Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 25 juni 2002
GHOR. Vergadering algemeen bestuur GHOR/CPA op 6 juni 2002. Stukken v.k.a.
Definitief arbeidsvoorwaardenakkoord.
Op 10 juni 2002 is het onderhandelingsresultaat CAO sector Gemeenten door partijen ongewijzigd bekrachtigd.


1. Instemmen met wijzigingen in de gemeentelijke salarisbedragen per 1 februari 2002 en 1oktober 2002 en eindejaarsuitkering in 2002.
2. Nadere invulling geven aan afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2002-2003.

3. Personeelsleden in kennis stellen van punten 1 en 2
Politie.
Jaarverslag politie regio Utrecht 2001.

V.k.a.

Politiezaken.
Vergaderstukken driehoeksoverleg Politie District Eemland Noord d.d. 6 juni 2002.

V.k.a. en (via map) t.k.n. aan commissie.

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering 2002 gemeente Eemnes.
Het voorstel tot intrekking van de huidige verordening bezwaar- en beroepsschriften en vaststelling van de verordening behandeling bezwaarschriften maakt redactionele aanpassingen in de procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering noodzakelijk.

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering 2002 gemeente Eemnes vaststellen.
Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering 2000 intrekken.
Commissie GO en OR en personeel hiervan in kennis stellen.

Meicirculaire 2002.
Wij hebben informatie ontvangen over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds betreffende 2002 e.v.

Door middel van begrotingswijziging 240.000 bijramen voor de algemene uitkering 2002.

Financiële stukken OBD en Gewest Eemland.
De raad wordt in de gelegenheid gesteld van het gevoelen omtrent het financieel verslag over het dienstjaar 2001 en de ontwerp begroting over het dienstjaar 2003 te doen blijken. In de vergadering van de Gewestraad op 3 juli 2002 worden de stukken ter besluitvorming voorgelegd.
Voorstel:

1. Het financieel verslag 2001 en ontwerpbegroting 2003 van het Gewest Eemland en de OBD v.k.a.

2. Doorleiden naar de raad en plaatsen op de lijst van ingekomen stukken waarvan wordt voorgesteld om deze voor kennisgeving aan te nemen.

Conform.

Notitie financiën en dualisme.
In commissie BOM van 13 juni 2002 is de notitie financiën en dualisme besproken. Het onderdeel reservebeleid is als discussiestuk behandeld. Het college zal in een later stadium (ten tijde van de begrotingsbehandeling) hierover meer informatie verschaffen. Voorstel:

1. Het raadsvoorstel betreffende de notitie financiën en dualisme aanpassen naar aanleiding van commissievergadering.
2. Dit B&W besluit ter kennisname brengen aan de raad (juni). Conform.

Gewestzaken.
Vergadering DB Gewest Eemland 16 mei 2002.
Voorstel:
Stukken voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen in raadsledenmap.

Conform.
Aanschrijving paardenstal.
Op het perceel Goyergracht Zuid 11a is een illegale paardenstal gebouwd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken hebben de bewoners nog steeds niet ingestemd met de kosten voor bestemmingsplanwijziging. Aangezien de woning te koop staat, is aanschrijving van de stal gewenst.

Paardenstal aanschrijven.

Akoestisch onderzoek ten behoeve van clusterschool. Door DHV is ten behoeve van de bouw van de clusterschool akoestisch onderzoek gedaan naar het terrein van het Vierkante Bosje.

Onderzoek betrekken bij ruimtelijk onderzoek.

Verzoek tot bestuursdwang mevrouw D. gericht tegen zwembad familie W. Mevrouw D. dient een verzoek in tot bestuursdwang gericht tegen het zwembad van familie W.


1. Geen bestuursdwang toepassen tegen het zwembad;
2. Mevrouw D. hierover berichten;

3. Familie W. hierover berichten.


Herinrichting perceel R., Wakkerendijk.
De heer Rigter heeft, vanwege bedrijfseconomische redenen, een herinrichtingvoorstel voorgelegd.
Voorstel:

1. De heer R. aangeven dat het opstarten van een volwaardige paardenhouderij in principe mogelijk is.

2. In principe medewerking verlenen aan en beperkte wijziging van het bestemmingsplan voor het betreffende perceel.

3. De vooraanschrijving tegen de touringcars handhaven.

Conform.

Bestuurscommissie Volkshuisvesting.
Op 5 juni a.s. vindt er een vergadering plaats van de BCV. Voorstel:
V.k.a.

Conform.

Ontwikkelingsvisie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Om in aanmerking te komen voor subsidies voor fysieke maatregelen in stedelijk gebied op grond van het ISV moet de gemeente een onderbouwing geven van de stedelijke vernieuwing voor de komende jaren.
Voorstel:

1. De conceptnotitie op de ingekomen stukken van de raad plaatsen op agenda.

2. De notitie naar Blaricum, Laren en de Gewest gemeenten sturen voor overleg en

3. De conceptnotitie vanaf 14 juni a.s. 4 weken voor inspraak ter inzage leggen.

Conform.

Clusterschool.
Op 6 juni jl. is een aantal nieuwe verkaveling- en ontsluitingsvarianten met AmerAdviseurs en DHV besproken. Voorstel:
Onderzoek voor kennisgeving aannemen. Nieuw onderzoek afwachten.

Conform.

Uitspraak rechtbank.
De rechtbank te Utrecht heeft een uitspraak gedaan inzake het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift. Het beroep van betrokkenen is ongegrond verklaard.
Voorstel:

1. Uitspraak voor kennisgeving aannemen.

2. Betrokkenen aanschrijven het keukenblok uit het bijgebouw Wakkerendijk te (laten) verwijderen. Hiervoor een termijn stellen van drie maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 45,38 per dag, met een maximum van 11.344,51.

Conform.

Visie Buitengebied Eem & Vallei.
Naar aanleiding van de vergadering van de commissie WRM is het voorstel aan de raad gewijzigd.
Gewijzigd voorstel voorleggen aan de raad.
Bestuursopdracht Woonvisie.
Naar aanleiding van de commissie vergadering van 12 juni 2002 is de bestuursopdracht op onderdelen aangepast.
Bestuursopdracht voorleggen aan de raad.

Conform.

Doortrekking Zuidersingel.
Aanbesteding en gunning.
Voorstel:
Op 6 juni jl. heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Voorgesteld wordt het werk te gunnen aan de fa. Roelofs en in week 32 met het werk te starten. De extra veiligheidsverhogende voorziening voor fietsers zal afzonderlijk als meerwerk worden opgedragen.
Vaccinatie Meningokokken C.
Besloten is dat de Meningokokken vaccinatie in Eemnes zal plaatsvinden op 19 juni a.s. in Sport- en Ontmoetingscentrum de Hilt.

Voor kennisgeving aannemen.

Subsidieverzoek SV Eemnes.
SV Eemnes heeft om subsidie gevraagd ter financiering van de verbouwing van kantine clubgebouw.
Voorstel:
Vasthouden aan het reeds eerder gevormde standpunt van het college hetgeen neerkomt op afwijzing van het verzoek om financiële ondersteuning.

Conform.

Op 4 juni heeft uw college inhoudelijk ingestemd met het plan voor de uitvoering van jeugdwerkactiviteiten. Over de dekking van de daarmee gepaard gaande kosten heeft u nader advies verzocht. Voorstel:

1. Instemmen met aangegeven dekking.

2. Ter kennisgeving brengen in commissie Welzijn. .
Vooralsnog niet akkoord met het hogere bedrag. Bezien wordt of bijstelling mogelijk is

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 25-06-2002 '
Lees ook