Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 1 maart 2011
Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Verantwoording WMO artikel 9 lid a TvdV Aan het presidium voorstellen om de SW&D de verantwoording WMO artikel 9a te geven tijdens een Ronde Tafel Gesprek. Toelichting: De Stichting Welzijn & Dienstverlening (SW&D) is één van de grotere instellingen die een bijdrage levert aan het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan het presidium wordt gevraagd om SW&D de Wmo verantwoording af te leggen tijdens een Rondetafelgesprek op dinsdag 3 mei 2011. 2 Ontheffingsverzoeken zondagavondopenstelling ES Geen medewerking verlenen aan het ontheffingsverzoek van de Wereldwinkel Cetin aan de Havenstraat 2 in Delfzijl. Toelichting: Deze ontheffing kan in de gemeente Delfzijl maar aan één winkel worden verleend. Voor de komende periode ­ 1 mei 2011 tot en met 30 april 2012 ­ heeft de C1000 in Delfzijl al een ontheffing gekregen. Het college gaat de verzoeken voor de periode vanaf 1 mei 2012 volgens een nieuwe methode verdelen, die aansluit bij een handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ontwerpbestemmingsplan "Doklanden" MK Ontwerpbestemmingsplan "Doklanden" in procedure brengen en ter informatie zenden aan de raad. Toelichting: Het ontwerpbestemmingsplan Doklanden ligt vanaf volgende week donderdag onder andere ter inzage op het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan voor deze wijk in Delfzijl lag van 6 mei tot en met 16 juni 2010 al ter inzage. Naar aanleiding van overlegreacties die toen zijn ingebracht, zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging van de gemeente ten opzichte van het voorontwerp, is de nieuwe bestemming voor het voormalige jachtservicebedrijf aan de Eemskanaal N.Z. De 'nieuwe' bestemming belemmert niet meer de woningbouw in de wijk Doklanden. Woonlastenmonitor 2011 Delfzijl vergeleken met Nederland MJ Voor kennisgeving aannemen. De raad informeren. Toelichting: Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (COELO) heeft in opdracht van de gemeente een Woonlastenmonitor 2011 gemaakt in vergelijking met de rest van Nederland. Woonlasten bestaan vaak voor de helft uit hypotheeklasten. In onze gemeente gaat dat om gemiddeld 47 procent. De focus van de monitor ligt echter op de bijkomende woonlasten. In de gemeente Delfzijl stijgen die voor dit jaar gemiddeld met 27 euro op jaarbasis. Landelijk is dit 39 euro per huishouden per jaar. Verder laat de monitor zien dat de prijs van energie en water het meest is gestegen, gevolgd door de belasting hierop. Het overhevelen van niet bestede budgetten 2010 naar 2011 MJ De raad voorstellen 111.700 over te hevelen van 2010 naar 2011 voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden voor de projecten prestatieafspraken tussen corporaties en de gemeente Delfzijl, het accommodatiebeleid en de duurzaamheid 2008-2012 Toelichting: In de begroting van 2010 zijn incidentele budgetten geraamd voor de projecten van prestatieafspraken tussen wooncorporaties en de gemeente, het actualiseren van het accommodatiebeleid en duurzaamheidsbeleid. Deze budgetten zijn in 2010 niet volledig uitgegeven maar hebben wel een doorloop naar 2011. Om deze projecten in 2011 verder te kunnen uitvoeren, wordt de raad voorgesteld de restantbudgetten over te hevelen naar de begroting 2011.

3

4

5

---- --

Deel: ' Besluitenlijst B&W Delfzijl 03-03-2011 '


Lees ook