Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 11 februari 2003
Overeenkomst met dierenasiel Crailo tot opvang van zwerfdieren en vergoeding van de kosten daarvoor.
De afspraken met dierenasiel Crailo zijn gedateerd en dienen geactualiseerd en geformaliseerd te worden.

Middels bijgevoegde overeenkomst de geactualiseerde mondelinge afspraken formaliseren.

Kwartaalrapportage maatwerk garantieproduct.
Ieder kwartaal ontvangen wij een rapportage van het Maatwerk Garantie product, waarmee wij gegarandeerd beleggen.
V.k.a.
Rechtsbijstandverzekering.
Overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenakkoord 2002-2003 is afgesproken dat iedere gemeente per 1 januari 2003 beschikt over een verplichte rechtsbijstandverzekering. Organisatie Huidige formatie op taakveld P&O behoeft nodig beheersmatige- en administratieve ondersteuning. LOGA-ledenbrief 02/152 vaststellen.

P&O-formatie tijden uitbreiden.
Mevrouw Schouten van der Velden, reeds werkzaam bij de gemeente Blaricum tijdelijk aanstellen tot 1 januari 2004.

Contourenschets Utrechts model.
GS van Utrecht hebben een contourenschets 'Het Utrechts model' opgesteld waarin ideeën voor een effectieve samenwerking tussen provincie en gemeenten zijn ontwikkeld. Zij wil deze met de gemeenten bespreken en aftasten hoe hieraan inhoud te geven. Voorstel:
1. In beginsel instemmen met notitie.
2. Na bespreking binnen Gewest Eemland als gewest richting provincie reageren.
3. Via ingekomen stukken ter kennisnemen van commissie BOM.

College is voorzichtig positief.
Gesprek met Provincie binnen Gewest Eemland wordt afgewacht. Schets wordt ter bespreking voorgelegd aan commissie BOM. Evaluatie art. 19 lid 2 en 3 WRO.
De provincie heeft een onderzoek gedaan met betrekking tot de toepassing van artikel 19 lid 2 en lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Naar aanleiding hiervan is de Circulaire artikel 19 WRO geactualiseerd.

Het onderzoeksrapport en de Circulaire voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming voorleggen aan commissie WRM.

Beleidsnotitie Bestemmingsplan Zuidbuurt.
RBOI heeft de beleidsnotitie toegestuurd, deze kan aan de commissie WRM worden voorgelegd.
Voorstel:
1. Instemmen met beleidsnotitie.
2. Beleidsnotitie bespreken in commissie WRM.
3. Commissie WRM verdere procedure voorleggen.
Conform.
Eindafrekening reconstructie Hasselaarlaan.
Na afronding van de werkzaamheden dient het budget van de reconstructie afgesloten te worden en zullen de werkzaamheden van de aannemers worden geëvalueerd.
Akkoord gaan met:
1. De eindafrekening van het project.
2. Het krediet af te sluiten.
3. Het voordelig saldo van 50.301,85 betrekken in jaarrekening 2002. Conform.
Toewijzing koopwoningen 3e fase Noordbuurt.
Ten behoeve van de toewijzing van de koopwoningen van de 3e fase Noordbuurt moeten nieuwe toewijzingsregels worden vastgesteld. In commissieverband zijn de regels meerdere malen besproken. 1. Instemmen met nieuwe toewijzingsregels voor de 3e fase Noordbuurt. 2. Raad via commissie WRM voorstellen in te stemmen met de nieuwe toewijzingsregels voor de 3e fase van de Noordbuurt. Conform.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Portefeuillehoudersoverleg Milieu van het Gewest Eemland. Ambtelijk advies op de agendapunten ter bespreking in het portefeuillehoudersoverleg van 3 februari 2003.

Ter kennisname.

Akoestisch onderzoek bebouwde kom.
Aan 2 bedrijven is offerte gevraagd voor een akoestisch onderzoek met betrekking tot de bebouwde kom van Eemnes.
1. Opdracht verlenen aan DHV.
2. De kosten, ad 8000.- (ex BTW), dekken uit de post onvoorzien incidenteel. .

De raad voorstellen de begroting hiervoor te wijzigen

PHO Gezondheidszorg Gewest Eemland/Bestuurscommissie GGD. Vergaderstukken bijeenkomst 29 januari 2003.

V.k.a.

Beslissing op bezwaar inzake het niet met terugwerkende kracht verlenen van bijstand.
Het beroep van betrokkene op een geestelijk onvermogen kon niet worden vastgesteld omdat betrokkene niet op de uitnodigingen van de controlerend arts is verschenen. Evenmin is ze op de bezwaarzitting verschenen.

Betrokkene ontvankelijk doch haar bezwaar ongegrond verklaren.

Startnotitie MER Windmolens.
De Startnotitie ligt ter inzage, een reactie is opgesteld. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Afwijzing sterker verwoorden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 12-02-2003 '
Lees ook