Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 16 oktober 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Geen.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Opslag in de polder.
De heer C.R. G. heeft verpakte balen opgeslagen op zijn perceel in de polder.


1. De heer G. sommeren zijn opslag te verwijderen voor 1 december 2001.

2. Instemmen met conceptbrief.

Streekplanuitwerking Plaatsingsmogelijkheden Windturbines. Provincie Utrecht heeft de Streekplanuitwerking Plaatsingmogelijkheden Windturbines vastgesteld. Het ontwerp streekplanuitwerking heeft ter inzage gelegen van 3 tot en met 30 mei jl. Onlangs ontvingen wij het uitwerkingsplan, met de reactie van Provincie Utrecht op de ingediende zienswijzen.

De Streekplanuitwerking Plaatsingsmogelijkheden Windturbines voor kennisgeving aannemen.

Vergadering commissie bezwaar- en beroepschriften. Uitnodiging / stukken voor de vergadering van 8 oktober 2001.
Een gemachtigde afvaardigen naar de hoorzitting; overigens v.k.a.
PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Septembercirculaire 2001.
Wij hebben informatie ontvangen over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds betreffende de jaren 1999 - 2002.


1. V.k.a. en t.k.a. commissie III.

2. Financiële gevolgen 1999 en 2001 verwerken in rekeningsresultaat en 2002 in 1e marap 2002.

Peuterspeelzaal De Woelwaters.
Peuterspeelzaal de Woelwaters heeft schriftelijk laten weten dat men het subsidieverzoek intrekt.


1. V.k.a.

2. Op de aanvullende vragen antwoorden conform de bijgevoegde conceptbrief.

De Hilt.
Verslagen vergaderingen BC de Hilt d.d. 23 mei en 11 juli 2001.

V.k.a.

SV Eemnes.
De gevraagde aanvullende informatie met het oog op de verbouwing van kantine clubgebouw en lichtinstallatie is ontvangen. Voorstel:
Op basis van de verstrekte gegevens vaststellen dat de vereniging voldoende middelen bezit om de verbouwing uit eigen middelen te bekostigen en daarom het verzoek om financiële ondersteuning afwijzen.
Conform.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes '
Lees ook