X
X
X Gemeente Amsterdam


nummer 1 - 6 januari 199

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLE

AAN DE GEMEENTERAAD, VAN DINSDAG 5 JANUARI 19

PERSBERICH

SPORTSTIMULERINGSBELEID VOOR ALLOCHTONEN VOORTGEZE

Het college van B en W heeft besloten het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen voort te zetten. In de komende jaren zal het beleid met name worden gericht op het versterken en uitvoeren van de projecten 'Nieuwe leden en vrij-willigers'. Hiermee worden verenigingen ondersteund in de communicatie met allochtone doelgroepen voor de werving en het behoud van nieuwe leden en de instroom van allochtonen in kaderfuncties. Een en ander vloeit voort uit de notitie 'Diversiteitsbeleid in de sport' die door de wethouder voor de Sport, Harry Groen, aan het college is aangeboden

In de notitie wordt geconcludeerd dat na tien jaar sportstimuleringsbeleid meer allochtonen de weg naar de sport(vereniging) hebben weten te vinden. Voor bepaalde groepen allochtonen en bepaalde takken van sport - bijvoorbeeld jongere mannelijke allochtonen bij voetbal - is er nauwelijks sprake van meer achterstand in sportdeelname. Echter, ten aanzien van bijvoorbeeld ouderen en jonge vrouwen en sporten als hockey, handbal en volleybal, is de achterstand groter dan gemiddeld

In het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen zal aansluiting worden gezocht bij de uitgangspunten voor het gemeentelijk diversiteitsbeleid dat op dit moment door wethouder Jaap van der Aa wordt ontwikkeld. Dit betekent onder meer dat in de communicatie de nadruk zal worden gelegd op de waarde van culturele diversiteit, in plaats van op de achterstanden van bepaalde doelgroepen. Boven-dien worden de inspanningen gericht op het bereiken van meetbare doelstellingen op het terrein van culturele diversiteit

Jaap Nieuwenhuis 552327

ANDERE A-BESLUITE

(genomen op basis van stukken en discussies

Binnensta

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzor

Het college stemt in met het preadvies op de nota 'Voor een groener stadshart, tien voorstellen voor meer groen in de binnenstad' van het raadslid K.W.C. Breunissen (GroenLinks). In de nota worden tien voorstellen beschreven om het groen in de binnenstad te beschermen en uit te breiden. Op deze voorstellen wordt in de raadsvoordracht een antwoord gegeven. Behandeling in de raadscommissie is op 21 januari en in de gemeenteraad op 17 februari

Gemeentesecretari

Het college heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid F.I.M. Houterman (VVD) van 28 december 1998 over groepen probleemjongeren vast-gesteld. Publicatie in het Gemeenteblad

Onderwij

Het college machtigt de wethouder Onderwijs om tot ondertekening over te gaan van de overeenkomst tussen het ministerie van OCW en de vier grote steden over het opzetten van een gemeenschappelijke kernmonitor voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Financië

Het college stemt in met een reorganisatievoorstel voor de Stadsdrukkerij (SDA). Het betreft een notitie van de directeur van de Stadsdrukkerij, waarin de richting van de reorganisatie en de omvang van de noodzakelijke sanering nader worden aangegeven. De Stadsdrukkerij zal vooralsnog worden verzelfstandigd in de vorm van een NV, die medio 1999 zal worden gevormd. Vooruitlopend op de definitieve voorstellen voor de inrichting van de organisatie is er nu een voorstel gedaan voor het wijzigen van de topstructuur van de SDA. De notitie dient als basis voor een nader uit te werken reorganisatievoorstel en sociaal plan

Personeel en Organisati

Het college heeft een aantal beslissingen genomen over de schuldsanering van Melkert- en WIW-medewerkers bij de dienst Maatwerk, het Gemeentevervoerbedrijf en de Dienst Stadstoezicht. Aan deze diensttakken zal geen apart budget worden toegekend om de schuldproblemen van de medewerkers op te lossen, maar de diensttakken kunnen voor schuldsanering Crediam inschakelen dat hiervoor een budget heeft. Aan Crediam is uit de armoedegelden voor 1998 een budget van 400.000 gulden toegekend; dit geld zal mede gebruikt worden voor de schuldsanering van medewerkers bij de bovengenoemde diensttakken

Spor

Het college stelt een eenmalige fusie-stimuleringssubsidie van 104.040 gulden ter beschikking aan Sporting Maroc in het stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Deze vereniging is tot stand gekomen uit de fusie van de voetbalverenigingen USMA en Al Achbal. Sporting Maroc vangt Marokkaanse jeugd op die geen aansluiting kan vinden bij algemene voetbalverenigingen. Het voorstel tot ondersteuning van Sporting Maroc sluit aan bij de aanbevelingen in de notitie 'Door jongeren uitgedaagd' van de commissie-Lankhorst

Afvalverwerkin

Het college heeft het Jaarplan 1999 van de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking voor kennisgeving aangenomen. Dit jaarplan vertaalt de in het bedrijfsplan vastgelegde strategische opties naar het in 1999 te voeren bedrijfsbeleid. Het jaarplan biedt het bestuur ruim inzicht in dit bedrijfsbeleid en maakt (bij)sturing op resultaat mogelijk. Behandeling in de raadscommissie is op 21 januari

Gemeentevervoerbedrij

Het college heeft de kwartaalrapportage van het GVB over het derde kwartaal 1998 voor kennisgeving aangenomen. Uit de rapportage blijkt dat over de eerste drie kwartalen de kosten binnen de begroting 1998 zijn gebleven. Op grond van de realisaties tot en met het derde kwartaal verwacht het GVB dat het bedrijfsresultaat (3,7 miljoen gulden) beter zal uitkomen dan begroot (0,2 miljoen gulden). De rapportage geeft verder een overzicht van de kwaliteit van de dienstverlening over de eerste drie kwartalen en een geactualiseerde verwachting voor 1998 als geheel en geeft een uitgebreid overzicht van de verbeteringsplannen die nu in ontwikkeling zijn om de efficiency en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Behandeling in de raadscommissie is op 21 januari

Grondzake

Het college stelt de gemeenteraad voor het beschikbaar gestelde krediet van 2,3 miljoen gulden voor werkzaamheden in het werkgebied Sloterdijk III (verbetering van de bereikbaarheid en de bewegwijzering, het veranderen van de groenstructuur en het opruimen en inrichten van nog niet uitgegeven bouwterreinen) te verhogen met 76.810 gulden. De oorzaak van de overschrijding van het krediet vloeit voort uit de loon- en prijsstijgingen tussen het tijdstip van het verstrekken van het krediet (1988) en de uitvoering van het overgrote deel van de werken (1997). Behandeling in de raadscommissie is op 27 januari

Ruimtelijke Ordenin

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Weespertrekvaart-Zuid vast te stellen. Het plan beoogt de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, waarmee ook de vestiging van bestaande bedrijven en enkele andere toegestane functies in het gebied worden gewaarborgd. Het plan is gezamenlijk met de buurgemeente Ouder Amstel opgesteld en in procedure gebracht. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari

Het college stemt in met de derde kwartaalrapportage 1998 over IJburg. De acti-viteiten voor IJburg lopen volgens planning en de uitgaven voor de planontwikkeling en uitvoering passen binnen de beschikbare budgetten

Stadsvernieuwin

Het college gaat akkoord met een verhoging met 1.975.600 gulden van de grond-exploitatiebegroting en het bijbehorende krediet voor het plan Timorplein van het stadsdeel Zeeburg. Deze wijziging vloeit voort uit een uitbreiding van het bestaande plan met 55 koopwoningen, 100 m2 bedrijfsruimte en een ondergrondse parkeervoorziening met 24 plaatsen

B-BESLUITE

(routinematig; geen stukken

Personeel en Organisati

O Twee brieven over ongegrondverklaring bezwaren

Verkeer, Vervoer en Infrastructuu

O Besluit over vaststellen uitvoeringsbesluit o.g.v. de Verordening Parkeer

belastingen 1999 en de Parkeerverordening 1996

Sociale Zake

O Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht O Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening

Stukken die horen bij de in het college van B en W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 8442 '
Lees ook