Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 10

Bouw- en sloopplannen

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

- Bramenberg 19, slopen woonhuis met garage, ingekomen 24 februari 2003.

Ingekomen aangevraagde bouwvergunningen

- Zuidersingel 4, bouwen overkapping, ingekomen 19 februari 2003.
- Scholekster 63, bouwen erker, ingekomen 26 februari 2003.
- Streefoordlaan 16, vergroten woning, ingekomen 28 februari 2003.
- Roodzwenk 40, plaatsen dakkapel, ingekomen 27 februari 2003.
Verleende bouwvergunningen

- Witbol 10; bouw tentdak op berging; verzonden d.d. 27 februari 2003.
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift is pas mogelijk nadat op de bouwaanvraag is beslist. Deze besluiten worden bekendgemaakt onder de rubriek 'verleende bouwvergunningen'.

U kunt na het indienen van een bezwaarschrift, als onverwijlde spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 7 maart 2003 ligt vier weken ter inzage bij de sector VROM in het gemeentehuis het ontwerpbestemmingsplan: "Wakkerendijk 128d". Het ontwerp betreft de gewenste ver-nieuwbouw (vergroting) van de bestaande Welkoop-winkel, Wakkerendijk 128d. Tot en met donderdag 3 april 2003 kunt u schriftelijk uw zienswijze op het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Kapvergunningen Ingekomen aanvragen - Meentweg 43, een eik en twee wilgen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Leys van de sector VROM. Zie voor het indienen van een bezwaarschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening de tekst onder "Verleende bouwvergunningen".

Bouwregels veranderen

Per 1 januari 2003 veranderen de Woningwet en het Bouwbesluit. Dit betekent nieuwe spelregels voor het bouwen van en aan woningen, kantoren, winkels, en dergelijke. De nieuwe Woningwet kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningsvrij,
lichtbouwvergunningsplichtig en regulier bouwvergunningsplichtig. Aan de achterkant van de woning mag doorgaans sneller gebouwd worden zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden meer beperkingen en moet meestal een bouwvergunning worden aangevraagd. Voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten gaat de vergunningsvrijheid niet gelden.

Er zijn informatiefolders over diverse onderwerpen beschikbaar: dakkapellen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, erf- en perceelafscheidingen, zonnecollectoren en zonnepanelen, kozijn- en gevelwijzigingen en dakramen. In deze folders kunt u eenvoudig door middel van een 'vraagboom' bepalen of u een bouwvergunning nodig heeft. U kunt deze folders ophalen in de hal van het gemeentehuis, of downloaden via de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (www.vrom.nl). Ook het bouwbesluit is op deze site online te raadplegen. Tevens kunt u op de site uitgebreide informatie vinden over de veranderingen.

Vanaf 1 januari 2003 dient u een landelijk standaard aanvraagformulier te gebruiken voor de aanvraag van een bouwvergunning. Dit formulier en de bijbehorende toelichting is verkrijgbaar bij het gemeentehuis of kunt u downloaden via de site van het Ministerie van VROM.

Voor vragen en informatie kunt u ook terecht bij de sector VROM van het gemeentehuis, telefoon 035 - 5390611.

Verleende APV Vergunningen


- 23 maart 2003: Run Bike Run aan Triathlon Vereniging Hilversum (verzonden 19 febr. 2003)

- Standplaats Luijf op Torenzicht 2003 (verzonden 26 februari 2003)
U kunt als belanghebbende binnen zes weken na verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij mevr. Seure, tel. 035-5390687, sector ABW.

Agenda Welstandscommissie

De Welstandscommissie komt bijeen op
maandagochtend 3 maart 2003 en donderdagochtend 6 maart 2003. De agenda kunt u vanaf vrijdag 28 februari 2003 inzien bij de balie van de sector VROM.
Voor eventuele informatie over de agenda, het tijdstip en de locatie van de vergaderingen kunt u (telefonisch) contact opnemen met de sector VROM, telefoon (035) 5390660.

In de 3e fase van het nieuwbouwproject in de Noordbuurt van Eemnes zullen binnenkort 59 koopwoningen worden gebouwd.

Het gaat om de volgende woningen:

* 12 tussenwoningen type Tureluur, prijs van 153.000,- tot 159.000,- (woning met terugkoopregeling bestemd voor starters uit Eemnes en kandidaten die een huurwoning in Eemnes achterlaten)
* 8 tussenwoningen type Snip, prijs van 215.000,- tot 222.000,- (bestemd voor starters uit Eemnes en kandidaten die een huurwoning in Eemnes achterlaten)

* 6 hoekwoningen type Zwaluw met een op de polder gerichte uitbouw, prijzen van 290.000,- tot 298.000,-

* 1 hoekwoning type Gierzwaluw met een uitbouw, prijs 272.000,-
* 1 hoekwoning type Boerenzwaluw met een grote ronde erker, prijs 277.000,-

* 6 seniorenwoningen type Aalscholver, prijs 215.000,-
* 4 seniorenwoningen type IJsvogel met patio, prijzen van 233.000,- tot 245.000,-

* 7 woningen type Reiger met een bedrijfsruimte op de begane grond van ca. 50 m², prijzen van 403.000,- tot 428.000,-
* 14 vrijstaande woningen type Ooievaar aan het water gelegen, prijzen van 485.000,- tot 520.000,- .

De toewijzingsregels van de woningen moeten nog worden vastgesteld. De gemeenteraad zal hierover op 3 maart a.s. een besluit nemen. De regels zullen afwijken van de 1e en 2e fase van de Noordbuurt. Wel zullen Eemnesser ingezetenen voorrang bij de toewijzing hebben.

Geïnteresseerden in een koopwoning zijn van harte welkom tijdens de

(inloop)informatieavond op donderdag 6 maart 2003 vanaf 19.30 tot 21.30 uur in Sport- en ontmoetingscentrum De Hilt, Hasselaarlaan 1c te Eemnes.

Tijdens deze informatieavond, en vanaf vrijdag 7 maart bij de gemeente, kunt u een informatiebrochure en inschrijfformulieren verkrijgen. De inschrijftermijn loopt van vrijdag 7 maart tot en met vrijdag 14 maart 2003. Ingevulde inschrijfformulieren kunt u inleveren bij de gemeente. Alle inschrijvers krijgen een bevestiging thuisgestuurd. De lotingsavond vindt plaats op donderdag 20 maart 2003 in De Hilt. Iedereen die meeloot krijgt een schriftelijk bericht toegezonden over zijn/haar plaats op de toewijzingslijst. Verkoopgesprekken met de makelaar zullen aansluitend plaatsvinden.

In de 3e fase zullen 27 huurwoningen worden gebouwd: 20 appartementen, 6 seniorenwoningen en 1 eengezinswoning. Deze woningen zullen, bij gereedheid, worden verhuurd door woningcorporatie SCW.
Vergadering commissie Bezwaar- en Beroepschriften

De commissie houdt op maandag 10 maart a.s. een (openbare) hoorzitting in het gemeentehuis over de volgende zaken:
Locatie: commissiekamer
Aanvang: 20.30 uur
01. Bezwaarschrift van de heer P.J. Kruysse, en anderen tegen

a. Het besluit van de gemeenteraad van 30 september 2002, betreffende de locatie voor kinderopvang aan de Hasselaarlaan; b. Het besluit van burgemeester en wethouders van 4 november 2002 betreffende de tijdelijke vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verlening bouwvergunning voor een gebouw voor kinderopvang aan de Hasselaarlaan. Partijen zijn opgeroepen om 20.30 uur.

02. Bezwaarschrift van Schipper Bosch Exploitatie B.V. tegen

het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2002 tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied jachthaven 't Raboes. Partijen zijn opgeroepen om 21.15 uur.

Eemnes brengt toekomst in beeld

Hoe zal Eemnes er over 10 jaar uitzien? Hoe kunnen wonen, werken en recreëren in de toekomst het best gecombineerd worden? Deze belangrijke vragen gaan ons allemaal aan. Om deze vragen te beantwoorden wil de gemeenteraad in 2003 een zogenaamd Structuurplan opstellen.

De gemeente Eemnes zal in het komende jaar een Structuurplan voor haar grondgebied gaan opstellen. Het plan wordt het ruimtelijk toetsings- en ontwikkelingskader voor Eemnes in de periode tot 2015. Waar gaan we de komende tien jaar woningen bouwen, welke voorzieningen zijn er nodig en hoe groot moeten die zijn? Hoe pas je de wegenstructuur hierop aan? Deze vragen komen allemaal in het Structuurplan aan de orde. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de toekomst van onze prachtige polder.

Het Structuurplan is heel belangrijk voor Eemnes. Het geeft immers de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid weer en bepaald de kaders voor bestemmingsplannen en beleidsnota's die in de toekomst worden opgesteld. Het is essentieel dat u daar als burger over meedenkt en meepraat. Er komt dan ook een uitgebreide inspraakprocedure over het Structuurplan. Daarna zal het plan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De gemeente vindt het belangrijk om juist nu een Structuurplan op te stellen. De komende jaren gaan er immers veel ruimtelijke projecten in Eemnes spelen en een goede afstemming van deze projecten op elkaar zijn onontbeerlijk. Verder is de provincie Utrecht nu bezig een nieuw streekplan (plan voor de hele provincie Utrecht) op te stellen. Onze gemeente wil graag haar inbreng leveren voor dit provinciale streekplan door een goed onderbouwd ruimtelijk plan voor haar eigen grondgebied.

Het Structuurplan zal in fases ontwikkeld worden. In het eerste kwartaal van 2003 wordt gestart met een inhoudelijke verkenning. In het tweede kwartaal worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren beschreven. Na de zomer worden de hoofdlijnen uitgewerkt tot het daadwerkelijke Structuurplan. Aan het einde van dit jaar kan dan gestart worden met de inspraakprocedure.

Wij willen de inwoners van Eemnes graag betrekken bij de planvorming. Wij streven ernaar om in juni een voorstel voor het beleid in hoofdlijnen aan u te presenteren. U krijgt daarmee de mogelijkheid om tussentijds invloed uit te oefenen op het eindresultaat.

De gemeente heeft het adviesbureau DHV en het stedenbouwkundig bureau Paul van Beek Landschappen ingeschakeld om het Structuurplan op te stellen. Natuurlijk doen zij dit in nauwe samenspraak met alle betrokkenen. Zo wordt er een klankbordgroep ingesteld van belangenorganisaties, deskundigen en raadsleden. Deze klankbordgroep wordt vanaf de start van het project bij het hele proces betrokken. Via deze krant en de internetsite van de gemeente zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van het Structuurplan.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 05-03-2003 '
Lees ook