Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 16 juli 2002

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Nationale Hypotheek Garantie.
Het jaarverslag 2001 en de liquiditeitsprognose 2002-2007 zijn vastgesteld.


1. Voor kennisgeving aannemen.

2. Ter inzage leggen commissie BOM/Raad.(map)
Bezwaarschrift van SOMN namens SKOE tegen afwijzing spoedprocedure kredietverstrekking huisvesting Mariaschool.
De commissie bb heeft op 17 juni jl. advies uitgebracht.

Aan de raad voorleggen via lijst ingehouden stukken met het voorstel om conform advies commissie bb het bestreden besluit te handhaven.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD
Onderwerp Besluit

Jachthaven 't Raboes.
Uitspraak Rechtbank inzake geweigerde bouwvergunning voor een havengebouw van 2.500 m2.
Voorstel:
Hoger beroep instellen tegen de uitspraak bij de Raad van State.

Conform.

Tijdelijke unit voor opslag aan de Noordersingel 18 te Eemnes. De heer J. de M. heeft een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van een unit voor opslag bij zijn woonwagen aan de Noordersingel te Eemnes. Voorstel:
Met toepassing van artikel 17 WRO medewerking verlenen voor de periode van 5 jaar, onder de voorwaarde dat de spullen alleen worden opgeslagen in deze unit en nergens op het terrein (zie verder toelichting voorstel).

Conform.

Uitspraak voorzieningenrechter rechtbank.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft beslist op het verzoek om een voorlopige voorziening inzake het al dan niet vergunningvrij zijn van een carport. Het verzoek is afgewezen.

Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Bouwen in voortuin.
Bewoners Laarderweg vragen vrijstelling om een bijgebouw in de voortuin te plaatsen.

In principe geen medewerking verlenen aan de bouw van de schuur in de voortuin.

Uitspraak rechtbank.
De rechtbank Utrecht heeft een uitspraak gedaan inzake besluit van 20 juni 2000, afsluiting tunnel Heidelaan. Het beroep van betrokkene is ongegrond verklaard.

Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

Bestuursopdracht Structuurplan.
Bestuursopdracht Structuurplan is opgesteld. Uitgangspunten worden in dit voorstel toegelicht.


1. Instemmen met bestuursopdracht;

2. Bestuursopdracht ter instemming voorleggen aan de raad (september);

3. Diverse voorbereidende projecten starten.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS

Onderwerp

Besluit

Saneringsprogramma wegverkeerslawaai A27.
Voorleggen van ingediende zienswijzen en vaststellen van definitieve saneringsprogramma.
Voorstel:

1. Instemmen met voorgelegd commentaar op de ingediende zienswijzen.
2. Vaststellen van definitief saneringsprogramma westzijde A-27.
3. Vaststellen van definitief saneringsprogramma oostzijde A-27.
4. Aanvraag via Gedeputeerde Staten Utrecht indienen bij Ministerie van VROM.

Conform.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 16-07-2002 '
Lees ook