioleringsplan moeten beschikken. In december 1995 is het eerste Rioleringsplan 1995-1999 vastgesteld. Voor de periode 1999-2003 komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: een overzicht van de periode waarin de riolering wordt aangelegd of vervangen; de wijze waarop de riolering wordt beheerd en een overzicht van de financiële gevolgen. Behandeling in de raadscommissie is op 9 november.

Volkshuisvesting

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. J.B. Goring (VVD) over onrechtvaardige toewijzing van nieuwbouwwoningen. Publicatie in het Gemeenteblad.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken


* Twee adviezen op bezwaarschriften. * Vier adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg


* Besluit over machtiging directeur Dienst Binnenstad.

Bouwen, Wonen en Economie


* Twee adviezen op bezwaarschriften.

Middelen, Welzijn en Onderwijs


* Personeelsbesluiten over akten van benoeming en/of ontslag.

Algemeen Bestuur


* Elf adviezen op bezwaarschriften.

Onderwijs


* Besluit over subsidieverlening. * Besluit over berekeningsgrondslag subsidieverlening.


* Besluit over bestedingsvoorstel 1999. * Besluit over derde Time Out Project schooljaar 1998/1999.

Jeugdzaken


* Besluit over bestedingsvoorstel over rijksondersteuningsuitkering kinderopvang 1999.


* Besluit over subsidieverlening 1999.

Diversiteitsbeleid


* Besluit over subsidieafwijzing.

Financiën


* Besluit over verzoek om schadevergoeding.

OMEGAM


* Besluit over machtiging directeur OMEGAM.

Sport


* Besluit over waarderingssubsidie.

Sociale Zaken


* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.
* Besluit over beroep tegen rijksvergoeding ABW en IOAW 1995.

Cultuur


* Besluit over toekenning eenmalige waarderingssubsidie.

Zorg


* Besluit over eenmalige subsidieverlening. * Twee besluiten over periodieke subsidieverlening. * Twee besluiten over afwijzing subsidieverzoek. * Drie besluiten over incidentele subsidieverlening.
* Besluit over dekking kosten.

Gemeentewaterleidingen


* Besluit over machtiging directeur Gemeentewaterleidingen.

Werkgelegenheid


* Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Ruimtelijke Ordening


* Twee besluiten over wijziging bestemmingsplan.


____

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.


____

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies van

20 t/m 29 oktober

RAAD

Woensdag 20 oktober om 13.00 uur en, zo nodig, om 19.30 uur, raadzaal

Agenda

Algemeen


* Notulen van de raadsvergadering op 6 oktober 1999


* Mededeling van de ingekomen stukken


* Mondelinge vragenuur

Economische Zaken


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot vaststelling van de Verordening klachten verdringing en concurrentieverstoring Wet inschakeling werkzoekenden

Grondzaken


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot instemming met de grondexploitatiebegroting, behorende bij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Jan van Galenbad en omgeving van het stadsdeel De Baarsjes

Ruimtelijke Ordening


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot herprofilering van de Fred. Roeskestraat tussen de Amstelveenseweg en de Dirk Schäferstraat

Volkshuisvesting


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot het niet meer beschikbaar stellen van premies ten behoeve van verlaagde aanvangshuren.

Binnenstad

Bouwen, Wonen en Economie


* Voordrachten van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot voorbereiding van:

a een partiële herziening van het bestemmingsplan Weesperstraat/Amstel;

b een partiële herziening van het bestemmingsplan VaRa-strook


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot afwijzing van een verzoek om voorbereiding van een partiële herziening van het bestemmingsplan Haarlemmerbuurt

Middelen, Welzijn en Onderwijs


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot vaststelling van de begroting van de Dienst Binnenstad voor 2000

Algemeen Bestuur en Juridische Zaken


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot hulpverlening aan het op 17 augustus 1999 door een aardbeving getroffen Turkije

Personeel en Organisatie


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 oktober 1999 tot het verlenen van ontslag aan de directeur van het Ingenieursbureau Amsterdam


***

RAADSCOMMISSIES

Donderdag 21 oktober

Onderwijs, Jeugdzaken, Diversiteitsbeleid, Bestuurlijk Stelsel en Grote Stedenbeleid

09.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen


* Opening en mededelingen


* Concept-besluitenlijst vergadering op 7 oktober


* Ingekomen stukken


* Voorstellen besteding 2,5 ton raadscommissie


* Voortgangsrapportage over de millenniumproblematiek over DWA en GPI


* Concept-raadsvoordracht over huur ruimte in Gebouw 'De Metropool' voor en ten laste van de Dienst Welzijn Amsterdam

Diversiteitsbeleid


* Mededelingen


* Presentatie Emancipatie Advies Raad


* B&W-besluit ter instemming over subsidieafwijzing Turkse Studentenvereniging


* Rondvraag

Jeugdzaken


* Mededelingen


* B&W-besluit ter instemming over subsidieafwijzing Universiteit van Amsterdam (UvA)


* Rondvraag

Onderwijs


* Mededelingen/Rondvraag

Grote Stedenbeleid


* Mededelingen/Rondvraag

Bestuurlijk Stelsel


* Mededelingen/Rondvraag


***


_____

De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. Inlichtingen over de definitieve agenda's van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies kunt u enkele dagen tevoren krijgen in het Voorlichtingscentrum van de gemeente Amsterdam. Daar liggen ook de bij de vergadering behorende stukken ter inzage.

Adres Voorlichtingscentrum:

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN AMSTERDAM

telefoon 6241111

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 29591 '
Lees ook