Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 21 mei 2002

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Geen.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD
Onderwerp Besluit

GSM antenne Telfort A27.
Telfort vraagt een tijdelijke vergunning aan voor het plaatsen van een GSM antenne langs de A27 (ter hoogte van parkeerterrein 't Veentje). Voorstel:

1. Vrijstelling ex artikel 17 WRO verlenen.
2. Aan de vrijstelling een termijn verbinden van 2 jaar.
Conform.

Uitspraak voorzieningenrechter rechtbank.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft beslist op het verzoek om een voorlopige voorziening en onmiddellijk uitspraak gedaan in de hoofdzaak inzake opslag van kuilgrasbalen. Het beroep van betrokkene is ongegrond verklaard en het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen.
Voorstel:

1. Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

2. Betrokkene aanschrijven de kuilgrasbalen, uiterlijk 3 juli 2002 te verwijderen - en verwijderd te houden- op straffe van een dwangsom van 113,45 per dag, met een maximum van 22.689,01.

Conform.

Verzoek voor het plaatsen van een tuinhuisje.
Mevrouw M. de R.-de S., Meentweg te Eemnes verzoekt om een tuinhuisje te mogen plaatsen. Het tuinhuisje is bedoeld voor tuingereedschap en fietsen van de bewoners van Meentweg 53 te Eemnes. Voorstel:
Geen medewerking verlenen aan het verzoek. Dit middels bijgevoegde concept bief aan de mevrouw M. de R.-de S. berichten.
Conform.

Grondverkoop Hogenbirk.
Waterschap geen bezwaar tegen werkzaamheden, Hogenbirk verzoekt derhalve het verkoopvoorstel in de raad te brengen. Ten gevolge van dualisme is uw college echter bevoegd.
Voorstel:
Grond verkopen aan Hogenbirk voor 90.756,04 (excl. overdrachtsbelasting).

Conform.

Opslag bouwmaterialen Wakkerendijk 104.
Kleinschalig bouwbedrijf vraagt toestemming voor de opslag van diverse bouwmaterialen achter het woonhuis Wakkerendijk 104. Voorstel:

1. In principe vrijstelling verlenen ten behoeve van de opslag van bouwmaterialen, onder de voorwaarde dat geen werkplaats in de loods(en) gevestigd wordt.

2. De aanvraag gedurende vier weken ter inzage leggen.
3. De heer Van Hamersveld op de hoogte brengen van de in te dienen milieumelding.

Conform, waarbij de beperking duidelijk wordt vastgelegd.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS

Onderwerp

Besluit

Geen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 22-05-2002 '
Lees ook