Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 28 mei 2002

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Afwikkeling bezwaarschriften.
De verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften 1998 dient als gevolg van wijziging wetgeving en ontwikkelingen te worden herzien. Voorstel:
Raad voorstellen verordening te herzien.

Conform.

Integriteit bestuurders.
Op basis van de wet dualisering dient uiterlijk per 7 maart 2003 een gedragscode bestuurlijke integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester te worden vastgesteld.
Met als leidraad het VNG model worden hiertoe thans voorstellen gedaan.
Voorstel:

1. College en burgemeester: vaststellen gedragscode.
2. Raad in overweging geven gelijkluidende gedragscode vast te stellen.

Conform.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD
Onderwerp Besluit

Bedenkingen inzake bouwaanvraag voor het oprichten van een bedrijfspand met kantoren en opslag aan de Bramenberg te Eemnes. De heer W.L.M. H. heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfspand op de Bramenberg te Eemnes. Tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan de bouwaanvraag heeft de achterbuurman een bedenking ingediend. De bedenking dient beoordeeld te worden. Voorstel:

1. Bedenkingen voor wat betreft de ramen op 1,5 meter uit de erfgrens gegrond verklaren. De overige bedenkingen ongegrond verklaren. Uw besluit meedelen aan betrokkene conform conceptbrief.
2. Interne vrijstelling en vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen en de aanhoudingsplicht doorbreken, waarna bouwvergunning voor het oprichten van een bedrijfspand kan worden afgegeven.
Conform.

Raadsvoorstel doortrekking Zuidersingel.
In de commissie WRM van 14 mei is gevraagd of het mogelijk was een nog veiligere fietsoversteek te maken ter hoogte van Bramenberg (nabij het BP-station).
Voorstel:

1. Keuze maken uit de aangegeven varianten
fietsoversteek/fietsoversteken.

2. De (eventuele) meerkosten dekken uit het exploitatieplan Zuidbuurt.
Conform eerste variant.

Vangnetten Golfbaan.
Advies Nederlandse Golf Federatie over voorgestelde hoogte. Voorstel:
In principe medewerking verlenen aan bouwaanvraag.
Conform. Raad mei.

Noordbuurt.
Op 15 december 1999 heeft de raad (voorlopig) ingestemd met de grondprijzen voor de Noordbuurt. Door de raad is aangegeven dat prijzen aan de marktontwikkelingen moeten worden aangepast. Voorstel:
De grondprijzen per m2 vaststellen en deze ter kennisneming brengen aan commissie WRM en raad op de agenda.

Conform.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS

Onderwerp

Besluit

De Hilt.
Verslag vergadering BC De Hilt d.d. 25 april 2002. Voorstel:
V.k.a.

Conform.

Jaarrekening 2001 De Hilt.
De jaarrekening van De Hilt sluit met een nadelig saldo van 282.216. Dat is 46.701 meer dan begroot.
Voorstel:

1. De jaarrekening 2001 vaststellen en deze doorleiden naar de raad.
2. Een bedrag van 36.912 (dat niet meer binnen de post "nadelig saldo De Hilt" kan worden opgevangen) ten laste van de post onvoorzien incidenteel brengen.

Conform.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 28-05-2002 '
Lees ook