Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 28 januari 2003
Bezetting stembureaus op 11 maart 2003 voor de verkiezing van de leden voor Provinciale Staten.
Ingevolge de Kieswet dienen er leden voor de stembureaus te worden benoemd.

De personen op bijgaand rooster benoemen.

Ontslag ambtenaar van de burgerlijke stand.
Mevrouw W. M- O. verzoekt ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand.
Mevrouw W. M.- O. eervol ontslag verlenen.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD Onderwerp Besluit
Schilders- en Afwerkingsbedrijf G. Nijland & Zn. Nijland & Zn vraagt toestemming voor vestiging op het bedrijventerrein.
Aangeven dat bedrijf past binnen vigerend bestemmingsplan. Extra Krediet Structuurplan.
Gewijzigd raadsvoorstel.
Raad voorstellen extra krediet beschikbaar te stellen. Uitspraak rechtbank.
Betrokkene heeft het griffierecht niet voldaan. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Uitspraak voor kennisgeving aannemen.
Prestatie-afspraken 2003 BBSH.
Jaarlijks dienen de gemeente en de in de gemeente werkzame woningcorporaties prestatie-afspraken te maken op het gebied van het wonen in de gemeente. In overleg met de SCW besluiten dat de prestatie-afspraken van 2002 nog actueel zijn.
In 2003 nieuwe afspraken maken over het verkoopbeleid van huurwoningen en de toewijzing van huurwoningen.
Onderhoudsplannen wegen en riolering.
Naar aanleiding van diverse voorstellen voor groot onderhoud / reconstructies is notitie opgesteld over onderhoud openbare ruimte.
1. Instemmen met notitie en daarin opgenomen aanbevelingen en voorgestelde aanpak en ter kennis name voorleggen aan commissie WRM (februari, op agenda).

2. Op basis hiervan voorstellen Molenweg en R. v. Rozenburglaan / Raadhuislaan alsnog behandelen en voorleggen aan raad, via commissie WRM (februari).


1. Conform.

2. Volgende week in college.

Dorpscentrum.
Naar aanleiding van discussie in commissie WRM over de quickscan is het raadsvoorstel aangepast en is een concept opgesteld voor de randvoorwaarden.

1. Instemmen met concept randvoorwaarden.

2. Gewijzigd raadsvoorstel voorleggen aan de raad. (Her)benoeming bestuursleden bibliotheek Eemnes. Het bestuur van de stichting openbare Bibliotheek Eemnes heeft verzocht om mevrouw E.M. Lemstra-Meissner voor een nieuwe periode van
3 jaar te herbenoemen. Tevens heeft het bestuur verzocht om twee nieuwe bestuursleden voor drie jaar te benoemen. Dit betreft de heer W.H.M. Jongmans en de heer F.P. Postma.
Voorstel:
De raad voor te stellen mevrouw Lemstra-Meissner, de heer Jongmans en de heer Postma voor de komende periode van drie jaar te (her)benoemen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 28-01-2003 '




Lees ook