Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 31 januari en 4 februari 2003

Op vrijdag 31 januari en dinsdag 4 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Reglement van Orde voor de gemeenteraad
Het college heeft besloten om de raad, na advies van de raadscommissie Bestuurszaken, voor te stellen een nieuw reglement van orde voor haar vergadering vast te stellen.

Raadsvoorstel aanpassingen en nieuwbouw Isala Theater Het college stelt de raad voor in te stemmen met de eenmalige investering van 474.000 ten behoeve van de aanpassingen in het Isala Theater en de nieuwbouw aan het theater. Het Isala Theater moet aangepast worden wegens Arbo-eisen. De gemeente is eigenaar van het pand en moet de aanpassingen daarom bekostigen. In de vergadering van 5 november stemde de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in meerderheid in met een motie over dit onderwerp. In deze motie werd het college verzocht om de commissie Dienstverlening nader te informeren over de concrete invulling van de investering en in afwachting daarvan de gelden niet uit te geven. Op 9 december en 21 januari heeft de portefeuillehouder de commissie nadere informatie verstrekt.

Ambtelijk-bestuurlijke workshop doelstellingen Collegewerkprogramma

Het college heeft ingestemd met het voorstel om een ambtelijk-bestuurlijke workshop te organiseren waarin concrete voorstellen worden gedaan om verder invulling te geven aan het meetbaar maken van de doelstellingen in het collegewerkplan.

Convenant Veilig Uitgaan op het Stadsplein
Het college heeft ingestemd met het convenant Veilig Uitgaan op het Stadsplein. Onder regie van de gemeente Capelle aan den IJssel is, in samenwerking met de politie Rotterdam Rijnmond basiseenheid Capelle aan den IJssel, een aantal ondernemers op het Stadsplein en de Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost, een convenant opgesteld met afspraken ter verbetering van de veiligheid van het Stadsplein als uitgaansgebied.

Startnotitie ISV-subsidie Vuykterrein
Het college heeft ingestemd met de aangepaste startnotitie voor het Vuykterrein (zie ook BUC 14 januari 2003). Het college vraagt de raad in totaal 575.000,00,-- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Vuykterrein en deze ten laste te brengen van de reserve Capelle 2020. Het voorstel wordt geagendeerd voor de vergaderingen van de commissie Ruimte en de gemeenteraad van maart 2003.

Startnotitie Ontwikkeling Brede School Netwerken Op 9 december is de Startnotitie Ontwikkeling Brede School Netwerken besproken met diverse betrokken instellingen en leden van de raad. De discussie heeft geleid tot diverse aanpassingen van de nota. Zo is er naast aandacht voor onderwijsachterstanden, nu ook gelijkwaardige aandacht voor een breed aanbod van vrijetijdsbesteding, opvang en investering in de sociale samenhang binnen de wijk. Het college heeft ingestemd met het voorleggen van de startnotitie aan de commissie Dienstverlening voor een eerste oriënterende bespreking. Tevens heeft het college ingestemd met de start van de werving van een stedelijk coördinator, die de ontwikkeling van de Brede School Netwerken zal begeleiden. De aanstelling vindt plaats zo spoedig mogelijk na het raadsbesluit over de startnotitie.

Vaststellen 4e wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten
Bij de vaststelling van de begroting heeft de raad in zijn vergadering van 5 november 2002 besloten tot budgetbeheersende maatregelen met betrekking tot de Wet voorzieningen gehandicapten. Hiervoor moet de Verordening voorzieningen gehandicapten worden gewijzigd. Het college stelt nu de raad voor om vervoersvoorzieningen alleen nog op declaratiebasis te vergoeden. Wel is voorzien in een voorschotregeling voor minder draagkrachtige cliënten. Tevens stelt het college voor om eerst na advies van de projectgroep Wvg te komen tot een besluit over de invoering van een eigen bijdrage voor woonvoorzieningen

Openbare Europese aanbesteding pcs en monitoren Het college heeft besloten om 160 nieuwe desktops (reguliere vervanging) na een openbare Europese aanbesteding aan te willen kopen. Hiertoe is ook het bestek ten behoeve van de aanbesteding geaccordeerd.

Adviescommissie Verkeer en Vervoer (A.V.V.)
Naar aanleiding van het verslag van de A.V.V. van 12 december 2002, wat betreft punt 649 A (voorstel aanbrengen inritconstructie ter hoogte van entree naar 30km/-uur gebied Kievitlaan e.o.), heeft het college besloten om de voorrangssituatie op de splitsing Rivierweg/Meeuwensingel duidelijker aan te geven door een inritconstructie. De geraamde aanlegkosten worden ten laste gebracht van het budget kleine verkeersvoorzieningen 2002.

Aanbesteding Parkshuttlebrug A. van Rijckevorselweg Het college heeft ingestemd om een offerte aan te vragen aan IV-Consult te Papendrecht voor de uitbreiding en verlenging van de Parkshuttlebrug aan de A. van Rijckevorselweg.

Benoeming nieuw lid raadscommissie Middelen
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om in plaats van de heer G.J.M. van den Akker, de heer M. Beugeling te benoemen tot lid van de raadscommissie Middelen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van februari 2003.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 31 januari en 4 februari 2003 '
Lees ook