X
X
X Gemeente Amsterdam


Nummer 49 - 15 december 1999

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 10 EN DINSDAG 14 DECEMBER 1999

PERSBERICHTEN

KADER VOOR HET AMSTERDAMS KUNSTENPLAN 2001-2004 VASTGESTELD

Op grond van drie achterliggende stukken uit het veld biedt Saskia Bruines (wethouder Cultuur) met 'Allianties, de uitgangspunten voor het Amsterdams Kunstenplan 2001-2004' een kader voor de invulling van het nieuwe Kunstenplan. Voor de kunstinstellingen is dit de leidraad voor het opstellen van aanvragen in dit verband. Het stuk is op dinsdag 14 december door het college van B&W goedgekeurd.

De drie achterliggende stukken

De eerste is de rapportage van Berenschot. Berenschot heeft 26 kunstinstellingen bezocht en gekeken naar de zakelijke prestaties van de instellingen.

Daarnaast ligt er het advies 'Een balans hervinden' van de Amsterdamse Kunstraad.

Als derde belangrijk stuk ligt er de inmiddels bekend geworden rapportage van Trevor Davies 'Amsterdam, comments on a City of Culture'.

Allianties, de uitgangspunten voor het Amsterdams Kunstenplan 2000-2004

Een aantal zaken uit het veld worden door Bruines in de 'Allianties' verder uitgediept. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de verbreding van de samenwerking tussen kunstinstellingen onderling, tussen kunstinstellingen en het gemeentebestuur, tussen de portefeuille Cultuur en andere portefeuilles. Een ander belangrijk element dat van Davies wordt overgenomen is de relatie die er onmiskenbaar is tussen kunstuitingen en kunstbeleid en de identificatie van de mensen met hun stad.

Enkele punten:


* Het centrale thema is de vorming van grotere, bredere en hechtere verbanden. Er komt een financiële stimulans voor uiteenlopende vormen van samenwerking. Zo worden de huidige programmeringsgelden omgevormd tot een tweejarige regeling voor samenwerkingsprojecten op het terrein van programmering en educatie.


* Aansluiting vinden tussen de vraag naar en het aanbod van culturele diversiteit. Voorstellen om jongeren en allochtonen beter te bereiken krijgen prioriteit.


* Er wordt de mogelijkheid geschapen om, naast educatie-activiteiten van kunstinstellingen, educatieprojecten door meer samenwerkende instellingen te ondersteunen


* Er wordt gewerkt aan een vijfjarenplan voor kunstenaarswerkplaatsen.

Procedure

Besluitvorming over het financieel kader vindt in een later stadium plaats, ook het overleg met de stadsdelen en het Rijk vindt later in de procedure plaats. Aanvragen van kunstinstellingen worden op grond van deze goedgekeurde uitgangspunten beoordeeld. In januari vindt een hoorzitting plaats over de uitgangspunten. Ook in januari vindt een aparte hoorzitting plaats voor nieuwe aanvragers die willen meedraaien in het Amsterdams Kunstenplan 2001-2004.

Aanvragen moeten voor 1 maart 2000 worden ingediend.

Marleen Nieuwenhuis 5523412

VOORDRACHT ALGEMEEN DIRECTEUR SOCIALE DIENST AMSTERDAM

Het college van B&W heeft besloten mevrouw Yvonne Baune aan de gemeenteraad voor te dragen als algemeen directeur van de Sociale Dienst Amsterdam (SDA). Dit na een positief advies van het Managementteam en de Ondernemingsraad van de SDA. De Raadscommissie Personeel en Organisatie is inmiddels akkoord gegaan met de voordracht. De gemeenteraad zal de voordracht op woensdag 15 december bespreken.

Yvonne Baune is geen onbekende van de gemeente Amsterdam. In 1995 is zij als associé van de Boer en Croon Groep (BCG) een jaar lang interim-directeur geweest van de Dienst Stedelijk Beheer (later Dienst Amsterdam Beheer). Daarvoor heeft zij leiding gegeven aan het bureau Amsterdam Interim Management. Sinds oktober 1998 is zij algemeen directeur ad interim bij de GG&GD. Als de gemeenteraad Baune benoemt, zal zij in januari haar werkzaamheden bij de Sociale Dienst Amsterdam starten. De loopbaan van Baune wordt gekenmerkt door dertien jaar interim-management bij de BCG-groep. Voorts heeft zij zeven jaar organisatie-advieswerk verricht voor Twijnstra Gudde. Oorspronkelijk komt Baune uit het personeelswerk.

Hans Joosten 5522056

STIMULANS VOOR HUISVESTING VOOR KLEINERE BEDRIJVEN

Door onder andere de stadsvernieuwing in het verleden en scherpere milieuregels verdwijnt al jaren kleinschalige bedrijfsruimte uit de woonbuurten. Dit is een ongewenste situatie, waaraan het college van B&W een eind wil maken. Er worden verschillende instrumenten ingezet om die verdwijning tegen te gaan én om realisatie van nieuwe ruimten voor kleine bedrijven te stimuleren. Een van de instrumenten is het vaststellen van een lijst met 'beschermde gebieden' in gemengde woon/werkbuurten ten gunste van de bedrijfsruimten ter plekke. In het voorstel is een concrete lijst opgenomen. Wanneer een stadsdeel toch een andere bestemming aan zo'n gebied wil geven, zal daarvoor voortaan advies moeten worden ingewonnen bij de Stuurgroep Bedrijfslocaties. Bij de besluitvorming zal vervolgens de werkgroep 'Toets' een belangrijke rol spelen.

Kleinere ondernemingen zijn zeer belangrijk voor de Amsterdamse economie. Zij bieden veel werkgelegenheid en bepalen voor een belangrijk deel de dynamische sfeer in de stad. Ongeveer 98% van de bedrijven in Amsterdam heeft minder dan 50 mensen in dienst en samen zorgen zij voor 46% van de werkgelegenheid. Vaak gaat het ook om banen voor lager geschoolden dan wel om ambachtelijk werk, wat juist goed past in de wens tot functiemenging in buurten. De stimuleringsmaatregelen passen in het beleid om werk (weer terug) in de wijken te krijgen. De beleidsnotitie 'Kleinschalige bedrijfshuisvesting in Amsterdam' is tot stand gekomen in samenwerking met zes stadsdelen en de Kamer van Koophandel.

De notitie wordt ter kennis gebracht van de twee betrokken raadscommissies.

Mechtild Rietveld 5522042

ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het niet plaatsen van het pand Palmgracht 3 op de Rijksmonumentenlijst. Zowel het Bureau Monumentenzorg als de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg hebben hierover een negatief advies uitgebracht. Het betreft hier een pakhuis met mogelijke 17e-eeuwse elementen waar rond de eeuwwisseling een nieuwe gevel en een provisorisch bouwsel achter is geplaatst. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het doortrekken van de straatnaam 'Tussen de Bogen' voor het deel tussen de Nieuwe Teertuinen en de Planciusstraat. Dit deel hoort officieel nog bij de Planciusstraat, maar komt voor de uniformiteit bij 'Tussen de Bogen'. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Het college heeft kennis genomen van de Tussenevaluatie Managementcontract van de Sector Openbare Ruimte, eerste halfjaar 1999. In de evaluatie wordt een overzicht gegeven van de gemaakte afspraken en de voortgang hiervan. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari.

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de eerste fase van de herinrichting van het Nieuwendijkkwartier en stemt in met het uitvoeren van de tweede fase van de herinrichting conform de eerste fase. Een uitzondering hierop zijn de Oudebrugsteeg en de Nieuwe Nieuwstraat. Door de grote breedte wordt hier een doorlopend middenstuk met klinkers aangebracht. De herinrichting staat gepland voor maart t/m juli 2000 met een uitloop tot het najaar. Behandeling in de raadscommissie is op 27 januari.

Bouwen, Wonen en Economie

Het college zal de gemeenteraad verdere voorstellen doen over het zogeheten cluster Marnix III, een aantal panden aan de Willemsstraat en de Marnixstraat. De panden zouden eerst worden gesloopt, maar inmiddels is besloten de panden te behouden en grondig te renoveren. De Woningstichting Zomers Buiten gaat samen met particuliere eigenaren de panden aanpakken. Tegen eigenaren die eventueel niet meedoen met de gezamenlijke aanpak moet begin 2000 de onteigeningsprocedure worden gestart. De gemeente zal een nieuwe kademuur aanleggen. Het voorstel wordt op 27 januari in de raadscommissie behandeld en in de gemeenteraad in februari.

Algemeen Bestuur

Het college heeft ingestemd met de raadsvoordracht om de basis brandweerzorg Buitenveldert uit te besteden aan de brandweer van Amstelveen. Op het moment dat de brandweer Amstelveen de zorg overneemt, wordt de brandweerkazerne Van Leijenberghlaan gesloten. Amsterdam zal de gemeente Amstelveen daarvoor een vergoeding geven. Uit de efficiencywinst die het de brandweer Amsterdam oplevert, omdat de inkoop van de brandweerzorg van Amstelveen goedkoper is dan het openhouden van een eigen kazerne, kan de brandweerzorg in Amsterdam worden verbeterd. Behandeling in de raadscommissie is op 25 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Het college heeft kennis genomen van het convenant dat wordt afgesloten tussen de directie van de Brandweer en de Ondernemingsraad. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de oplossing van een aantal knelpunten, zoals flexibel werken, het op peil brengen van oefencapaciteit, uitbreiding van de preventie (meer rood op straat), de gewijzigde organisatiestructuur, de versterking van het Arbobeleid en de overdracht van de brandweerzorg Buitenveldert naar de gemeente Amstelveen. De gemaakte afspraken zullen tot een verbeterde relatie tussen de directie en de ondernemingsraad leiden. De Bestuursdienst en de vakbonden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het convenant. De tekst van het convenant zal ter kennisneming worden toegezonden aan de raadscommissie.

Onderwijs

Het college stemt in met het reserveren van bedragen voor de onderwijshuisvesting 1999. Er wordt maximaal 1,1 miljoen gulden voor de stadsdelen gereserveerd, maximaal 600.000 gulden voor het speciaal onderwijs en maximaal 2,2 miljoen gulden voor vervroegde afschrijvingen van activa met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Behandeling in de raadscommissie is op 16 december.

Bestuurlijk Stelsel

Het college heeft kennis genomen van het verslag van de coördinatiecommissie Regionale Samenwerking Amsterdam (coco). De coco komt vier maal per jaar bijeen om de uitvoering van een aantal projecten en overige ontwikkelingen die van belang zijn voor de noordvleugel van de randstad te bespreken. De verslagen van de bijeenkomsten worden regulier ter kennisneming aan het college en de raadscommissie aangeboden.

Het college heeft de notitie 'Toekomst regionale samenwerking' voor kennisgeving aangenomen. Behandeling in de raadscommissie is op 16 december.

Financiën

Het college gaat akkoord met een financiële regeling aan die stadsdelen die indertijd gefuseerd zijn. De Raad voor de Stadsdeelfinanciën heeft over de extra kosten die ermee gemoeid waren geadviseerd.

Personeel & Organisatie

Het college stemt in met een samengaan van de secretariaten van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg en de Amsterdamse Commissie voor de Milieuhygiëne. De nieuwe organisatie gaat per 1 januari a.s. in en er zal een nieuw hoofd worden benoemd.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met het definitief ontwerp voor het tijdelijk busstation op de Strawinskylaan in de Zuidas. In het uitvoeringsbesluit Zuidplein (vastgesteld door de gemeenteraad op 20 januari jl.) is de Strawinskylaan aangewezen als tijdelijke locatie voor het busstation dat nu nog gehuisvest is op het Zuidplein. Verplaatsing is noodzakelijk door de nieuwbouw van het WTC op het Zuidplein. Het definitieve ontwerp gaat uit van een busstation in zijligging. Er worden acht haltes gerealiseerd die als in- en uitstaphaltes dienen voor de lijnen 65, 165, 23, 147, 176 en als bufferplaatsen voor de lijnen 148 en 149. Het ontwerp voorziet verder in twee keerlussen die binnen het bestaande profiel van de Strawinskylaan kunnen worden uitgevoerd. De rijweg wordt versmald van 2x2 rijstroken naar twee enkele rijstroken. Aan weerszijden van het talud van de Strawinskylaan komen stijgpunten, zodat passagiers de rijweg niet hoeven over te steken. De voordracht zal ter kennisneming aan de Raadscommissies Verkeer en VSRG worden gezonden.

Het college stemt in met het lidmaatschap van de vereniging Deltametropool en heeft kennis genomen van de statuten van de vereniging. De vereniging Deltametropool is eind 1998 ontstaan uit een initiatief van de wethouders Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In 1998 volgde een gezamenlijke verklaring Deltametropool, waarin een visie werd gegeven op de verdere verstedelijking van West-Nederland. Deze verklaring en de vervolgproducten dienen als onderleggers voor het eigen beleid en de inbreng in het rijksbeleid waaronder de vijfde nota Ruimtelijke Ordening. Dit heeft geleid tot een intensieve gedachtenwisseling met de minister en de betrokken departementen. Inmiddels heeft zich een aantal gemeenten en organisaties bij de vereniging Deltametropool aangesloten. Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Sociale Zaken

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J.B. Irik (PvdA) over het onderzoeksrapport Landelijke Vereniging Sociaal Raadslieden (LVSR). Publicatie in het Gemeenteblad.

Zorg

Het college stemt in met het reserveren van 1,7 miljoen gulden in de jaarrekening 1999 voor het kopen en verbouwen van panden voor passantenopvang in het jaar 2000. De uitbreiding van 150 extra plaatsen voor passanten heeft in 1999 vertraging opgelopen bij verwerven van geschikte panden. Deze panden kunnen in 2000 worden aangekocht.

Monumentenzorg

Het college stemt in met het toepassen van de hardheidsclausule (art. 17 Subsidieverordening Monumenten en Beeldbepalende Panden) voor de Jeruzalemkerk aan de Jan Maijenstraat 14 in het stadsdeel De Baarsjes. Door het toepassen van deze clausule krijgt de Hervormde Gemeente Amsterdam voor de restauratie van de Jeruzalemkerk een bijdrage ineens van 50% van de subsidiabele kosten (135.826 gulden) in plaats van een subsidie op termijn van vijftien jaar voor 100%. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari.

Economische Zaken

Het college heeft kennis genomen van de notitie Bezoekerscentrum Amsterdam en stemt er mee in om op basis van de conclusies op dit moment geen verder gevolg te geven aan de notitie van het raadslid F.I.M. Houterman (VVD). Naar aanleiding van de motie is door de nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer een haalbaarheidsstudie gedaan naar een 'Tourist Service Center' oftewel bezoekerscentrum. De studie gaat in op de functie van een bezoekerscentrum en de toegevoegde waarde hiervan voor Amsterdam. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari.

Werkgelegenheid

Het college zal de gemeenteraad voorstellen om de beleidsovereenkomst met de NV Werk te verlengen tot en met 2002. De overeenkomst regelt de verhouding tussen de gemeente Amsterdam (subsidiegever en enig aandeelhouder) en de NV Werk (als subsidieontvanger). Zodoende kan de gemeente de NV Werk aansturen via het subsidie-instrument. Dit laat onverlet dat de gemeente als enig aandeelhouder van de NV Werk ook invloed uitoefent. De taak van de NV Werk concentreert zich op het realiseren van instroom- en doorstroombanen voor langdurig werklozen, banen in de zorg, werkervaringsplaatsen en projecten voor toeleiding naar werk. De acquisitie van banen (en werkgevers) en de toeleidingsprojecten rechtvaardigt het voortbestaan van een aparte organisatie voor de komende periode. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

De directeur van de gemeentelijke Dienst Maatwerk is door het college gemandateerd om namens hen op te treden in administratiefrechtelijke procedures. De Dienst Maatwerk is namens het college werkgever van de werknemers in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden.

Het college heeft de directeur van de gemeentelijke Dienst Maatwerk gemachtigd om personen aan te wijzen die namens het college optreden in bezwaar- en beroepszaken.

Het college stemt in met de uitbreiding van de bestaande mandaatsregeling van de Dienst Maatwerk met de bevoegdheid om de klachtenregeling namens het college uit te voeren.

Milieu

Het college stemt in met het centraal houden van de milieubevoegdheden die de provincie per 1 januari 2000 aan de gemeente delegeert. In het kader van de Gemeenschappelijke regeling ter versterking van de bestuurlijke positie heeft Gedeputeerde Staten besloten om een aantal bevoegdheden op grond van de Wet Milieubeheer (o.a. de vergunningenverlening en handhaving van grote inrichtingen op het gebied van afvalverwerking en voormalige A-inrichtingen op grond van de Wet geluidhinder) die aan de gemeente waren gemandateerd, te delegeren.

Openbare Ruimte

Het college is akkoord met het gebruiken van de in de begroting 1999 gereserveerde gelden voor de Hortus Botanicus te gebruiken voor een andere investering in de Hortus Botanicus. In de begroting was 75.000 gulden gereserveerd voor de aanpak van de verzakking van de drieklimatenkas door middel van een damwand. Dit geld wordt nu gebruikt voor de aanschaf van een osmose-installatie voor de verneveling in de tropische kas. Behandeling in de raadscommissie is in januari.

Grondzaken

Het college gaat akkoord met het afsluiten van vijfentwintig grondexploitaties in het stadsdeel Osdorp.

Het college machtigt de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf om het stadsdeel Zuidoost een bedrag van 11.080.433 gulden ter beschikking te stellen voor de eerste verstrating in de gebieden Bijlmermeer en Gaasperdam.

Het college gaat akkoord met het afsluiten van de grondexploitatie 309.50 Circusexploitantenterrein en de opening van het restplan 309.53, beide in het stadsdeel Zeeburg.

Het college gaat akkoord met het afsluiten van de grondexploitatie 332.01 Veemarktterrein, vallend onder het Stadsvernieuwingsfonds.

Het college gaat akkoord met het afsluiten van negen grondexploitaties in het stadsdeel De Baarsjes, alle vallend onder het Stadsvernieuwingsfonds.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de vaststelling van het canonpercentage voor het jaar 2000. Het canonpercentage is vastgesteld op 6,4. Jaarlijks stelt de gemeenteraad het canonpercentage voor het komende jaar vast. Het canonpercentage dient om bij uitgifte van een terrein de jaarlijks te betalen canon af te leiden van de grondprijs. Tot op heden was het percentage gebaseerd op de leningfondsrente. In lijn met de voorstellen voor het Groot Onderhoud Erfpachtstelsel, door de gemeenteraad op 1 december ter kennisgeving aangenomen, wordt voor 2000 het canonpercentage (marktconform) afgeleid van het rendement van staatsleningen. Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de erfpachtuitgifte van een waterperceel aan de Westerdoksdijk. Het betreft hier een nieuwbouwproject met onder meer 157 woningen en een bedrijfsruimte op de Silodam. Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari en in de gemeenteraad op 9 februari.

Volkshuisvesting

Het college stemt in met de verdeling van de budgetten voor 'Experimenten en Extra Kwaliteit' en 'Ouderenvoorzieningen'. Bij het raamraadsbesluit Nieuwbouw en Verbetering 1999 zijn middelen gereserveerd voor het verstrekken van aanvullende subsidie voor 'Experimenten en Extra Kwaliteit' en voor 'Ouderenvoorziening'. Door stadsdelen en opdrachtgevers zijn hiertoe dertien aanvragen ingediend. Twaalf aanvragen worden geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. De notitie wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Stadsvernieuwing

Het college stemt in met de twee rekeningcirculaires (van de stadsdelen en van de centrale diensten/bedrijven/sectoren) over de bestedingen ten laste van het Stadsvernieuwingsfonds in 1999. De circulaires bevatten voorschriften over inhoud, procedure en leverdata van de diverse gegevens.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken


*Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.


*Advies op bezwaarschrift.

Bouwen, Wonen en Economie


*Advies op bezwaarschrift.

Algemeen Bestuur


* Achttien adviezen op bezwaarschriften. * Besluit over sluiting Register Amsterdam op 31 december 1999.

Onderwijs


* Besluit over pilotproject.

Financiën


* Besluit over vervroegde afschrijving restant boekwaarde activa vm. Gemeente-energiebedrijf.

Personeel en Organisatie


* Achttien besluiten over verlening ontslag.* Drie besluiten over schorsing. * Besluit over wijziging diverse rechtspositionele besluiten. * Besluit over machtiging tot het doen van uitgaven. * Besluit over vaststelling waarnemingstoeslag. * Besluit over vaststelling salaris en datum indiensttreding/verlening beschikkingsbevoegdheid. * Besluit over vaststelling salaris.

Facilitaire Bedrijven


* Besluit over topstructuur GG&GD.

Sociale Zaken


* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Sociale Zaken/Werkgelegenheid


* Besluit over opstellen declaratie WIW 1998.

Telecommunicatie


* Besluit over machtiging directeur BIA.

Cultuur


* Besluit over bijdrage aan jubileum.

Zorg


*Procesbesluit over BV Europarking/gemeente Amsterdam-daklozenopvang.

Gemeentewaterleidingen


*Besluit over reactivatie en levering actieve kool. *Besluit over renovatie.


*Mandaatsbesluit over bezwaar- en beroepschriften.

Afvalverwerking


* Besluit over benoeming directeur Westpoort Warmte BV. *Besluit over verlenen machtiging tot inschrijving op Europese aanbesteding.

Werkgelegenheid


* Besluit over beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Grondzaken


*Besluit over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf. *Besluit over canoninning newMetropolis.

Volkshuisvesting


* Besluit over uitvoeringsbesluit over vaststellen aantal aanbiedingen aan houders van voorrangsverklaring en verblijfsgerechtigden.

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies van

15 t/m 24 december

RAAD

Woensdag 15 en donderdag 16 december 1999, om 13.00 en 19.30 uur, raadzaal

Agenda

Algemeen


* Notulen van de raadsvergadering op 1 december 1999


* Mededeling van de ingekomen stukken


* Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Irik inzake het onderzoeksrapport

van de Landelijke Vereniging van Instituten voor Sociaal Raadsliedenwerk


* Mondelinge vragenuur

Binnenstad

Begroting

a Slotbeschouwingen over de begroting van de Dienst Binnenstad voor 2000

b Stemming over de ingediende moties/amendementen van raadsleden inzake de begroting van de Dienst Binnenstad voor 2000

Begroting


* Hoofdfunctiegewijze behandeling

a Missive van Burgemeester en Wethouders ten geleide van de begroting voor 2000, voor wat betreft de hoofdfunctiegewijze behandeling van de begroting voor 2000

b Stemming over de ingediende moties/amendementen van raadsleden inzake de begroting voor 2000


* Hoofdfunctie 0. Algemeen bestuur


* Hoofdfunctie 1. Openbare orde en veiligheid


* Hoofdfunctie 2. Verkeer, vervoer en waterstaat


* Hoofdfunctie 3. Economische zaken


* Hoofdfunctie 4. Onderwijs


* Hoofdfunctie 5. Cultuur en recreatie


* Hoofdfunctie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening


* Hoofdfunctie 7. Volksgezondheid en milieu


* Hoofdfunctie 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


* Hoofdfunctie 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Belastingen


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil binnenstad en westelijk

havengebied 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de

Verordening Marktgelden 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de

Verordening Zeehavengeld- en kadegeldverordening Amsterdam 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de

Reclamebelastingverordening Amsterdam 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de

Legesverordening 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de Verordening Precariobelasting binnenstad en westelijk havengebied 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de

Verordening Binnenhavengeld 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de

Verordening Onroerende-zaakbelastingen 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de

Verordening op roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de

Verordening Vermakelijkheidsretributie te water 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de

Verordening Toeristenbelasting 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de

Verordening Rioolrechten 1999


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 1999

Personeel en Organisatie


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot intrekking van een aantal benoemingsbesluiten van directeuren van diensttakken

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 december 1999 tot vaststelling van de dienstregeling van het Gemeentevervoerbedrijf voor 2000-2001

Sociale Zaken


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 inzake de beleidsbrief 2000 in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden

Zorg


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 inzake de met de

volumemiddelen 2000 te financieren capaciteitsuitbreiding verzorging


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de

Beleidsnotitie Woningen voor ouderen in een beschermde omgeving (Wibo's) en de Bijzondere Subsidieverordening Wibo

Bedrijven


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vervanging van 30

hogevloer gelede bussen door 20 lagevloer gelede bussen


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot herziening van de Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 inzake het project levering huishoudwater in IJburg


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot aanleg van een leiding ten behoeve van industriewaterlevering aan NV Energieproductiebedrijf UNA

Milieu


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot wijziging van de Verordening huisrioleringen Amsterdam 1999

Openbare Ruimte


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet ten behoeve van de herinrichting van het entreegebied Amsterdamse Bos


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 december 1999 inzake het uitvoeren van groot onderhoud aan de ringweg A10-West en de Amsterdamse projecten

Grondzaken


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot uitgifte in erfpacht van een terrein en verstrekking van een bijdrage in het startkapitaal van het Pinetum Blijdenstein te Hilversum

Ruimtelijke Ordening


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Amstel III


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot verhoging van het krediet ten behoeve van de realisering van het inrichtingsplan voor het Java-eiland


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 december 1999 inzake een afwijking van het structuurplan ten behoeve van een wegverbinding bij woningbouwlocatie De Bongerd/Zijkanaal I in het stadsdeel Amsterdam-Noord

Volkshuisvesting


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot beëindiging van gemeentelijke sturing van doorstroming naar duurdere nieuwbouw


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 ten geleide van de Beleidsnota Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van het Milieuprogramma Binnenstad Amsterdam 2000-2002

Bouwen, Wonen en Economie


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 december 1999 tot voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied Westelijke Grachtengordel


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 december 1999 tot voorbereiding van een partiële herziening van het bestemmingsplan Weesperstraat/Roetersstraat

Onderwijs


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van het huisvestingsprogramma en het huisvestingsoverzicht onderwijs 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot voorlopige vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 105d van de Wet op het basisonderwijs, over het jaar 1994


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot voorlopige vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 102d van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, over het jaar 1994


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 143 van de Wet op het primair onderwijs, voor het jaar 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 252 van de Wet op het voortgezet onderwijs, deel II, voor het jaar 2000


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 137 van de Wet op de expertisecentra, voor het jaar 2000


* Notitie van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999, getiteld Ouders als doelgroep in het Amsterdamse onderwijs


* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1999 tot beschikbaarstelling van een eerste inrichtingskrediet ten behoeve van de nieuwbouw van het Montessori College Oost

RAADSCOMMISSIES

Donderdag 16 december

Onderwijs, Jeugdzaken, Diversiteitsbeleid, Bestuurlijk Stelsel en Grote Stedenbeleid

09.30 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen


* Opening


* Mededelingen


* Concept-besluitenlijst vergadering op 2 december


* Ingekomen stukken


* Voorwoord verslag werkbezoek commissie aan Birmingham

Bestuurlijk Stelsel


* Mededelingen


* Toekomst regionale samenwerking


* Rondvraag

Diversiteitsbeleid


* Mededelingen


* Bijstelling subsidie (voorwaarden) 2000 voor Stichting Ondersteuning Allochtonenwerk

Amsterdam (SOAA)


* B&W-besluiten ter instemming over:


* Subsidiëring fietsenproject Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam


* Subsidiëring discussiebijeenkomst Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam


* Subsidieafwijzing Culturele Vereniging Amazigh


* Aanvulling van het Fonds bijzondere kosten nieuwkomers


* Rondvraag

Jeugdzaken


* Mededelingen


* Evaluatie en voortzetting project 'De Uitdaging'


* B&W-besluit over subsidieverlening voor uitgaven in het kader van het programma

Integraal Jeugdbeleid en subsidieverlening ten laste van de stelposten Jeugd en Diversiteit


* Rondvraag

Onderwijs


* Mededelingen


* B&W-besluiten ter instemming over:


* Subsidieverlening nieuwe taakgroepen Twi en Koerdisch, Onderwijs in Allochtone

Levende Talen (OALT) 1999-2000


* Subsidieverlening Surinaamse taalgroep inzake OALT 1999-2000


* Subsidieverlening Amsterdamse Turkse Lerarenvereniging (AEB)


* Verdeelbesluit 1999 Vakmanschap


* Coördinatiekosten onderwijsvoorzieningen asielzoekerscentra Amsterdam


* Opdrachtverstrekking evaluatie contracten ROCA


* Rondvraag

Grote Stedenbeleid


* Mededelingen/Rondvraag

Woensdag 22 december

Verkeer, Vervoer, Infrastructuur en Sociale Zaken

09.45 uur, kamer 0239

Agenda

Algemeen


* Opening


* Mededelingen


* Besluitenlijst openbare vergadering op 24 november


* Besluitenlijst openbare vergadering op 25 november


* Jaarverslag Ombudsman 1998, inclusief begeleidende brieven van het verslag 1e helft 1999


* Rondvraag

Verkeer (incl. Regio), Vervoer en Infrastructuur


* Nota van beantwoording motie raadslid Hooijmaijers inzake een onderzoek naar exploitatie van parkeergarages in de vier grote steden


* Nota Stedelijk Parkeerbeleid


* Evaluatie Zoab op de Stadhouderskade


* Integraal Dynamisch Parkeerverwijssysteem; vervolgrapportage, deel I, systeemkeuze


* Rondvraag

Sociale Zaken


* Invoering categoriale vergoeding voor arbeidskosten; wijziging premie- en vrijlatingsverordening


* Invulling REA werkgeversloket door de NV Werk


* Rondvraag

De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. Inlichtingen over de definitieve agenda's van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies kunt u enkele dagen tevoren krijgen in het Voorlichtingscentrum van de gemeente Amsterdam. Daar liggen ook de bij de vergadering behorende stukken ter inzage.

Adres Voorlichtingscentrum:

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN AMSTERDAM

telefoon 6241111

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 36531 '
Lees ook