Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 30

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Patrijzenhof 131, plaatsen schuur, ingekomen 16 juli 2002.
- Scholekster 43, plaatsen berging, ingekomen 16 juli 2002.
- Wakkerendijk 8, plaatsen dakkapel, ingekomen 19 juli 2002.
Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Bramenberg 14, plaatsen GSM-installatie, verzonden 16 juli 2002.
- Fazantenhof 83, plaatsen tuinhuisje, verzonden 18 juli 2002.
- Lambertsveen 41, plaatsen tuinhuisje, verzonden 16 juli 2002.
- Meentweg 31, bouwen woning met aangebouwd bijgebouw en zwembad, verzonden 16 juli 2002.

- Wakkerendijk 116, bouwen portaal tussen woning en garage, verzonden 16 juli 2002.

- Wolfstedelaan 60, bouwen serre achter woning, verzonden 16 juli 2002.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Meentweg 29, denneboom.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.Beheerregeling GBA

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat zij op 23 juli jl. hebben vastgesteld de

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna te noemen Wet GBA) worden persoonsgegevens van inwoners bijgehouden in de basisadministratie van de woongemeente. Deze bijhouding is aan strikte regels gebonden, welke in de Wet GBA zijn opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in een geautomatiseerde basisadministratie persoonsgegevens. De hoofdlijnen van het beheer van die basisadministratie dienen volgens artikel 14 van de Wet GBA te zijn vastgelegd in een regeling. Genoemde regeling voorziet daarin.

De regeling treedt in werking op donderdag 25 juli 2002. Bij de cluster basisadministratie in het gemeentehuis ligt de regeling voor een ieder ter inzage.

Herziening verordening behandeling bezwaarschriften

Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten bovengenoemde verordening te herzien.

Verzoek referendum
Op grond van de tijdelijke referendumwet kunnen kiesgerechtigde inwoners een (inleidend) verzoek doen hierover een referendum te houden. Een dergelijk verzoek dient door tenminste 1% van het aantal kiesgerechtigden te Eemnes (wat neerkomt op een aantal van ca. 65) te worden ondersteund.
Een verzoek voor een referendum dient binnen 3 weken na deze bekendmaking bij het gemeentebestuur te worden ingediend. Het raadsbesluit treedt pas in werking 6 weken na publicatie, tenzij een geldig inleidend verzoek voor een referendum is ingediend.

Informatie
De verordening ligt tijdens de openstellingsuren ter inzage op de Basisadministratie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer J.A. de Bruijn van de sector ABW, telefoon 5390676.

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad op 24 juni jl bovengenoemde verordening heeft vastgesteld. Daarin zijn regels vastgelegd over het beheer, de toegang tot en de verstrekking van persoonsgegevens, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De rode draad in deze regeling is de bescherming van persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de GBA, de officiële benaming voor de bevolkingsadministratie.

De verordening treedt in werking op de 22e dag na de bekendmaking daarvan.
Op deze verordening is de Tijdelijke referendumwet van toepassing. Dat betekent dat een raadgevend correctief referendum mogelijk is. Een verzoek tot het houden van een dergelijk referendum moet binnen drie weken na de bekendmaking schriftelijk worden ingediend het college van burgemeester en wethouders.
De verordening ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Basisadministratie op het gemeentehuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis

In verband met de schoolvakantie zal het gemeentehuis vanaf maandag 1 juli gedurende 6 weken niet in de avonduren geopend zijn. Het gemeentehuis is op deze maandagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Op maandagavond 12 augustus is het gemeentehuis weer geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 20.00 uur.
Ook de politiepost zal tijdens de schoolvakantie onbezet zijn op de maandagen. Voor dringende zaken kan men zich wenden tot bureau Baarn, telefoon 0900 8844.

De balie van de sector VROM is op alle maandagen (zowel binnen als buiten de schoolvakanties) alleen geopend van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Op tijd betalen van aanslag OZB voorkomt extra kosten

Op 30 juni 2002 is de laatste vervaldatum van de aanslag onroerende zaakbelasting.
Dat betekent dat de gemeente op die datum alle betalingen binnen moet hebben. Indien u niet op tijd betaald heeft, kunt u een aanmaning verwachten.
Aan u worden dan ook aanmaningskosten in rekening gebracht (minimaal 4,00 ). Het is ook mogelijk om tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de aanslag contant te betalen.

Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument!

Als u naar het buitenland wilt gaan, bijvoorbeeld op vakantie, moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort. In een groot aantal landen kunt u volstaan met een Nederlandse identiteitskaart. Deze is goedkoper dan een paspoort en heeft een handig creditkaartformaat.

Controleer dus ruim van tevoren of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. De gemeente helpt u hierbij door een brief te sturen naar iedereen van wie het reisdocument de komende maanden gaat verlopen. Als dat zo is, moet u tijdig een nieuw document aanvragen.

Tijdig, omdat een paspoort of identiteitskaart niet meer gemaakt wordt terwijl u wacht. Op 1 oktober 2001 zijn de nieuwe reisdocumenten ingevoerd. Daardoor is ook de procedure veranderd en duurt het aanvragen van een reisdocument of het bijschrijven van kinderen een dag of vijf.

Het werkt nu als volgt: u vraagt bij uw gemeente een nieuw paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan. Daarvoor heeft de gemeente uw persoonsgegevens, uw pasfoto en uw handtekening nodig. Deze gegevens worden elektronisch naar Haarlem gestuurd. Daar wordt uw reisdocument gemaakt, opgestuurd naar uw gemeente, waar u het dan kunt afhalen. Door het gebruik van de nieuwste technieken zijn de nieuwe reisdocumenten goed beveiligd en beter beschermd tegen fraude.

Het bijschrijven van uw kind(eren) kan alleen in een paspoort. U gaat dan samen met uw kind naar het gemeentehuis, want in verband met het vaststellen van de identiteit moet uw kind bij de aanvraag aanwezig zijn.

Door ruim voor u op reis gaat de geldigheid van uw reisdocument te controleren en tijdig een nieuwe aan te vragen, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er geen files ontstaan bij de gemeenten en bij Enschedé/SDU in Haarlem. De maanden mei tot en met juli zijn de drukste maanden. Gaat u na de zomerdrukte op vakantie dan kunt u beter wachten tot na deze periode met het aanvragen van uw paspoort.

Wilt u meer informatie kijk dan op www.paspoortinformatie.nl of informeer bij uw gemeente. U kunt ook de brochure Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument! afhalen bij postkantoor, bibliotheek en gemeentehuis.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 24-07-2002 '
Lees ook