Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 18 juni 2002
Verslag.
Verslag bespreking OKE d.d. 14 mei 2002.
Vaststellen en verzenden aan deelnemers van de vergadering. T.k.n. MT-leden; raadsleden.
Functiebeschrijving.
In verband met de verschuiving van werkzaamheden en uw besluit op bezwaar d.d. 19 februari 2002 om een aantal functiebeschrijvingen aan te passen, zijn de betreffende functiebeschrijvingen opnieuw beschreven.
Functiebeschrijvingen voorlopig vaststellen en deze voor advies aan de ondernemingsraad voorleggen.
Welstandsnota.
Aan 3 bureaus zijn offertes gevraagd voor het schrijven van een welstandsnota. Tussen de bureaus moet een keus worden gemaakt.
1. Opdracht geven aan Bügel Hajema.

2. Instemmen met kostenverdeling: Eemnes 21%, Baarn 32% en De Bilt 47%.

3. In september infoavond voor raadsleden organiseren. Detailhandel.
KvK heeft rapport aanbevelingen aangeboden.

1. Voor kennisgeving aannemen.

2. Ter kennisneming brengen aan commissie II, op agenda.
3. Rapport bespreken in volgend overleg college OKE. Het college zal, gelet op de Vijfde Nota RO, ook een eigen detailhandelsnota opstellen.
Sociaal cultureel (jeugd)werk.
Het bestuur van De Singel i.o. heeft een offerte voor de uitvoering van jeugdwerkactiviteiten gepresenteerd. De discussie over wel of niet samenwerken of samengaan van De Hilt en De Singel kan daarnaast worden beëindigd. Over het al dan niet verzelfstandigen van De Hilt in de nabije toekomst zal een helder bestuurlijk standpunt moeten worden geformuleerd.
Voorstel:

1. Instemmen met de voorgelegde offerte van Versa met inachtneming van een aantal kanttekeningen en randvoorwaarden.

2. Vasthouden aan het standpunt dat onderbrengen van sociaal cultureel (jeugd)werk bij de bestuurscommissie De Hilt niet acceptabel is. Beide instellingen dienen zich te richten op hun eigen taakstelling en verantwoordelijkheden.

3. Streven naar het op termijn verzelfstandigen van De Hilt; aan de raad een notitie voorleggen waarin de kaders en de gevolgen van een dergelijke beslissing worden geschetst. .


1. Inhoudelijk accoord, over dekking nog nader advies.
2. Conform.

3. Conform

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 18-06-2002 '
Lees ook