X
X
X Gemeente Amsterdam


nummer 38 - 29 september 199

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN DINSDAG 28 SEPTEMBER 199

AMSTERDAM FINANCIERT HUIZEN IN IZMI

De gemeente Amsterdam gaat de stad Izmit in Turkije helpen door binnen enkele weken 48 tijdelijke woningen te realiseren. Deze zogenaamde prefab huizen kunnen in totaal aan zo'n 200 mensen op korte termijn onderdak bieden. De gemeente Izmit draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond. De totale kosten bedragen ongeveer 600.000 gulden

Twee kleinere gemeenten, Ihsaniye en Hisareyn, zullen worden gesteund met voorzieningen als kantoorapparatuur en rollend materieel (machines om puin te ruimen en grond bouwrijp te maken). Hiervoor wordt 150.000 gulden uitgetrokken

Waarnemend burgemeester Van der Aa heeft dit collegebesluit op woensdag 29 september bekendgemaakt. Begin september bezochten drie Turkse medewerkers van de gemeente Amsterdam het getroffen gebied, Izmit en omgeving. Zij spraken met bewoners, hulpverleners en de lokale autoriteiten onder wie de burgemeester van Izmit en de gouverneur. De keuze voor de genoemde projecten is gebaseerd op de uitkomsten van dit bezoek

Het verslag van de gemeentelijke medewerkers geeft een schrijnend beeld van een gebied dat in volledige chaos verkeert. De fysieke schade aan gebouwen en infrastructuur in deze welvarendste regio van Turkije is enorm. Ongeveer 50.000 woningen zijn verwoest waardoor 200.000 mensen dakloos zijn geworden. Nog steeds is voor velen van hen geen onderdak gevonden. Met de winter voor de deur is er weinig tijd te verliezen en moet op korte termijn onderdak worden gecreëerd. Naast de fysieke schade zijn de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de ramp nog niet te overzien

De gemeenteraad besprak op 8 september maatregelen die genomen waren na de aardbeving in Turkije. De fracties gaven toen aan positief te staan tegenover het voorstel om in het kader van de wederopbouw een project in een stad te adopteren

De raadscommissie bespreekt het voorstel op 5 oktober en de gemeenteraad op 20 oktober

Lysbeth den Dulk 552340

þþ

AMSTERDAMSE SPORT TOEGANKELIJKER VOOR VLUCHTELINGEN EN NIEUWKOMER

Sport in Amsterdam moet meer en beter toegankelijk worden voor vluchtelingen en nieuwkomers in de stad. Dat staat in het sportplan 'De universele taal van sport' dat door het college van B&W is goedgekeurd

In het plan wordt nauw samengewerkt tussen de Dienst Welzijn Amsterdam (Sport & Recreatie), Instroom Nieuwkomers Amsterdam (INKA), de Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam (SVA) en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). De samenwerking is erop gericht vluchtelingen, nieuwkomers en andere zogenaamde 'tweedetaalleerders' (EG-onderdanen) door middel van voorlichting over sport en kennismaking met sportactiviteiten actiever bij de Amsterdamse sportwereld te betrekken om op die manier sportdeelname en het uitvoeren van vrijwilligerswerk in de sport te bevorderen.

De afgelopen jaren heeft Sportservice Amsterdam samen met de SVA al een aantal succesvolle sportactiviteiten voor vluchtelingen en asielzoekers georganiseerd. Door de samenwerking met INKA, SVA en VCA kunnen deze activiteiten worden voortgezet en uitgebreid

In het sportplan worden verschillende actiepunten genoemd, zoals een wekelijkse sportinstuif voor vluchtelingen en nieuwkomers, kennismakingslessen en voorlichting en het stimuleren van doorstroom naar reguliere sportactiviteiten en naar vrijwilligerswerk of kaderfuncties in de sport.

Op 14 oktober wordt het sportplan in de raadscommissie besproken.

Marleen Nieuwenhuis 552341

þþ

HYGIÓNERICHTLIJNEN VOOR TATOEÓREN EN PIERCE

Het college van B&W is akkoord met de door de GG&GD opgestelde richtlijnen voor tatoeëren en piercen. Bij controle door de GG&GD is gebleken dat het zetten van een tatoeage of piercing niet altijd even hygiënisch gebeurt. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld die van toepassing zijn voor de vijftien tatoeagestudio's en de elf piercingstudio's in Amsterdam. Hygiënisch en steriel werken is bij tatoeëren en pieren een vereiste om gezondheidsschade voor de cliënt te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat de volksgezondheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld door via bloed overdraagbare ziekten. Door het collegebesluit kan de GG&GD bij onverantwoorde situaties sancties opleggen. De richtlijnen worden ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd

Huub Winthagen 552324

þþ

SCHULDHULPVERLENING HELPT DUIZENDEN AMSTERDAMMER

Zeven schuldhulpbureaus hebben dit jaar tot nu toe 1500 Amsterdammers geholpen om uit de schulden te komen. Aan het eind van het jaar zullen dit er naar verwachting 3000 zijn. Ongeveer 80% van hen heeft een uitkering. De grootste groep schuldenaren is alleenstaand (40%). Dat blijkt uit het voortgangsverslag 1 januari 1999 tot 1 september 1999, dat door het college van B&W voor kennisgeving is aangenomen. Om de door de succesvolle aanpak ontstane wachtlijsten weg te werken, stelt wethouder Köhler (Sociale Zaken) voor om komend jaar 1,2 miljoen gulden extra voor schuldhulpverlening beschikbaar te stellen. De wethouder zal hiertoe binnenkort een voorstel doen

Sinds begin 1999 wordt de schuldhulpverlening in Amsterdam verleend vanuit schuldhulpbureaus die verspreid zijn over de stad. De schuldhulpverlening heeft tot doel te bemiddelen bij problematische schulden. Dit voorkomt dat mensen in grote problemen komen, bijvoorbeeld uit hun huis worden gezet. In eerste instantie onderzoekt de Crediam Kredietbank of een sanering mogelijk is. Hiervoor wordt met de schuldeisers onderhandeld. Dit lukt in ruim een kwart van de gevallen. Als dit niet mogelijk is, volgt doorverwijzing naar een van de schuldhulpbureaus. Zij bemiddelen tussen schuldeisers en schuldenaren, waarbij er naar wordt gestreefd tot haalbare afspraken te komen. Als ook dit niet lukt, kan de rechter-commissaris via de Wet schuldsanering natuurlijke personen een redelijk saneringsvoorstel afdwingen. De schuldhulpbureaus besteden naast de sanering ook veel aandacht aan de preventie. Samen met het maatschappelijk werk wordt ervoor gezorgd dat cliënten beter met hun budget kunnen omgaan. De schuldhulpverlening maakt sinds begin 1998 onderdeel uit van het Amsterdamse armoedebeleid. Het voortgangsverslag wordt ter kennisneming aan de raadscommissie aangeboden

Hans Joosten 552205

-

ANDERE A-BESLUITE

(genomen op basis van stukken en discussies

Algemeen Bestuu

Het college gaat akkoord met de verkeersmaatregelen die per 1 oktober worden genomen om de verkeersveiligheid in de weekendnachten in de uitgaansgebieden te bevorderen. Deze maatregelen houden in dat met de verkeerspolitie en de taxicentrales afspraken zijn gemaakt dat de taxi's op de taxistandplaats in de Utrechtsestraat alleen aansluiten uit de richting van de Utrechtsestraat. Momenteel is er overleg met de directeur van de taxicentrale om binnenkort weer een instapcoördinator voor de taxistandplaats aan te stellen. Het 'gat' tussen 02.30 en 03.30 uur 's nachts in het busvervoer zal worden gedicht, zodat er de gehele nacht vervoersaanbod is. Ook komt er een ander instapregiem waarbij een deel van de bussen een halte heeft op het Muntplein en een deel een instapplaats heeft vóór de Stopera. Daarnaast zijn er afspraken met het GVB gemaakt om het instapregiem op het Leidseplein in de weekendnachten ook beter te regelen. De wethouder Verkeer en Vervoer is verzocht om de op basis van het RVV te nemen verkeersbesluiten aan het college voor te leggen. Behandeling in de raadscommissie is op 5 oktober

Bestuurlijk Stelse

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de versterking van de regie en samenhang in het Amsterdams bestuurlijk stelsel. In het programakkoord is afgesproken dat de regiefunctie van de centrale stad in goed overleg met de stadsdelen zal worden versterkt. Dit is nu nader uitgewerkt. Geconcludeerd wordt dat aanknopingspunten ter verbetering van de regiorol van de centrale stad kunnen liggen in het functioneren van de portefeuillehoudersoverleggen. Zo kan een gezamenlijke bestuurlijke agenda voor de stadsdelen en de centrale stad worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad zijn controlerende rol in deze vormgeeft door de portefeuillehouders van de centrale stad uit te nodigen in de betreffende raadscommissie te rapporteren over hun portefeuillehoudersoverleggen. Behandeling in de raadscommissie is op 7 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Facilitaire bedrijve

Het college gaat akkoord met het inschakelen van het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke voor de juridische ondersteuning van het Project Privatisering van het IBA, GEAM en de dienst OMEGAM. De ondernemingsraden van genoemde bedrijven hebben positief geadviseerd over de inschakeling van het advocatenkantoor. Het college heeft ingestemd met het voorleggen van de kosten die hieraan verbonden zijn aan de Raadscommissie Facilitaire Bedrijven c.a. als overschrijding op de Rekening 1999. Het besluit over het voorstel wordt ter kennisgeving aan de raadscommissie gestuurd

Spor

Het college heeft de Beleidsnotitie Aangepast Sporten 1999-2002 vastgesteld. In de notitie wordt de periode 1994-1998 geëvalueerd en worden voorstellen gedaan over de wijze waarop in de komende jaren nader vorm zal worden gegeven aan de sportstimulering van (jeugdige) gehandicapten in Amsterdam. Van belang daarbij is dat de kwaliteit en de continuïteit van het aangepast sporten gewaarborgd blijft. Ook moet het beleid zich specifieker richten op de doelgroepen die nog (te) weinig sporten, zoals allochtonen, chronisch zieken, licht verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Naast het stimule-ren van het aantal gehandicapten om te gaan sporten, is ook het signaleren van en adviseren over topsportbeoefening door gehandicapten van belang. De gemeente zal meer aandacht besteden aan de facilitaire voorzieningen. Bij openbare sportgelegenheden zal gelet worden op de toegankelijkheid voor

mensen met een beperking. Daarnaast zullen de verenigingen gestimuleerd worden bij het toegankelijk maken van hun accommodatie voor gehandicapte leden. Voor het bijscholen van vrijwillig kader worden subsidies verleend en potentiële vrijwilligers worden doorverwezen naar de organisaties die cursussen op dit gebied verzorgen. Behandeling in de raadscommissie is op 14 oktober

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu

Het college gaat akkoord met de publicatie van het uitwerkingsbesluit 'Parkeren in Oud Zuid' in het Gemeenteblad. Het nieuwe uitwerkingsbesluit is opgesteld naar aanleiding van de fusie van de voormalige stadsdelen Zuid en De Pijp. De parkeerverordening is voor het laatst op 22 januari 1997 gewijzigd. In afwachting van een nieuwe verordening zullen afwijkingen, zoals die al eerder gepubliceerd zijn, worden gedoogd

Het college stemt in met de voortgangsrapportage over de tramontsluiting van het Oostelijk Havengebied, eerste helft 1999. Op 14 juli jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het tracé van de tram naar het Oostelijk Havengebied: lijn 10 zal worden verlengd via het tracé van de Binnenring (Sarphatistraat/Czaar Peterstraat/Rietlanden/Verbindingsdam

Azartplein), waarbij de bomen in de Sarphatistraat zullen blijven staan en parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In september zal het Programma van Eisen aan de wethouder worden voorgelegd, die over het voorstel zal overleggen met bewoners en vertegenwoordigers van belangengroepen. De verwachting is dat met de uitvoering van het project halverwege 2002 wordt gestart. In de tweede helft van 1999 zal veel aandacht uitgaan naar onder andere de verkeersveiligheid (Programma van Eisen), het voorlopig ontwerp en het overleg met belangengroepen. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Het college stemt in met de voortgangsrapportage over de tramontsluiting van De Aker, eerste helft 1999. In mei jl. heeft inspraak plaatsgevonden over het concept-definitief ontwerp van de tramlijn. De bestuurlijke besluitvorming over het definitief ontwerp zal eind 1999 plaatsvinden. Volgens de planning zal eind 2000 met de uitvoering van het project worden gestart en zal de tram eind 2001 naar De Aker gaan rijden. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Het college heeft kennis genomen van de Calamiteitenregeling Autosnelwegen en Autotunnels. De regeling is door Rijkswaterstaat, politie, brandweer en GG&GD opgesteld en zal op 1 oktober van kracht worden. In de regeling wordt beschreven hoe ongevallen in tunnels of op de autosnelwegen A1, A2, A4, A8, A9, A10, A44 en A205 in de regio zullen worden bestreden. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Het college heeft de Beleidsnota Openbaar Vervoer vrijgegeven voor inspraak. De nota formuleert het ov-beleid voor de middellange termijn. Er wordt aandacht besteed aan de gewenste kwaliteit van het lokale openbaar vervoer in termen van bereikbaarheid en toegankelijkheid en wordt de bestuurlijke en financiële context geschetst. Tegen de achtergrond van een licht dalend marktaandeel van het openbaar vervoer worden als belangrijkste uitdagingen voor het openbaar vervoer de komende jaren gezien: het tot stand brengen van een meer gedifferentieerd ov-aanbod, een betere integratie tussen he

Amsterdamse en het regionale openbaar vervoer, het realiseren van een hoger kwaliteitsniveau en het verbeteren van het imago. De beleidsnota bevat onder meer het voorstel om het Hoofdnet Rail met enkele belangrijke busroutes uit te breiden tot een Hoofdnet Openbaar Vervoer. Dit wordt nodig geacht om de

doorstroming op de belangrijkste ov-routes veilig te stellen. Over de concrete routes en de gevolgen volgt later een voorstel. Naast verbetering van het openbaar vervoer zelf wordt in de nota een belangrijke rol voor het flankerend beleid (waaronder het locatie- en het parkeerbeleid) gezien. Park & Ride vormt een belangrijke bouwsteen in het mobiliteitsbeleid. In 2005 moeten zeven P&R-voorzieningen zijn gerealiseerd. Tenslotte gaat de nota in op de relatie tussen de gemeente Amsterdam en het GVB. De komende jaren zal een verzakelijking plaatsvinden. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Het college stelt voor om de tracéreservering voor de IJ-rail ten noorden van het Centraal Station definitief te laten vervallen. De reservering is destijds gemaakt met het oog op een mogelijke opwaardering van de IJtram van snelle tram naar sneltram. Op dit moment zijn er echter geen redenen om de IJtram op te waarderen tot sneltram. Noch de rijtijd, noch de capaciteit geeft hiertoe aanleiding. De reservering voor het tracé staat echter wel de uitwerking van de plannen voor het busstation, de kistdam en de stijgpunten Noord/Zuidlijn in de weg. Daarom wordt nu besloten de reservering definitief te laten vervallen; de directeur van de dienst IVV wordt gemachtigd een andere bestemming voor de tunnel op het Oosterdokseiland te zoeken. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Het college stemt in met het Programma van Eisen (PvE) voor de auto-onderdoorgang en het busstation aan de IJ-zijde van het Centraal Station. In het PvE is de bouwtechnische en financiële haalbaarheid vastgelegd. Op 22 juni jl. heeft een inspraakavond over het concept-Programma van Eisen plaatsgevonden; daarbij is ook informatie verstrekt over alle infrastructuurprojecten op het Stationseiland. De meeste vragen en opmerkingen betroffen de bereikbaarheid van het Stationseiland per fiets en de verkeersafwikkeling rond het Stationseiland. De reacties zullen worden betrokken bij onder andere de vaststelling van het Plan Openbare Ruimte van de IJ-oevers. De locatie van het busstation wordt nu definitief vastgesteld op de IJ-zijde van het Centraal Station. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober

Het college stemt in met het aanlegbesluit over de IJtram en met de aanvragen voor de uitvoeringskredieten voor de IJtram, de IJweg en de IPTA-lus. Op 5 juli jl. heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de beschikking op de subsidieaanvraag voor de IJtram afgegeven. De kosten van de aanleg van de IJtram worden grotendeels gedekt door de subsidie van het rijk. De kosten van de IJweg zijn voor een derde deel meegenomen in de subsidieaanvraag voor de IJtram. De kosten van de IPTA-lus worden voor 70% door het ROA gesubsidieerd, over de dekking van de eigen bijdrage is al eerder een beslissing genomen. De eigen bijdrage aan de kosten voor de IJtram en de IJweg bedraagt ongeveer 48 miljoen gulden. Ruim de helft van dit bedrag (27 miljoen gulden) wordt gedekt uit de grondexploitatie IJburg, de grondexploitatie IJ-oevers/Oostelijk Havengebied/Zeeburgereiland en het mobiliteitsfonds. Voor het overige bedrag (21 miljoen gulden) is een voorziening opgenomen in de voorjaarsnota. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Sociale Zake

Het college heeft besloten Helios Amsterdam, een organisatie voor de toeleiding van arbeidsgehandicapten naar de arbeidsmarkt, een voorschot van 100.000 gulden toe te kennen. Helios dreigt failliet te gaan door het opschorten van de ESF-subsidies door de Europese Unie. De minister van Sociale Zaken heeft een fonds beschikbaar gesteld voor projecten met acute betalingsproblemen. Het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening heeft al laten

weten positief te adviseren over de aanvraag van Helios, maar aangezien de behandelingstijd (enkele weken) te lang is om een faillissement af te wenden, heeft het college bij hoge uitzondering besloten een voorschot te verstrekken

Sociale Zaken/Wer

Het college heeft kennis genomen van de rapportage tweede kwartaal 1999 Wet Inschakeling Werkzoekenden (Wiw). In het tweede kwartaal is het aantal Wiw-detacheringen licht gedaald (van 2824 naar 2771), het aantal Wiw-werkervaringsplaatsen is licht gestegen (van 1025 naar 1097). Bij de Wiw-detacheringen was de instroom 234 personen en de uitstroom 287, waarvan 126 personen naar een reguliere baan of opleiding. Bij de Wiw-werkervaringsplaatsen stroomden dit kwartaal 220 personen uit, waarvan ongeveer 165 door het vinden van regulier werk of een opleiding. Bij de Wiw-werkervaringsplaatsen stroomden 292 personen in. De toeleiding naar werk blijft het centrale aandachtspunt, daarnaast zal in de komende periode de aandacht uitgaan naar de problematiek rond de ESF-subsidies. De Europese Unie heeft de bevoorschotting en afrekening als gevolg van perikelen rond de declaratie bevroren. Het college ontvangt hierover een aparte notitie. De rapportage zal in de eerstvolgende gecombineerde Raadscommissie Sociale Zaken/Werk aan de orde komen

Telecommunicati

Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage tot september 1999 over de millenniumproblematiek. Vanaf april 1998 zijn de diensthoofden van de gemeente Amsterdam verplicht om tenminste eens per kwartaal over de aanpak, voortgang, knelpunten, risico's en financiële effecten te rapporteren aan de verantwoordelijk wethouder. De rapportage geeft een algemeen positief beeld. De lijnverantwoordelijke portefeuillehouders moeten echter blijvend aandacht geven aan de millenniumproblematiek bij hun gemeentelijke organisatieonderdelen. Verder is het college akkoord met het voorbereiden van een fallback omgeving voor de concernsystemen van de gemeente Amsterdam. De rapportage wordt zo snel mogelijk in de raadscommissie besproken

Afvalverwerkin

Het college stemt in met een onderzoek naar de toekomstige strategische positie van de Gemeentelijke dienst Afvalverwerking (AVI). Hoewel de AVI-Amsterdam op uiterst effectieve wijze wordt geëxploiteerd, met het laagste verwerkingstarief in Nederland, mag toch niet worden uitgesloten dat door samenwerking met anderen de doelmatigheid van de bedrijfsvoering in algemene zin nog verder zou kunnen worden vergroot. De AVI is het enige afvalverbrandingsbedrijf in Nederland dat als gemeentelijke diensttak nog integraal onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie.

Milie

Het college stemt in met het toekennen van een eenmalige subsidie in het kader van het Milieubeleidsplan 1996-1999. Een bedrag van 20.000 gulden wordt toegekend voor de publicatie van SecondHand Stars Amsterdam; een bedrag van 30.000 gulden is toegekend aan de Stichting Tweede Kans Computers. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktober

Het college kiest, na raadpleging van de bewoners van Broek in Waterland, voor de ecovariant als saneringsmethode voor de Volgermeerpolder. Belangrijkste kenmerk van de ecovariant is dat een systeem van monitoring in de gaten houdt waar verontreinigingen zich bevinden. Dreigt verontreiniging zich te verspreiden, dan wordt die opgevangen via een interceptiesysteem. Verontreinigingen kunnen dan niet in het grondwater terechtkomen. De

ecovariant zal de basis zijn voor de onderhandelingen met het ministerie van VROM over een convenant voor de sanering. Behandeling in de raadscommissie is op 2 november

Ruimtelijke Ordenin

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid D. Balak (CDA) over parkeertarief bewoners Buitenveldert. Publicatie in het Gemeenteblad

Het college stemt in met de rapportage tweede kwartaal 1999 voor de Zuidas. Bij het opstellen van de tweede kwartaalrapportage bleek dat het deel van de begroting Zuidas voor de Algemene Dienst dreigt te worden overschreden. Bij het deel van de begroting dat betrekking heeft op de grondexploitatie wordt een onderschrijding verwacht. Voorgesteld wordt een deel van de kosten van de Algemene Dienst over te hevelen naar de grondexploitatie. De rapportage wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gezonden

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag voor de herprofilering van de Fred. Roeskestraat tussen de Amstelveenseweg en de Dirk Schäferstraat. De Fred. Roeskestraat maakt deel uit van het Masterplan Zuidas. In november 1998 heeft het college ingestemd met het uitvoeringsbesluit PABO-locatie. Hierbij werd er ook mee ingestemd dat op een later tijdstip conform de vastgestelde voorkeursvariant voor de herprofilering een kredietaanvraag ter vaststelling wordt voorgelegd. Dit gebeurt nu. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 20/21 oktober

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Weesperzijdestrook in het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Het is mogelijk om binnen de ruimte van het bestemmingsplan niet-woonfuncties om te zetten in woningen. In het plangebied liggen vijf wegen die gezamenlijk met het spoor geluidshinder veroorzaken. Hoewel er enkele maatregelen worden genomen om de geluidshinder te verminderen heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel de gemeenteraad verzocht hogere geluidswaarden vast te stellen om realisatie van nieuwe woningen mogelijk te maken. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 3 november

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de Oostelijke Handelskade en het bestemmingsplan Oostelijke Handelskade. Voor de kop van de Oostelijke Handelskade is in september 1998 al een bestemmingsplan vastgesteld. Nu gaat het om het deel van de Oostelijke Handelskade tot en met Pakhuis Wilhelmina. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 17 november

Het college gaat akkoord met de Hoogbouw Effect Rapportage (HER) Oostelijke Handelskade. Conform het bestemmingsplan Oostelijke Handelskade is een HER gemaakt voor de Oostelijke Handelskade met uitzondering van de Kop van de kade waarvoor al een HER door de gemeenteraad is vastgesteld. Een HER is verplicht voor gebieden waar gebouwen komen met een hoogte van tenminste 30 meter en vijftig procent of meer boven de overwegende bouwhoogte van de omgeving uitsteken. Onderzocht zijn windhinder, bezonning, vliegroutes, straalpaden, zendstations, invloed op stedelijke bouwstructuur, zichtlijnen, invloed op de directe omgeving en sociale veiligheid. Uit de HER blijkt dat de hoogbouw geen nadelige invloed heeft op de omgeving; het versterkt zelfs de stedenbouwkundige structuur. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober.

Volkshuisvestin

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over het vaststellen dat de woningbouw in de stadsdelen Zuideramstel en Amsterdam Oud Zuid en de binnenstad voor 30% moet plaatsvinden in de sociale sector in tegenstelling tot de andere stadsdelen waar 30% sociale woningbouw mag worden gebouwd. Dit geldt voor projecten waar het stadsdeel/de binnenstad invloed kan uitoefenen op de differentiatie. Ook heeft het college kennis genomen van de bevindingen van de 30/70 toets voor de periode 1999 t/m 2002. In het Programakkoord 1994-1998 was met betrekking tot het nieuwbouwprogramma opgenomen dat het stedelijk woningbouwprogramma uitgaat van 30% in de sociale sector en 70% in de sector licht- en ongesubsidieerd. Dit was bedoeld om eenzijdig samengestelde wijken te voorkomen. Uit de toets blijkt dat stedelijk de verhouding voor woningbouwprojecten tussen sociaal en markt 29,5/70,5 is. Er is geen aanleiding een stadsdeel specifiek aan te spreken. Behandeling in de raadscommissie is op 13 oktober en in de gemeenteraad op 20/21 oktober of 3 november

þþ

B-BESLUITE

(routinematig; geen stukken

Binnensta

Algemene Zake


- Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften

Bouwen, Wonen en Economi


- Zes adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften

Middelen, Welzijn en Onderwij


- Besluit over verlening van ontslag

Algemeen Bestuu


- Advies op bezwaarschrift

Personeel en Organisati


- Besluit over wijziging van bedragen in de gemeentelijke rechtspositieregelingen i.v.m. de salarismaatregelen per 1 oktober 1999

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu


- Twee besluiten over machtiging directeur dIVV

Sociale Zake


- Twee besluiten over terugvordering in rechte.
- Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.
- Besluit tot het voeren van referteverweer in cassatie

Zor


- Besluit over afwijzing subsidieaanvraag

Werkgelegenhei


- Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening

Grondzake


- Besluit over drie aankoopbesluiten stadsdeel Amsterdam-Noord

þþ


___

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

II. Data en agenda's openbare vergaderingen raad en raadscommissies va 29 september t/m 8 oktobe

RAA

Woensdag 6 oktober om 13.00 uur en, zo nodig, om 19.30 uur, raadzaa

Agend

Algemee

* Notulen van de raadsvergaderingen op 14/15 juli 1999, 8 september 1999 en 22 september 199

* Mededeling van de ingekomen stukke

* Mondelinge vragenuu

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de Basiswe
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake inpassing van stations van de Noord/Zuidlijn in Noor
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de realisatie van parkeergarage Kavel 1

Zor

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van het Stedelijk Actieprogramma 1999 ouderenbeleid en lichamelijk gehandicaptenbelei

Milie

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot het aangaan van een overeenkomst aangaande overdracht van een windmeetinstallati

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van de Verordening bodemsanering Amsterda

Sociale Infrastructuu

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de verdeling van middelen ter versterking van de sociale infrastructuu

Milie

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake bedrijfsinterne milieuzor

Grondzake

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot verkoop van het perceel Dusartstraat 1

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kingsfordweg/Arlandawe

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot uitgifte in erfpacht van het terrein Borneolaan/C. van Eesterenlaa

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de grondexploitatiebegrotingen voor deelgebieden van het Cornelis Douwesterrei

Ruimtelijke Ordenin

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van hogere waarden dan gesteld in de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Rossumplein
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmee

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Amstel II

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Buitenvelder

Binnensta

Bouwen, Wonen en Economi

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van het bestemmingsplan Oostenburg-noor
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van hogere waarden dan gesteld in de Wet geluidhinder en vaststelling van het bestemmingsplan Roeterseiland

Middelen, Welzijn en Onderwij

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake de subsidiebeschikking 1999 Stichting Buurtvoorzieningen Flessema

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake het rentebeleid voor de Dienst Binnensta
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 inzake het investeringsbeleid voor de Dienst Binnensta

Onderwij

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot aankoop van de percelen Nicolaas Maesstraat 1/hoek Hobbemakade 51 en Hobbemakade 51-53 ten behoeve van de Montessori Scholengemeenschap Amsterda

Financië

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 18 juni 1999 tot vaststelling van de gemeenterekening over 199
* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 juli 1999 tot vaststelling van de jaarrekeningen over 1998 van de stadsdelen en de begroting voor 1999 van het stadsdeel Zuideramste
* Verslag van de Rekeningen-commissie van 8 september 1999 over de rekening over 199

* Reactie van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 op het verslag van Rekeningen-commissi

Spor

* Voordracht van Burgemeester en Wethouders van 23 september 1999 tot vaststelling van de Bijzondere Subsidieverordening Jeugdsport in Bewegin

þþ

RAADSCOMMISSIE

Woensdag 29 septembe

Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzake

13.00 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Openin

* Mededelingen

* Vaststelling agenda vergadering op 13 oktobe
* Lijst van openstaande toezegginge

* Lijst van openstaande adressen aan de gemeenteraad over de Sector ROIB, portefeuilles V.S.R.G

* Besluitenlijst/verslag van de openbare vergadering op 15 septembe
* Rondvraa

Ruimtelijke Ordenin

* Nota 'Vestigingsbeleid voor leisurebedrijven in Amsterdam
* Intensivering ruimtegebruik bedrijfsterreine
* Voorbereiding herziening bestemmingsplan Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een drietal locaties in Amstel II

Grondzake

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake verkoop van het perceel Dusartstraat 1

* Ecologisch inrichtingsplan Telepor

* Ontwerp-beantwoording adres aan de gemeenteraad van 14-2-99 van het Waterig Amsterdams Front over waterprogramma SPvE Westerdokseilan

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake kredietaanvraag bezoekerscentrum IJbur

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake erfpachtuitgifte Borneolaan/C. van Eesterenlaan in het Oostelijk Havengebied (voorheen De Balk

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake kredietaanvraag parkeergarage Kavel 13 in Centrumgebied Amsterdam Zuidoos
* Voordracht aan de gemeenteraad inzake voorstel tot huur van 944 m² kantoorruimte in het pand Sarphati Plaza voor de Dienst Amsterdam Behee

* Voordracht aan de gemeenteraad inzake uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kingsfordweg/Arlandawe

Dinsdag 5 oktobe

Algemene Zake

14.00 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Opening en mededelinge

* Actualiteite

* Termijnagend

Centraa

* Verslag openbare vergadering op 21 septembe
* Jaarverslag Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstellan
* Achterdeurproblematiek (Bespreking preadvies op nota Codrington/Van Poelgeest

* Bevolkingsonderzoek van de politie over overlast en onveiligheidsgevoelen

* Notitie politie over afwikkeling uitgaanspubliek op Rembrandtplein door openbaar vervoer en taxi'

* Wijziging APV (draaiorgels, straatmeubilair en integriteitstoets horecaexploitanten

* Notitie aanwezigheid minderjarigen op de tippelzon
* Rondvraag

Donderdag 7 oktobe

Economische Zaken en Werkgelegenheid Centrale Sta

Om 12:55 uur werkbezoek aan de Clipper Stad Amsterdam, vertrek vanaf steiger stadhuis; om 14:00 uur behandeling rest van de agenda, kamer 0235, stadhui

Agend

Algemee

* Hameren agend

* Mededelinge

* Concept-besluitenlijst vergadering op 9 septembe
* Groslijst voor verdelingsvoorstel van rekeningoverschot 199
* Rondvraa

Economische Zake

* Mededelinge

* Jaarrapportage 1998 en eerste halfjaarrapportage 1999 van de Clipper Stad Amsterda

* Presentatie kenniskrin

* Rondvraa

Mark

* Mededelinge

* Nota Markten in de Binnensta

* Rondvraa

Werkgelegenhei

* Mededelinge

* Stand van zaken Maatwer

* Rondvraa

Zorg, Nutsbedrijven, Monumentenzorg Centrale Stad en Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Binnensta

14.00 en 19.30 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Mededelinge

* Besluitenlijst vergadering op 9 septembe
* Termijnagenda, lijst van toezeggingen enz
* Ombudsmanrapporte

* Rondvraag

Nutsbedrijve

* Mededelinge

Gemeentevervoerbedrij

* Overheveling activiteiten GVB naar ME

* Presentatie MetroMorfos

Gemeentewaterleidinge

* Jaarverslag 1998 GW

* Ontzanding Waterleidingplas Loene

* Rondvraa

Monumentenzor

* Mededelingen

* Toepassing hardheidsclausule voor restauratie Havencentralegebouw
* Rondvraa

Zor

* Mededelinge

* Concept-raadsvoordracht over benoeming lid Amsterdamse Seniorenraa
* Rapportages Gemeentelijke Ombudsma

a. Eindrapportages januari t/m september 1999 over uitvoering WV

b. Eindrapportages januari t/m september 1999 over Stadsmobie
* Voortgang ontwikkeling nieuw concept Stadsmobie
* B&W-besluiten ter instemming over


- toekenning incidentele subsidie in 1999 van fl. 30.000 aan Nationaal Comité '100 jaar maatschappelijk werk' voor jubileumvierin


- toekenning bestemming fl. 10.000 voor een conferentie over preventie in de maatschappelijke opvang in najaar 199


- toekenning incidentele subsidie voor uitvoering Seniorenlijn 199
* Rondvraa

Binnensta

Algemee

* Mededelinge

* Verslag vergadering op 9 septembe

Openbare Ruimt

* Mededelinge

* Integraal Buurtkwaliteitsplan Openbare Ruimte Stadshar
* Rondvraa

Verkeer en Parkere

* Mededelinge

* Verkeerscirculatieplan Czaar Peterbuur

* Aanvraag garagevergunning Eerste Weteringdwarsstraat 38-4
* Aanvraag garagevergunning Weteringschans 13
* Rondvraa

Monumentenzor

* Mededelinge

* Nominatie Binnenstad Amsterdam voor de Wereld Erfgoed Lijst van de UNESC

* Rondvraa

Onderwijs, Jeugdzaken, Diversiteitsbeleid, Bestuurlijk Stelsel en Grote Stedenbelei

09.30 uur, kamer 023

Agend

Algemee

* Opening en mededelinge

* Concept-besluitenlijsten vergaderingen op 7 en 15 jul
* Ingekomen stukke

* Termijnagend

* Jaarrapportage en jaarrekening 1998 Dienst Welzijn Amsterda

Jeugdzake

* Mededelinge

* Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpverlening agglomeratie Amsterdam

* B&W-besluiten ter instemming over

a. Bekostiging reis naar Wenen voor jongerenconferenti

b. Subsidieverlening ANVJ voor Vrienden van Kerwin Duinmeije

c. Subsidieverlening Ideëel organisere

d. Eenmalige waarderingssubsidie voor de stichting IBIS
* Rondvraa

Diversiteitsbelei

* Mededelinge

Onderwijs, Cultuur en Zor

* B&W-besluiten ter instemming over

a. Subsidieafwijzing voor herdenkingen afschaffing van de slavernij waaronder aanvragen van het Comité 30 juni/1 juli; Stichting Multicultureel Centrum Kwaku; Surinaamse zelforganisaties Westerpar

b. Beantwoording vragen Balak over kinderopvang nieuwkomer

c. Subsidieafwijzing Russische deelname aan Amsterdam Pride Weeken

d. Subsidieafwijzing Moluks evenemen

e. Subsidieafwijzing onderzoek over Marokkaanse jeug

f. Subsidieuitbreiding Stichting Zam

g. Subsidieverlening Srefidensi Dey 199

h. Subsidietoekenning Comité Curaçao 500, Amsterda

i. Subsidieverlening voor relatieproject van de jonge generatie moslim

j. Subsidieverlening participatieproject Turkse vrouwe

k. Subsidieverlening Homodok/Lesbisch Archie

l. Subsidieverlening aan Matrix Partners ter afronding van het convenan

m. Subsidieafwijzing Empowermentweek 199

* Beantwoording raadsadres Stichting Turks Onderwijs Centrum (STOC) over inrichtingskosten nieuwe accommodati

* Rondvraa

Onderwijs

* Mededelinge

* Jaarrekening 1998 en jaarplan 1999 Gemeentelijk Pedologisch Instituu

* Implementatieplan 1999-2000 over het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) in de gemeente Amsterda
* Rondvraa

Bestuurlijk Stelse

* Mededelinge

* Verlenging regeling ter versterking van de bestuurlijke positie van Amsterda

* Versterking regie samenhang in het in het Amsterdams bestuurlijk stelse

* Implementatieplan 'Aanpak toekomstig bestuur binnenstad
* Financiering centrale stad Combibad Jan van Gale
* Beheersverordening stadsdeel Zuidoos

* Rondvraa

Grote Stedenbelei

* Mededelingen/Rondvraa

þþ


____

De bovenstaande gegevens waren bekend op de dag voor de verschijningsdatum van deze publicatie. Inlichtingen over de definitieve agenda's van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies kunt u enkele dagen tevoren krijgen in het Voorlichtingscentrum van de gemeente Amsterdam. Daar liggen ook de bij de vergadering behorende stukken ter inzage

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 41464 '
Lees ook