Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 28 mei 2002

Op dinsdag 28 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel onder andere de volgende besluiten genomen:

Stichting Werk
Het college heeft besloten de uitgangspunten voor het behoud van de werkgelegenheid van 35 mensen en het behoud van minstens een Kringloopwinkel binnen de gemeente Capelle aan den IJssel te onderschrijven, waarmee een continuering van de huidige activiteiten gewaarborgd is. Verder heeft het college besloten om over te gaan tot terugvordering van 101.535 inzake te veel ontvangen subsidie I/D-regeling over de jaren 1996 tot en met 2000, maar ziet af van effectuering van invordering van dit bedrag op grond van solvabiliteit van de Stichting Werk onder de volgende voorwaarden:

- Het oprichten van twee nieuwe stichtingen, welke worden gelieerd aan de Stichting OMIJ Rijnmond

- Het overdragen van het Servicepunt aan de Stichting OMIJ Rijnmond

- Het ontbinden van de Stichting Werk.

Jaarverslag en Jaarrekening
Het College heeft kennis genomen van de financiële jaarverslaglegging 2001 van de gemeenterekening, de jaarrekening met de goedgekeurde accountantsverklaring van onze externe accountant PricewaterhouseCoopers en het accountantsverslag van PricewaterhouseCoopers. Bovendien heeft het college ingestemd met de reactie van de gemeentesecretaris op het accountantsverslag. Deze stukken worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad en ter behandeling aangeboden aan de commissie voor het onderzoek van de rekeningen. De jaarrekening zal op 24 juni 2002 door de raad worden vastgesteld waarmee het college verantwoording aflegt over het financieel beheer in 2001.
Het saldo voor 2001 bedraagt 1.886.000. Het college zal aan de raad voorstellen dit bedrag te gebruiken om een deel van het structurele dekkingsprobleem bij de deelsector Stedelijke ontwikkeling op te lossen.

Subsidieaanvragen voor projecten gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 2001-2002
Het project Brede School Schollevaar ontvangt 24.878,50 subsidie uit het GOA-budget voor de voortgang van de activiteiten. Het project kan daarmee worden voortgezet in afwachting van het Masterplan Brede School waarmee activiteiten structureel geregeld kunnen worden.
In te stemmen met een project voor verbetering van de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen op De Eben-Haëzer, de Bogermanschool en de Rehobothschool. Dit project wordt met een bedrag van 2.476,38 uit het GOA-budget betaald.

Contract WIN 2001
Het College heeft ingestemd met het ondertekenen van een nieuw contract met het ROC Zadkine voor de verzorging van het educatieve traject in het kader van de Wet inburgering van nieuwkomers. Het nieuwe contract is opgesteld omdat per 1 april 2001 de Vreemdelingenwet 2000 van kracht is geworden. Deze wet biedt aan nieuwkomers, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben verkregen, de mogelijkheid het inburgeringstraject te volgen.

Verordening vervoersvergoeding woon-werkverkeer gemeente Capelle aan den IJssel
Het college heeft ingestemd met de Verordening vervoersvergoeding woon- werkverkeer gemeente Capelle aan den IJssel 2002. Het principebesluit wordt nu voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie
Het Provinciale Consulentschap Natuur en Milieueducatie heeft de gemeente geadviseerd de lokale Natuur en Milieueducatie (NME) structureel op de begroting te zetten. Hiermee zou de gemeente een medewerker NME in dienst kunnen nemen.
Op 19 februari heeft het college in het kader van de personeelsproblemen bij Kinderboerderij de Klaverweide besloten om het uitbreiden van de personeelsformatie (waaronder het creëren van een reguliere baan van coördinator voor het NME) bij de Klaverweide te betrekken bij de voorjaarsnota. Het Consulentschap is daarover per brief geïnformeerd.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 28 mei 2002 '
Lees ook