Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 14 mei 2002

Op dinsdag 14 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel onder andere de volgende besluiten genomen:

Aanvullende bijdrage inburgering oudkomers 54 gemeenten Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat de gemeente Capelle aan den IJssel in aanmerking komt voor een aanvullend subsidiebedrag van 681.000 euro ten behoeve van het oudkomersbeleid. Het college heeft ingestemd met het indienen van een meerjarenplan over de besteding van de aanvullende bijdrage oudkomers 54 gemeenten. Het gaat daarbij om financiering van verschillende activiteiten op het gebied van de bestrijding van taalachterstand, opvoedingsondersteuning en bevordering van werkgelegenheid voor oudkomers (etnische minderheden die al langere tijd in Nederland verblijven).

Meervoudig onderhandse aanbesteding Trajecten Sociale Activering en Uitvoering Vrijwilligers Vacaturebank
Het College heeft na een meervoudige onderhandse aanbesteding besloten de opdracht voor uitvoering van 75 trajecten Sociale Activering en openstelling van de Vrijwilligers Vacaturebank te gunnen aan de Stichting Kralingen/Crooswijk. Het gaat daarbij om een contract van drie jaar voor een bedrag van 170.975 per jaar. De uitvoering van beide activiteiten zal gaan plaatsvinden in het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Capelle aan den IJssel.

Deelname in DataLand
Het college heeft in principe besloten deel te nemen aan DataLand. Wanneer de raad geen bezwaar heeft tegen deelname wordt het principebesluit definitief. Dataland gaat functioneren als één loket voor de publieke en private markt waarin gegevens van de gebouwen in Capelle zijn opgenomen.

Benoeming stembureauleden
Het College heeft de stembureauleden voor de verkiezingen van 15 mei 2002 benoemd.

Vaststelling lijst stembureaus
Het College heeft ingestemd met de aangepaste lijst stembureaus en een nieuwe indeling van de straten van stemdistricten 14 en 15.

Voorstel tot het vaststellen van de regeling klokkenluiders Gemeente Capelle aan den IJssel 2002
Het college heeft een principebesluit genomen over een klokkenluidersregeling. Dit wordt voor overeenstemming voorgelegd aan de Commissie voor georganiseerd overleg en voor instemming aan de Ondernemingsraad. Na bereikte overeenstemming zal het College een definitief besluit nemen.

Fascinatio
Na openbare aanbesteding heeft het college het besluit genomen de directeur van de Sector Ruimte te machtigen om aan Ballast Ham Nederland BV, tezamen met Van Delft Infra B.V. en G. van Herk Tzn. B.V. opdracht te geven tot uitvoering van bestek 2001-25 betreffende het aanbrengen van een leeflaag en riolering 2e fase in de wijk Fascinatio voor een bedrag van 895.000,00 exclusief BTW.

Verhoging tarief buitenschools gebruik gymnastieklokalen per 1 januari 2003
Het College heeft besloten het Tarief voor buitenschools gebruik van de Gymnastieklokalen met ingang van 1 januari 2003 te verhogen van 10,40 tot 10,76 per klokuur. Dit besluit wordt ter kennisgeving geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Dienstverlening.

Afwijking aanbestedingsbeleid
Het college heeft ingestemd met een opdracht tot levering van een upgrade voor het gemalenbeheersysteem in afwijking van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Het huidige beheerssysteem is een DOS-versie die niet meer wordt ondersteund. Om de renovatiewerkzaamheden aan het rioolgemaal Schollevaar niet nodeloos op te houden is enige haast geboden met de keuze van een nieuw systeem.

Voorstel tot het vaststellen van de verordening toelage beschikbaarheidsdienst Gemeente Capelle aan den IJssel 2002 Het college heeft een principebesluit genomen over een verordening toelage beschikbaarheidsdienst. Dit wordt voor overeenstemming voorgelegd aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) en voor advies aan de Ondernemingsraad (OR). Na bereikte overeenstemming met GO en advies van de OR zal het College een definitief besluit nemen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 14 mei 2002 '
Lees ook