Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 11 februari 2003

Op dinsdag 11 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Speelplaats Merelhoven nr. 40 t/m 82
Het college heeft besloten om deze speelplaats geschikt te maken voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Deze speelplaats was niet opgenomen in het Speelruimtebeleidsplan. Het college heeft dit besluit genomen omdat deze speelplaats in het verleden o.a. met inzet van eigen middelen door bewoners is ontstaan en ook wordt onderhouden door de omwonenden. De sociale functie van deze plek wordt belangrijk gevonden. Op deze manier wil het college zijn waardering uitspreken voor de betrokkenheid van de bewoners. De speelplek is al jaren een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Evaluatie storingsmeldingen openbare verlichting, periode juli tot en met december 2002
Het college heeft ingestemd met de evaluatie storingsmeldingen openbare verlichting, periode juli tot en met december 2002. Ten opzichte van het voorgaande halfjaar is sprake van een verbetering, maar verdere verbeteringen zijn nodig.

Plan van aanpak Schollevaar Oost
Het college heeft ingestemd met een plan op hoofdlijnen voor een gecombineerde stedenbouwkundige en sociale aanpak voor Schollevaar Oost. In het collegewerkprogramma 2002 2006 staat voor dit project 500.000,-- per jaar opgenomen. Het plan is opgesteld door de gemeente en Woningpartners. De verdere uitwerking en uitvoering van het plan moet gebeuren door de projectgroep in nauwe samenwerking met bewoners(groepen) en het WOP. Daarnaast heeft het college een stuurgroep ingesteld, met daarin de verantwoordelijke wethouders en een bestuurder van Woningpartners. Het plan van aanpak gaat uit van een start in de gebieden Aïda, Nabucco en Librije en richt zich op de terreinen woningen, woonomgeving en sociale samenhang. De manier van werken in Schollevaar Oost gaat als voorbeeld gelden voor soortgelijke projecten in Capelle aan den IJssel. Het plan van aanpak Schollevaar Oost wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Ruimte van maart 2003.

Verkoop twee percelen bouwgrond Fascinatio aan Woningpartners Besloten is om twee percelen bouwgrond in de tweede fase van Fascinatio aan Woningpartners te verkopen. De percelen zijn bestemd voor de bouw van 14 bereikbare huurwoningen. De bouw van de woningen is inmiddels gestart.

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Besloten is om de heer B.Brandenburg te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een éénmalige huwelijksvoltrekking op 15 mei 2003.

Werkplan 2003 DCMR Milieudienst Rijnmond
Het college heeft ingestemd met het Werkplan 2003 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. In dit werkplan staan de milieutaken die de regionale milieudienst in 2003 moet gaan uitvoeren voor de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeente heeft haar budget voor de uitvoering van de milieuvergunningverlening en -handhaving aanzienlijk verhoogd. De bedrijfsgerichte milieutaken kunnen in principe dus goed worden uitgevoerd.

Benoeming voorzitter en lid van de sociale kamer van de commissie bezwaar- en beroepschriften
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om mevr. mr. R.C.J.M. Balvers te benoemen tot voorzitter en mevr. mr. drs. L.P. van Geest-Kamphuis tot lid van de sociale kamer van de commissie bezwaar- en beroepschriften voor de resterende raadsperiode 2002-2006. Inmiddels heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 11 februari 2003 '
Lees ook