gemeente

b&w-besluitenlijst: 22 februari 2000

aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend vaststelling vindt plaats op 29 februari 2000

onderwerp en advies besluit notitie bureau interne zaken: lijst van
stukken behandeld in de vergadering van b.
en w. van 15 februari 2000
advies: vaststellen. conform advies.*

notitie secretaris: verslag overleg
secretaris/afdelingshoofden d.d. 9 februari
2000
advies: v.k.a. conform advies.*

notitie secretaris: agenda t.b.v. overleg
met mt
advies: t.b.v. overleg b. en w./mt v.k.a.*

min. van biza en koninkrijksrelaties: gids
voor veiligheid, deel 2
advies: v.k.a. bezien op relevante onderdelen.*

provincie gelderland: planningslijst
woningbouw provincie gelderland/stand van
zaken woningbouwcontingent voor inzending invulling advies: lijsten inzenden aan provincie. op geven aan principiele korte termijn een bespreking arrangeren met discusie met de raad (i.p.v. woningstichting betreffende oude locatie fractievoorzitters). zie ook super de boer aan de heelweg. b. en w. 23-22-1999*

notitie afdeling algemene zaken: aanvraag
goedkeuring 1e wijziging bestemmingsplan 't
gielink 1978 ("perceel Massop")
ADVIES: Ontwerpplan ondertekenen en ter Conform advies. goedkeuring insturen.

Notitie afdeling Algemene Zaken: Markt op 5
mei (viering nationale feestdag en
activiteitenprogramma)
ADVIES: Reguliere markt op 5 mei niet
doorlaten gaan. Bij gebleken voldoende Conform advies. belangstelling verplaatsen naar 3 mei a.s.

Notitie afdeling Algemene Zaken: Wijziging
Marktverordening
ADVIES: In overleg treden met
marktcommissie. Ter advisering voorleggen
aan de Commissie Openbare Werken en Conform advies.* vervolgens Raad voorstel doen.

Vervoerproject Achterhoek: Evaluatie
Mobimax
ADVIES: Evaluatierapport v.k.a. Onstemmen
met de door de stuurgroep van het
Vervoerproject overgenomen 9 aanbevelingen,
excl. aanbeveling 5. Instemmen met Seniorenraad verzoeken voor beslissing van de Stuurgroep, dat Mobimax 15 maart advies uit te blijft gehandhaafd als collectief, brengen. Overigens conform regionaal en integraal openbaar bestuur. advies.* Advies vragen aan commissies Openbare
Werken en Welzijn. Raad vervolgens voorstel
doen.

VVNF: Aanvraag vergunning t.b.v.
organisatie van activiteiten rondom
Koninginnedag 2000
ADVIES: Vergunningen verlenen o.b.v.
bijgevoegd programma en hieraan voorwaarden
te verbinden inz.brandpreventie. Instemmen Conform advies. met afsluiting marktplein en t.z.t.
publiceren. Tijdelijke vergunning ing.
drank- en horecawet verlenen.

Notitie afdeling Gemeentewerken:
Beleidsnota rampenbestrijding 2000-2004
ADVIES: Grensoverschrijdende oefeningen
plannen, e.e.a. vooraf bespreken in Conform advies. bestuurlijk traject.

Notitie bureau Interne Zaken: Kleurenproef
vooromslag nieuwe gemeentegids
ADVIES: V.k.a. Conform advies.*

Gemeente Aalten: Verzoek ondersteuning
motie inz. zorgelijke situatie in de
landbouwsector Met positieve advisering aan ADVIES: Ter bespreking de raad voorleggen.*

Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
Europees Sociaal Fonds, doelstelling 3
ADVIES: Ter kennisname ISWI Conform advies.

NUON: Benefietfestival Live for Live;
verzoek vrijwillige donatie
ADVIES: Geen subsidie. Standpunt bepalen. Conform advies.*

Notitie afdeling Sociale en Welz.zaken:
Onderzoek samenloop L.J.M. J.
ADVIES: Teveel betaalde bijstand wegens
dringende reden niet terugvorderen. Tot invordering overgaan.*

Arrondissementsrechtbank Zutphen: Uitspraak
inz. geding tussen A.H.E.G. en Gemeente
Dinxperlo
ADVIES: Geen hoger beroep instellen.
Conform uitspraak rechtbank client Conform advies. nabetaling doen.

REGIO-PRojekt: Uitgave "Het verhaal van
Nederland"; verzoek financi‰le bijdrage
ADVIES: Geen bijdrage verstrekken. Conform advies.

St. Betonschadevloeren Nederland: Verzoek
financi‰le bijdrage m.b.t. aanpak
problematiek betonschade aan systeemvloeren
ADVIES: Geen bijdrage verstrekken. Conform advies.

Notitie afdeling Sociale en Welzijnszaken:
Verzoek subsidie van de Vereniging Kleine
Kernen Achterhoek en Liemers
ADVIES: Ter advisering voorleggen aan de Conform advies. commissies Welzijn

J.S. Sloetjes: Melding resultaat opleiding
tuinarchitectuur
ADVIES: v.k.a. Conform advies.

Provincie Gelderland: Gemeenschappelijk
regeling Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Werk en Inkomen
(ISWI); verlening goedkeuring Conform advies. ADVIES: Raad v.k.a.

Notitie afdeling Sociale en Welz.zaken:
Vaststelling eindverslag inspraakprocedure
Programma Welzijn 2000
ADVIES: Concepteindverslag vaststellen en
aan raadsleden zenden. Programma 2000 ter
advisering voorleggen aan commisie Welzijn Conform advies. en daarna raad voorstel tot vaststelling
doen.

Projectontwikkeling Kuipershof bv: Aanvraag
kapvergunning: boom staande nabij perceel
Bern. IJzerdraatstr./Terborgseweg (bouw
appartementen) Akkoord onder voorwaarde, dat ADVIES: Vergunning verlenen, publiceren in elders een compensatie wordt De Band. ingevuld.*

Notitie afdeling Gemeentewerken: Verzoek
Woningstichting inzake kappen bomen aan de
Gosenhof en Spoorstraat
ADVIES: Locatie Gosenhof: vergunning
verlenen onder voorwaarde, dat t.b.v.
gemeente zelfde soort bomen ter beschikking
worden gesteld. Locatie Spoorstraat: Kap bomen Gosehof akkoord vergunning verlenen onder voorwaarde, dat berken Spoorstraat handhaven. t.b.v. gemeente 8 vervangende berken ter Boom Tol/Spoorstraat beschikking worden gesteld. E.e.a. op handhaven.* voorwaarde, dat herplant conform advies
Bureau van Droffelaar en op kosten van
Woningstichting wordt uitgevoerd i.o.m. de
heren Lankhof en Rougoor.

Notitie afdeling Gemeentewerken: Onderhoud
speelterreintjes/Speelterrein Vrienzenkamp
ADVIES: Zandbak achter Aaltenseweg 67
verwijderen. Idem achter Vriezenkamp 46.
Tussen Vriezenkamp 13 en 17: Klimpaal
handhaven, div. speeltoestellen aanbrengen,
nieuwe zandbak aanleggen. Achter
Aaltenseweg 61a: zandbak handhaven, div. Conform advies.* attributen aanbrengen. Geen
speelvoorzieningen meer treffen achter
Aaltenseweg 57 en Vriezenkamp 26 en 46
(basketbalpaal plaatsen)

Notitie afdeling Gemeentewerken: Aanleg
randvoorziening RO2
(Aaldersbeeklaan/Terborgseweg)
ADVIES: Plannen voorleggen aan commissies, Aanbesteding via B. en W, Raad voorstellen krediet beschikbaar te overigens conform advies.* stellen.

Hout en Bouwbond CNV: Aanbieden boom i.k.v.
100-jarig jubileum
ADVIES: Burgemeester cadeau in ontvangst
laten nemen op zaterdag, 8 april a.s. Conform advies.

Notitie afdeling Gemeentewerken: Vervanging
stoomcleaner gemeentewerf Conform advies ADVIES: Krediet beschikbaar stellen. (kredietaanvraag reeds verwerkt in begroting).* Notitie afdeling Gemeentewerken: Situaties
speelterreintjes aan Benninklaan en
Aaldersbeeklaan
ADVIES: Bedoelde terreintjes opheffen. Ter Conform advies.* kennis commissie Openbare werken brengen.

A. H.: Verzoek oplossing m.b.t.
kapotgereden bermen aan de Kamerstraat In uitgaande brief meer ADVIES: Wordt in normaal onderhoud gedetailleerde informatie meegenomen, dhr. Helmink berichten. verstrekken. Eventueel ook kortsluiten met gem. Gendringen.* G.B.H. Freriks: Aanvraag bouwvergunning
t.b.v. perceel Het Grotenhuis 31, vergroten
woning
ADVIES: Verlenen. Conform advies.

F.T. Janssen: Verzoek bouwvergunning
(vergroten woning Koopsbroeck 5)
ADVIES: Verlenen, onder voorwaarde. Conform advies.

G. van Veen: Melding bouwvoornemen t.b.v.
perceel De Hagen 36, bouw tuinhuisje
ADVIES: Instemmen. Conform advies.

Notitie afdeling Gemeentewerken: Onderhoud
vier afzetcontainers behorende bij
vrachtwagen buitendienst
ADVIES: Benodigd bedrag ad f. 8.200,-- Conform advies. beschikbaar stellen, ter advisering Kredietaanvraag is reeds voorleggen aan commissie Openbare Werken en verwerkt bij de begroting Financien 2000.*

Notitie afdeling Gemeentewerken: Onderzoek
bodemprofiel blauwe Meer (n.a.v. vragen Nagaan in hoeverre de Hengelsportvereniging) Reddingsbrigade kan worden ADVIES: Binnenkort bodem puinvrij maken en ingezet bij het e.a.e. met Hengelsportvereniging bespreken. bodemonderzoek (deskundigheid bemonstering). Overigens conform advies.*

Deel: ' Besluitenlijst B&W Dinxperlo '
Lees ook