Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 04 maart 2003
LOGA-ledenbrieven.
In de achterliggende maanden zijn een aantal LOGA-ledenbrieven verschenen.

LOGA-ledenbrieven vaststellen en inhoud ervan onder personeelsleden bekend maken.

CPA.
Op 1 februari 2003 is de gemeenschappelijke regeling GHOR regio Utrecht van kracht. Eemnes neemt geen deel in het CPA-deel. De Provincie heeft een aantal kanttekeningen geplaatst en wil met de gemeente in gesprek over een eventuele oversteek van CPA Gooi en Vechtstreek naar Utrecht.
Voorstel:
1. Standpunt innemen.
2. Stukken ter kennis name raad.

1. Uitgaande van de huidige kwaliteit van dienstverlening, gesprek met Gedeputeerde aangaan.
2. Conform.

LOGA-ledenbrieven.
In de achterliggende maanden zijn een aantal LOGA-ledenbrieven verschenen geheel gewijd aan het onderwerp dualisering. Voorstel:
1. LOGA-ledenbrieven 02/11, 02/31 en 03/08 als onderdeel van de instelling van de griffie vaststellen.
2. Delegatiebesluit door raad laten vaststellen. Conform.
Uitspraak verzoek voorlopige voorziening kinderopvang. De voorzieningenrechter heeft op 12 februari jl. schriftelijk uitspraak gedaan inzake het verzoek om voorlopige voorziening van de heer K. tegen het verlenen van vrijstelling en een bouwvergunning voor het oprichten van een gebouw voor kinderopvang aan de Hasselaarlaan.

1. Uitspraak voor kennisgeving aannemen.
2. Uitspraak op agenda van raad plaatsen, onder ingekomen stukken en voor kennisgeving voorstellen.

Toewijzing koopwoningen 3e fase Noordbuurt.
Ten behoeve van de toewijzing van de koopwoningen van de 3e fase Noordbuurt moeten nieuwe toewijzingsregels worden vastgesteld. De commissie WRM kan met dit voorstel instemmen.

1. Instemmen met de toewijzingsregels voor de 3e fase Noordbuurt. 2. Raad voorstellen in te stemmen met de toewijzingsregels voor de 3e fase van de Noordbuurt.

Startersfonds.
Op 28 januari hebt u ingestemd met een regeling voor een Startersfonds dat uitgevoerd wordt door de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten. Thans wordt nader uitgewerkt wat onder starter moet worden verstaan en hoe omgegaan moet worden met een (dreigende) overschrijding van het jaar budget van 450.000. Voorstel:
Instemmen met raadsvoorstel.

Voorstel behandelen in raad en commissie WRM. Conform.

Plannen Welkoop winkel, Wakkerendijk 128-D.
Stedenbouwkundig bureau OD 205 heeft de opmerkingen van de PPC verwerkt, alsmede resultaten op het gebied van bodem- en archeologisch onderzoek. Thans kan het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan, ter inzage worden gelegd.
Voorstel:
1. Ontwerp-bestemmingsplan (versie december 2002) ter inzage leggen. 2. Betrokkenen die destijds een inspraakreactie hebben ingediend inzake het ontwerp-bestemmingsplan, hiervan op de hoogte stellen. Conform.
De Hilt.
Akkoord met tijdelijke opvang administratie en werving op niveau 8.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 05-03-2003 '
Lees ook