Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 18 juni 2002

vervolg besluitenlijst college

Wateroverlast Goudenregenstraat
Het college heeft besloten een startnotitie te laten opstellen voor de Goudenregenstraat. De sloop- nieuwbouwvariant zal hierbij het uitgangspunt zijn. Er wordt een projectgroep ingesteld waarin de wethouders Keuzenkamp, De Jong en Binnendijk zitting zullen nemen.

Planontwikkeling Capelse Brug
Het college heeft besloten projectontwikkelaar Ballast Nedam in de gelegenheid te stellen voor 1 oktober een plan te ontwikkelen voor Capelse Brug. Wethouder De Jong zal op woensdag 19 juni de commissie Ruimte hierover informeren.

Startnotitie monumentenbeleid
Het college heeft besloten dat voor de gemeente Capelle aan den IJssel een gemeentelijk monumentenbeleid moet worden ontwikkeld. Capelle kent tot op heden geen monumentenbeleid. Er is geen monumentencommissie en geen monumentenverordening. Wel bestaat al geruime tijd de wens om te komen tot een gemeentelijk monumentenbeleid. Met de opdracht van het college aan de ambtelijke organisatie om met de voorbereiding te beginnen is nu de eerste stap in die richting gezet.

Bouwplan winkelpand Maria Danneelserf
Begin dit jaar is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor het vergroten van de supermarkt C1000 aan het Maria Danneelserf. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Schollevaar Herziening II. Het college stelt de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen waarin zij verklaart dat voor het gebied waarin het pand Maria Danneels 21-29 is gelegen een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Nadat dit besluit is genomen verzoekt het college de raad om een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO, te starten. De deelnemers aan de inspraakbijeenkomst en het WOP zullen hierover zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd worden.

Brief aan ministerie VWS over stand van zaken resultaatafspraken inzake het activiteitenplan m.b.t. de Robuuste Rio's Het Indicatieorgaan Capelle/Krimpen (ICK) en de Stichting Rotterdams Indicatieorgaan (SRI) bereiden een fusie voor in het kader van het rijksbeleid om tot Robuuste Rios (Regionale Indicatieorganen) te komen. Uit onderzoek is gebleken dat met een fusie hoge eenmalige en structurele kosten gemoeid zijn. Dit is voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam reden om aan het ministerie VWS opheldering te vragen omtrent een eventuele tegemoetkoming in de kostenstijging. Daarnaast zal er een tijdpad naar de fusie uitgestippeld moeten worden. De basis voor een fusie is nu te wankel. Aan het belang van een fusie wordt echter door de betrokken gemeenten niet getwijfeld.

Voorstel tot vaststelling van de prioriteiten voor het provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2003-2008
Ten behoeve van restauraties van de op de lijst van beschermde rijksmonumenten staande panden wordt jaarlijks door het rijk een subsidiebudget vastgesteld waarvoor de provincie vervolgens op basis van de prioriteiten die de gemeenten aangeven een restauratieuitvoeringsprogramma opstelt. Het college heeft twee panden aangewezen die in aanmerking zouden moeten komen voor het restauratieprogramma. Het gaat om de boerderij aan de s-Gravenweg 325 en het voormalige oudemannenhuis aan de Dorpsstraat 164.

Ontheffing tot het berijden van busbanen
Het college heeft besloten dat het storingsvoertuig van Connexxion de busbanen op de Algeraweg mag gebruiken. Om storingen in de verkeersregelinstallaties tijdig te herkennen en zo snel mogelijk te verhelpen is het noodzakelijk dat het storingsvoertuig van Connexxion gebruik mag maken van de genoemde busbanen.

Planwijziging Van Kinsbergenstraat
Kolpa Architecten b.v. heeft bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van 14 appartementen aan de Van Kinsbergenstraat in de wijk Capelle-West. Om de bouw van de appartementen mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college heeft nu besloten tot planwijziging als bedoeld in art. 17, eerste lid, onder e, van het bestemmingsplan Capelle-West 1997.

Algemeen en Dagelijks Bestuur DCMR
Wethouder De Jong en wethouder Keuzenkamp- van Emmerik worden lid cq plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de DCMR. Bovendien is wethouder De Jong gemachtigd om namens het college deel te nemen aan de besluitvorming omtrent de voordracht van kandidaten voor het DB van de DCMR. Zelf is hij kandidaat voor het vervullen van een vacature in het DB van de DCMR.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 18 juni 2002 '
Lees ook