Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 23 juli 2002

Op dinsdag 23 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel onder andere de volgende besluiten genomen:

Bezwaarschrift van de Stichting 400m Kunstijsbaan Het college heeft besloten de bezwaren van de Stichting 400 m Kunstijsbaan Capelle aan den IJssel tegen de B & W brief van 24 oktober 2001 en het raadsbesluit van 8 oktober 2001 ten aanzien van de opzegging van de erfpachtovereenkomst niet ontvankelijk te verklaren. Ook het bezwaar dat de stichting maakt tegen het terugvorderen van de financiële bijdragen is door het college niet ontvankelijk verklaard.

Hondenpoepoverlast
Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het hondenpoep-probleem in en rondom het Slotpark met een proefproject aan te pakken. Het wettelijk kader van dit project is inmiddels in de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Het college heeft nu ingestemd met het aanwijzen van een gebied in het Slotpark waar een aanlijngebod gaat gelden. Tevens is een poepopruimgebied aangewezen en komen er vier hondenhaltes. Dit zijn automaten waar hondenbezitters gratis hondenpoepzakjes kunnen verkrijgen. De proefperiode loopt van 1 augustus 2002 tot en met 31 januari 2003.

Openbare verlichting
Met ingang van 1 januari 2002 wordt het onderhoud van de openbare straatverlichting uitgevoerd door de firma Stork. In dit onderhoudscontract is tevens de klachtenafhandeling opgenomen. Afgesproken is na enkele maanden de wijze waarop Stork de klachten afhandelt te evalueren. Deze evaluatie is nu klaar en aangeboden aan het college. Het college verwacht dat met de recent ingezette werkwijze de dalende trend in het aantal klachten zich voort zal zetten.

Vrijstelling Winkeltijden in de wijk Middelwatering (winkelcentrum de Koperwiek)
De winkeltijdenwet biedt de gemeente de mogelijkheid ieder jaar voor twaalf dagen vrijstelling te verlenen van het verbod tot openstelling van winkels op zon- en feestdagen. In de gemeente Capelle aan den IJssel kan deze vrijstelling, op grond van de verordening winkeltijden, per wijk worden verleend. Het college heeft besloten vrijstelling te verlenen van het verbod winkels voor het publiek geopend te hebben op onderstaande zondagen in 2002, in de wijk Middelwatering tussen 12.00 en 17.00 uur.

zondag 29 september
zondag 1 december
zondag 15 december
zondag 22 december

Bijzondere bijstand
Het college heeft besloten de (categoriale) bijzondere bijstandsregeling in indirecte studiekosten voor kinderen vanaf 1 augustus 2002 voor de periode van wederom 1 schooljaar ongewijzigd voort te zetten en het verzoek van de cliëntenraad om de huidige regeling uit te bereiden / te verbreden niet in te willigen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 23 juli 2002 '
Lees ook