Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 24

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Rietgors 92 en 94, plaatsen twee dakkapellen, ingekomen d.d. 3 juni 2002.

- Laarderweg 7, plaatsen tuinhuisje, ingekomen d.d. 3 juni 2002.
- Noordersingel 18, tijdelijke unit voor opslag, ingekomen 4 juni 2002.

- Wakkerendijk 68, vernieuwen en vergroten schuur, ingekomen d.d. 4 juni 2002.

- Zeeltweg, Zonnebaarsweg, Kolbleistraat, bouwen 65 woningen, ingekomen d.d. 6 juni 2002.

- Goyergracht Zuid 33, plaatsen zwembad en twee vergunningvrije bouwwerken ingekomen 10 juni 2002.

- Zeeltweg 28, bouwen woning met garage, ingekomen 10 juni 2002.
Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Meentweg 49; plaatsen 4 dakramen (tevens monumentenvergunning)
Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Nieuweweg 37, een ceder.

- Goyergracht Zuid 51, drie dennen.

- Wakkerendijk 188b, een populier.

Verleende kapvergunningen

- Fazantenhof 89, een den en een spar.

- Raadhuislaan 39, een spar.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen. ABW, telefoon 5390676.
Verleende APV vergunningen


- 1 juni: F.van Valkengoed (ijsverkoop)

- 28 juni: Feestcomit Eemnes (water&vuurspektakel)
U kunt als belanghebbende binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij de heer Klaasse, tel. 035-5390687, sector ABW.

Vaststelling gemeenschappelijke regeling GHOR

Op 27 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de Regio Utrecht.

Verzoek referendum

Op grond van de Tijdelijke Referendumwet kunnen kiesgerechtigde inwoners een (inleidend) verzoek doen hierover een referendum te houden. Een dergelijk verzoek dient door tenminste 1% van het aantal kiesgerechtigden in Eemnes (wat neer komt op een aantal van ca. 65) te worden ondersteund. Een verzoek voor een referendum dient binnen 3 weken na deze bekendmaking bij het gemeentebestuur te worden ingediend.
Het raadsbesluit treedt pas in werking treden n genoemde termijn van 3 weken, er van uitgaande dat geen verzoek is ingediend. Ingeval van indiening van een verzoek wordt de inwerkingtreding, afhankelijk van de uitkomst van de te volgen procedure, opgeschort.

Informatie
Stukken die betrekking hebben op de regeling en de mogelijkheid tot het houden van een referendum liggen tijdens de openingstijden ter inzage op de Basisadministratie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer J.A. de Bruijn van de sector


14 juni 20.00 uur H. Nicolaaskerk, Wakkerendijk

Klassiek kerkconcert
Het Naardens Kamerorkest onder leiding van Jeroen Weierink zal deze avond een prachtig licht klassiek concert verzorgen van circa 60 minuten. Het orkest bestaat uit bijna 40 muzikanten verdeeld over strijkers en blazers.
Dit licht klassiek concert bevat werken van Mozart (die Zauberflte), Grieg (Peer Gynt suite), E. Humperdinck (Hnsel und Grethe), C.Saint Sans (Danse Macabre) en F.Mendelssohn-Bartholdy (Midzomernachtsdroom).

Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De entree bedraagt slechts 2,50 per persoon. Kaarten zijn alleen bij de ingang verkrijgbaar.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 11-06-2002 '
Lees ook