Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 18 februari 2003
Uitbreiding Wet gemeenschappelijke regelingen.
Minister van BZK heeft beleidsnotitie met betrekking tot de voorgestane uitbreiding van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr-plus).

Voor kennisgeving aannemen.

Organisatie.
Formatie en taakverdeling binnen de cluster Basisadministratie dienen opnieuw te worden vastgesteld in verband met bestaande en komende vacatureruimte en uitbreiding van taken.
a. De formatie voor de Basisadministratie uit te breiden met 0,11 fte.

b. De functies in te delen in allround medewerker (2,29 fte) en 1e medewerker (1,05 fte).
c. Vooralsnog en in afwachting van definitieve besluitvorming over de organisatieopzet geen invulling meer te geven aan de seniorfunctie op de Basisadministratie.
d. Vacature open te stellen voor 1e medewerker voor 20 uur (0,55 fte) per week.
Ondernemingsraad na besluitvorming direct informeren.

Conform.
Meedelen aan commissie BOM.
Beslissing op bezwaar inzake V.der.L.
Bezwaar van de heer V.der L. tegen de aanschrijving tot verwijdering van een schuurtje op zijn perceel.

Het door betrokkene ingediende bezwaar is niet-ontvankelijk vanwege het feit dat door de Raad van State reeds in hoogste instantie is beslist en het besluit niet opnieuw openstaat voor bezwaar.

Ontgrondingvergunning Raboes.
G.S. hebben een ontgrondingvergunning verleend voor het vergroten van de haven, conform het raadsbesluit van 16 december 2002.

Het besluit van G.S. voor kennisgeving aannemen en voor kennisgeving te brengen aan de gemeenteraad.

Dorpscentrum.
Offerte en plan van aanpak ten behoeve van de vervolgstappen in het proces.
1. Opdracht verlenen aan Metrum voor vervolgstappen tot en met besluitvorming over de stedenbouwkundige varianten. 2. Opdracht, offerte en definitieve randvoorwaarden ter inzage leggen voor de raadsleden.
Communicatietraject nog goed vormgeven.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS Subsidie-aanvraag.
Stichting Juntos Peru, vraagt om incidentele subsidie of sponsoring. Afwijzen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 18-02-2003 '
Lees ook