Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 14 mei 2002

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Gewestzaken.
Concept verslag DB-vergadering Gewest Eemland van 7 maart 2002
Verslag v.k.a. en t.k.n. commissie I.

a. Bezwaarschriften van mevrouw D. D-Z. tegen verlening vergunningen aan SVOL voorstellingen openluchttheater De Lieberg in 2001 en 2002. b. Bezwaar van SVOL tegen voorschrift vergunning 2002. De commissie bb heeft op 15 april j.l. advies uitgebracht. Conform advies commissie bb:


1. Mevrouw D. niet-ontvankelijk verklaren in haar bezwaar tegen het besluit voor voorstellingen in 2001 en dit besluit handhaven;
2. Het besluit aangaande voorstellingen in 2002, met inbegrip van het daarin onder nr. 5 opgenomen voorschrift, handhaven.

Uitgangspunten begroting 2003.
De procedure en de uitgangspunten voor de begroting 2003 worden vastgesteld.
Voorstel:
Uitgangspunten voor de begroting 2003 vaststellen en deze doorleiden naar de raad door dit voorstel te plaatsen op de lijst ingekomen stukken ten aanzien waarvan het college burgemeester en wethouders voorstelt te besluiten zoals aangegeven.

Conform.
In de procedure wordt opgenomen dat de begroting eerst in de verschillende commissies aan de orde zal komen. De technische toelichting vervalt. Het college is voornemens begin oktober voor de burgers een avond over de begroting te organiseren in de Hilt.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD
Onderwerp Besluit

Activiteitenplan en begroting SCW 2002.
Door de SCW is een begroting en een activiteitenplan voor 2002 opgesteld en naar de gemeente gestuurd.


1. Activiteitenplan en begroting voor kennisgeving aannemen.
2. Ter kennisneming brengen aan commissie WRM.
Principe-verzoek voor aanpassingen aan afdak in het landelijk gebied. De heer B. verzoekt de raad toestemming voor het plaatsen van een wand in zijn afdak, en aan de binnenzijde een afgetimmerde ruimte van ca. 2,5 x 3,5 m.


1. Verzoek afwijzen.

2. Ter kennisname brengen aan de Raad.

Verzoek inzake africht-/opfokloods.
Betrokkene heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een africhtruimte voor paarden en algemene opslagruimte. Ter nadere onderbouwing is een advies overgelegd. De gemeente heeft eveneens advies ingewonnen. De adviezen zijn niet gelijkluidend. Voostel:

1. Het advies van ABC overnemen.

2. Betrokkene meedelen, dat u (vooralsnog) zijn principe bouwplan afwijst, vanwege strijd met bestemmingsplan (ervan uitgaande, dat het qua welstand in orde komt).

3. Betrokkene de gelegenheid geven, om zijn reactie in te dienen ten aanzien van het door de gemeente ingewonnen advies.
Conform.

Doortrekking Zuidersingel ten behoeve van tweede ontsluiting bedrijventerrein en verbetering fietsoversteek. Ten behoeve van de doortrekking van de Zuidersingel is een ontwerp gemaakt en een kredietraming opgesteld.
Voorstel:
Krediet beschikbaar te stellen voor de doortrekking van de Zuidersingel conform tekening en raming. Instemmen met de selectie van de aannemers. Via commissie en raad.

Conform.

Aankoop gronden.
Makelaar Van Henten heeft opdracht agrarische gronden aan te kopen die noordelijk of zuidelijk van de woonkern van Eemnes liggen. Voorstel:
De mogelijke aankoop van gronden zuidelijk van de Zuidbuurt bespreken in het seniorenconvent.

Conform.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS

Onderwerp

Besluit

Vergadering PHO Sociaal Maatschappelijk Welzijn / WVG. Concept-besluitenlijst vergadering 19 april 2002.
V.k.a.

Aanpak overlast Noordersingel 4 en 4-A.
De laatste tijd heeft toneelvereniging Deo et Arti bij hun verenigingsgebouw op de Noordersingel 4 (naast Utopia) meerdere malen last gehad van vandalisme. Hierop hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden tussen Deo et Arti, Politie en gemeente waartoe we tot een gezamenlijk plan van aanpak zijn gekomen.
Voorstel:
Instemmen met het plan van aanpak en een gezamenlijke bijeenkomst organiseren.

Conform.

Beleidsnotitie SWOBEL.
De Beleidsnotie "een BEL visie over de SWOBEL" is een uitvloeisel van de nota Ouderenbeleid die in voorjaar 2001 door de raden van de BEL gemeenten is vastgesteld. De notitie vormt een kapstok voor een aantal ontwikkelingen rond de SWOBEL.
Voorstel:
De gezamenlijke beleidsnotitie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren over de S.W.O. BEL "Een BEL visie over de SWOBEL" vaststellen en ter kennis brengen van de commissie WELZIJN.

Conform.

Legionellamaatregelen De Hilt.
De Hydron heeft een risicoinventarisatie en -analyse verricht inzake de bestaande drinkwaterinstallatie in De Hilt. Naar aanleiding van dit rapport moet een aantal maatregelen worden genomen. Voorstel:
De raad (in mei) voorstellen om een krediet van 75.000 beschikbaar te stellen om de waterleidingen en dergelijke van De Hilt legionnellaproof te maken.

Conform.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 14-05-2002 '
Lees ook