X
X
X Gemeente Amsterdam


Nummer 50 - 22 december 199

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 17 EN DINSDAG 21 DECEMBER 199

PERSBERICHTE

ONDERHOUD OOSTBUIS IJTUNNEL START OP 29 ME

Vanaf maandag 29 mei 2000 vindt het groot onderhoud aan de oostbuis van de IJtunnel plaats. Het onderhoud zal naar verwachting negen weken duren. In deze periode is de westbuis in beide richtingen beschikbaar voor openbaar vervoer, taxi's, touringcars en nood- en hulpdiensten. Het overige verkeer kan geen gebruik maken van de westbuis. Indien nodig zal extra openbaar vervoer worden ingezet. Afgelopen zomer werd de westbuis van de tunnel al gerenoveerd. Het college van B&W stelt voor een krediet van 10.745.000 gulden beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan de oostbuis

Om twee redenen is - net als afgelopen zomer - gekozen voor een beperkte openstelling van de IJtunnel. Ten eerste moet het stadsdeel Amsterdam-Noord te allen tijde bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten. Dat kan alleen gegarandeerd worden als het aantal weggebruikers beperkt wordt. Als al het verkeer in twee richtingen door de westbuis zou rijden, neemt de kans op ongelukken toe. Een tweede reden is dat als al het autoverkeer door één tunnelbuis moet rijden, er tijdens de spitsuren lange files zullen ontstaan die de verkeersdoorstroming vooral in de binnenstad belemmeren. Het onderhoud aan de westbuis heeft afgelopen zomer niet tot grote verkeersproblemen geleid

In de oostbuis worden de plafonds en de ventilatiekanalen gerenoveerd, wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht, en komen er ter verbetering van de verkeersveiligheid nieuwe schampstroken aan de wanden van de tunnelbuis

Voor de bepaling van de startdatum van het onderhoud is rekening gehouden met Sail. Indien de renovatie volgens planning verloopt is de IJtunnel gereed ruim voordat Sail begint (24 augustus). Over de afsluiting van de tunnel en de alternatieve routes zal door de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) van de gemeente Amsterdam tijdig en uitgebreid voorlichting worden gegeven.

Hans Joosten 5522056/Brigitta van de Berg, dIVV, 596444

AMSTERDAM STEUNT DAKPANNENPROJECT KOSOV

Het college van B&W stelt voor een half miljoen gulden bij te dragen aan een dakpannenproject in Peja, Kosovo. Dit is een van de voorstellen van het college voor de uitvoering van de motie Kosovo, waartoe de gemeenteraad het college op 30 juni jl. heeft opgedragen. Het project wordt onder auspiciën van Aedes uitgevoerd. De werkzaamheden lopen door tot het voorjaar 2000. Aedes is op zoek naar nieuwe fondsen om het project te kunnen voortzetten. Met de gift van Amsterdam kan het project worden gecontinueerd.

De andere voorstellen betreffen onder meer een onderzoek om na te gaan of in Kosovo een dakpannenfabriek kan worden gerealiseerd. Nu worden dakpannen onder grote logistieke problemen geïmporteerd vanuit andere republieken van het voormalige Joegoslavië. Een fabriek in Kosovo zou een groot aantal voordelen hebben, onder meer het creëren van werkgelegenheid. De voorstellen komen neer op het bij de rekening van 1999 beschikbaar stellen van een bedrag van een miljoen gulden voor de uitvoering van werkzaamheden in 2000. Een vervolg is mogelijk van 0,5 miljoen gulden per jaar in 2001 en 2002

De stukken worden ter kennisneming aan de raadscommissie verzonden

Paul van Yperen 552324

EVALUATIE SKEELERONGEVAL 199

Het college van B&W heeft kennis genomen van de evaluatie van het skeelerongeval dat op 19 september jl. tijdens de Dam tot Damloop plaatsvond. Het doel van de rapportage is om een helder beeld te schetsen van het skeelerongeval en om het optreden van de nood- en hulpdiensten te evalueren. Uit de evaluatie komt naar voren dat door de nood- en hulpdiensten adequaat is gereageerd. Ook is tijdens de hulpverlening goed samengewerkt tussen de politie, de overige betrokken hulpdiensten en de evenementenorganisatie. In het rapport is daarnaast aandacht besteed aan de opzet van het evenement en de veiligheidsmaatregelen die de organisatie hiervoor had getroffen. Als de organisatie weer een aanvraag voor een volgend skeelerevenement indient zal ze moeten aangeven op welke wijze een veilig verloop van het evenement kan worden gewaarborgd. Over een dergelijke aanvraag zal vooroverleg worden gevoerd met de wethouder Sport. Als de organisatie niet voldoende kan aantonen dat een skeelertocht verantwoord kan plaatsvinden, zal de vergunning - gezien de ervaring van dit jaar - worden geweigerd.

Thio Sian-Lie 552455

GEMEENTE GAAT DOOR MET INVESTEREN IN VEROUDERDE WINKELCENTR

De gemeente investeert nog dit jaar in totaal 2,5 miljoen gulden in het Amsterdamse winkelbestand. De winkels in de Jan Evertsenstraat ('Berlagepassage') in De Baarsjes, het winkelcentrum Venserpolder in Zuidoost en het winkelgebied Spaarndammerstraat in Westerpark zijn aan de beurt om te worden opgeknapt. De opknapbeurten worden voorbereid in intensief overleg met de drie betrokken stadsdelen, de winkeliers en de eigenaren. Panden zullen worden samengevoegd en vergroot, leegstand en oneigenlijk gebruik van winkelpanden wordt tegengegaan. Verder worden plannen gemaakt om het winkelaanbod meer te variëren, beter af te stemmen op de vraag, nieuwe branches aan te trekken en het imago van de winkelgebieden te verbeteren. Verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid is nadrukkelijk onderdeel van de plannen van aanpak. Politie, stadsdelen, eigenaren en winkeliers dragen aan deze planvorming inhoudelijk of financieel bij. Er worden programma's ontwikkeld om met name ook allochtoon ondernemerschap te stimuleren. Zaken als verbetering van toegankelijkheid, de verkeerssituatie, de openbare ruimte en verlichting maken onderdeel uit van de aanpak. De uitvoering van de drie plannen zal naar verwachting in 2002 klaar zijn

Het verdelingsvoorstel is akkoord bevonden door de raadscommissie

Mechtild Rietveld 552204

BUITENLANDSE BEDRIJVEN IN DE REGIO AMSTERDAM GOED VOOR 64.000 ARBEIDSPLAATSE

De gemeente Amsterdam heeft laten onderzoeken hoeveel en wat voor soort buitenlandse bedrijven zich in de afgelopen decennia in de regio hebben gevestigd. Het blijkt dat er momenteel zo'n 1400 buitenlandse ondernemingen zijn die samen 64.000 mensen in dienst hebben. Daarmee vormen zij een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse economie. Uit recent onafhankelijk onderzoek van het Britse bedrijf Healey & Baker was ook gebleken dat Amsterdam op de vierde plaats staat na Londen, Parijs en Frankfurt, als het gaat om de voorkeur van bedrijven om zich in die regio's te vestigen. Ongeveer 34% van de buitenlandse vestigingen komt uit de Verenigde Staten, gevolgd door Japan (14%) en Groot Brittannië (12%). Daarna volgen Duitsland, Frankrijk en Zweden. De vestiging van de bedrijven heeft ook impact op de indirecte werkgelegenheid. Toeleverende bedrijven in de regio, zoals cateraars, drukkerijen, reclamebureaus, schoonmaakbedrijven etc. zorgen vooral ook voor werk ten gunste van lagergeschoolden. Buitenlandse bedrijven vormen een aparte doelgroep van de gemeente Amsterdam. Zij zorgen namelijk voor nieuwe werkgelegenheid. Pauline Krikke, wethouder Economische Zaken, onderstreept dit beleid met regelmatige missies naar het buitenland. In 1999 heeft dat onder meer geleid tot de vestiging van 81 nieuwe buitenlandse bedrijven, een record. Het overgrote deel van de buitenlandse vestigingen is werkzaam in de financiële en zakelijke dienstverlening.

Het onderzoeksverslag wordt ter kennisneming van de raadscommissievergadering op 13 januari gebracht

Mechtild Rietveld 552204

ANDERE A-BESLUITE

(genomen op basis van stukken en discussies

Binnensta

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzor

Het college stemt in met het plaatsen van het pand Keizersgracht 431 op de rijksmonumentenlijst vanwege de plafondschilderingen. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari en in de gemeenteraad op 9 februari

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de herstelwerkzaamheden aan Brug 59 (ook wel Lekkeresluis genoemd) over de Prinsengracht in de Brouwersgracht. De herstelwerkzaamheden bestaan uit nieuw metsel- en voegwerk en herstel van de zandstenen bekleding. Met de werkzaamheden zal begin 2000 worden begonnen en zullen ongeveer drie maanden duren. Behandeling in de raadscommissie is op 13 januari en in de gemeenteraad op 9 februari

Het college stemt in met de herinrichting van de hoven op Kattenburg. De herinrichting van de Nieuwe Hoofdhof, het Bijltjespad, het Kattenburgerhof en de Kattenburgerkade heeft tot doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, het

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Besluitenlijst B&W Amsterdam - 9070 '
Lees ook