Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 18 februari 2003

Op dinsdag 18 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Vertegenwoordiging gemeente in samenwerkingsverbanden Het college heeft ingestemd met een notitie over de benoeming van vertegenwoordigers van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. De notitie biedt bouwstenen voor de discussie over dit onderwerp in de vergadering van de commissie Bestuurszaken van 3 maart 2003.

Verzoek tot vrijstelling van Kwantum Nederland Kwantum Nederland wil de vestiging van Alexandrium II Megastores verhuizen naar de Woonboulevard Capelle (Lylantselaan). Het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 laat echter geen detailhandel toe. Daarom heeft Kwantum Nederland een verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan ingediend. Het college heeft ingestemd met dit verzoek, onder voorwaarde dat de erfdienstbaarheid wordt gevestigd en een positief verloop van de afgifte van de verklaring van geen bezwaar door de Provincie. Het verzoek tot vrijstelling wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte van 5 maart 2003.

Terrassenbeleid en vergunningverstrekking voor terrassen Het college heeft besloten geen specifiek gemeentelijk terrassenbeleid op te stellen. In plaats daarvan wordt het huidige beleid van verstrekken van terrasvergunningen op grond van de APV voortgezet. Hieraan wordt wel een nieuw onderdeel toegevoegd. De gemeente gaat namelijk een heffing in rekening brengen voor bedrijfsmatig gebruik van gemeentegrond voor het hebben van terrassen: voor locatie Stadsplein 30 per m2 per jaar en voor overig Capelle 20 per m2 per jaar. Tot nu toe hoefden horecaondernemers alleen leges te betalen voor een terrasvergunning. De terrasvergoedingen per m2 zullen jaarlijks aangepast worden op basis van het prijsindexcijfer van de netto materiële overheidsconsumptie. Verder heeft het college ingestemd met de model-huurovereenkomst voor terrasruimte.

Notitie rentebeleid
De verandering in de leningenportefeuille van de gemeente geeft aanleiding voor wijzigingen op gebied van het rentebeleid. Het college heeft daarom besloten met ingang van 2004:
- het rente-omslagpercentage vast te stellen op 5%;
- aan de Egalisatiereserves Reinigingsrechten en Rioolrechten rente toe te voegen tot het percentage van de rente-omslag (5%);
- de rente van het Rentestabilisatiefonds tot het percentage van de rente-omslag (5%) toe te voegen aan de Algemene reserve vrij besteedbaar;

- de boven- en ondergrens van het Rentestabilisatiefonds ingaande 2004 te bepalen op respectievelijk 1.000.000 en -/- 250.000.
- de voordelige budgettaire gevolgen ( 700.000) te betrekken bij de Voorjaarsnota 2003.
Verder is besloten een Treasurycommissie in te stellen en tot leden te benoemen de senior concerncontroller, het hoofd van de afdeling Administraties en het hoofd van de deelsector Concernfinanciën.

Opzet Programmabegroting
Het college heeft kennis genomen van het concept-voorstel voor de opzet van de Programmabegroting. Het concept is opgesteld door de Werkgroep programmabegroting. Het eindconcept zal geagendeerd worden voor de gezamenlijke vergadering van de commissies Middelen en Bestuurszaken op 6 maart en voor de gemeenteraadsvergadering van 24 maart 2003.

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Capelle aan den IJssel
Op grond van de Gemeentewet moet het college periodiek onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn bestuur. De gemeenteraad moet hiervoor de regels opstellen door middel van een verordening. Het college heeft ingestemd met een concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit voor deze verordening. Het voorstel is geagendeerd voor de vergaderingen van de raadscommissie Bestuurszaken en de gemeenteraad van maart 2003.

Verzoek om bouwvergunning 44 appartementen en 24 waterwoningen, 1e fase Middelwatering-West (IVEC-terrein)
Het college gaat de raadscommissie Ruimte van 5 maart 2003 voorstellen een vrijstellingsprocedure te starten om het bouwplan van 44 appartementen en 24 waterwoningen op het IVEC-terrein te kunnen realiseren. Het bouwplan past namelijk niet in het bestemmingsplan Middelwatering en evenmin in het voorontwerpplan Middelwatering 2000. Als de commissie Ruimte met het voorstel instemt, zal het plan voor de vrijstellingsprocedure de inspraak ingaan overeenkomstig de inspraakprocedure.

Project herstructurering Welzijnveld
Het college heeft op grond van de eindrapportage Herstructurering van het Welzijnsveld besloten de welzijnsinstellingen en de gemeenteraad te informeren over de beëindiging van het project Herstructurering Welzijnsveld. Omdat er geen financiële middelen zijn voor de uiteindelijke invoering van dit project, is het niet opgenomen in het Collegewerkplan 2002-2006. Vele instellingen hebben echter behoefte aan een vorm van vrijwilligersondersteuning. De gemeente wil daarom een meerjarenbeleidsplan vrijwilligers realiseren.

Toneel in de Hoven
Het college heeft ingestemd met het initiatief een interactieve toneelvoorstelling te organiseren in de Hoven. De kosten van 12.600 worden betaald uit het budget Integraal Veiligheidsbeleid. Het initiatief is enerzijds bedoeld als afsluiting van een periode wonen in de Hoven, anderzijds om met name de achterblijvende buurtbewoners de mogelijkheid te bieden elkaar beter te leren kennen. Tevens zal de gemeente bekijken of via deze weg zogenaamde buurtbemiddelaars gevonden kunnen worden.

Besluit tot vaststellen Regeling Organieke Functiewaardering Het college heeft de regeling organieke functiewaardering 2002 vastgesteld. De commissies voor Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad worden in kennis gebracht van dit besluit.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 18 februari 2003 '
Lees ook