Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 25

Collegevergadering van dinsdag 2 juli 2002

College bezorgd over reconstructieplannen Provincie

Het college van B en W maakt zich zorgen over plannen van de provincie om extra woningen en bedrijven in de plattelandsgebieden van Noordoost en Zuidwest Twente toe te staan. In een ontwerpnotitie voor de Milieu Effect Rapportage van het provinciaal Reconstructieplan, geeft de provincie namelijk aan dat agrarische gebouwen in aanmerking zouden kunnen komen voor een woonfunctie en dat tevens woningbouw mogelijk moet zijn ter compensatie van gesloopte stallen. Het voornemen van de provincie biedt kleinere gemeenten in de regio de mogelijkheid voor de bouw van extra woningen en bedrijven. Dat leidt echter tot concurrentie met bestaande woningbouwplannen van de grote steden. `Wij gaan er vanuit dat het benutten van de vrijkomende agrarische bebouwing, de sloopregeling dan wel `rood voor rood' niet leidt tot extra woningbouw ten opzichte van de bestaande woonprogrammering (...). Daarbij hebben provincie, regio en gemeenten in Twente duidelijke afspraken gemaakt over de concentratie van woningbouw in grote steden, hetgeen is vastgelegd in het Streekplan. Dit vooral ook met het oog op de instandhouding en versterking van het landelijk karakter van het platteland. Wij verwachten dat deze afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.', zo stellen burgemeester en wethouders in hun officiële inspraakreactie. Het college wil daarom in de notitie op laten nemen dat de bestaande woningbouwprogrammering het uitgangspunt vormt voor de in het kader van het Reconstructieplan te bouwen woningen. Aan de colleges van Almelo en Hengelo wordt voorgesteld een soortgelijke reactie te geven.
Het Reconstructieplan wordt naar verwachting - en na een inspraakprocedure - nog dit jaar vastgesteld en zal voor een periode van vijftien jaar het ruimtelijk aangezicht van de provincie bepalen.

Een provinciaal reconstructieplan heeft een dusdanige status, dat het streekplannen en bestemmingsplannen kan "overrulen".

Politiek Café op Enschede FM

Het gemeentebestuur van Enschede heeft ingestemd met het organiseren en meefinancieren van politieke cafés bij de lokale omroep Enschede FM. Het is de bedoeling om de twee maanden op steeds wisselende locaties een politiek debat te organiseren dat live wordt uitgezonden. Politici, vertegenwoordigers van instellingen, en burgers praten daarin met elkaar over actuele onderwerpen. De gemeente wil zo het gemeentelijk bestuur en de politiek dichter bij de burgers brengen. De presentatie van het politiek café is in handen van Enschede FM. De gemeente is verantwoordelijk voor de eindredactie. Tegelijkertijd is besloten de wekelijkse uitzending EnschedePuntNL, eveneens een gemeentelijk initiatief op Enschede FM, te bekorten tot maximaal één uur..

Koepel voormalige HTS nog vóór de bouwvak tegen de vlakte De kantine van de voormalige HTS (de koepel) aan de Boulevard wordt nog vóór de bouwvakvakantie gesloopt. Daarmee wil het college veiligheidsrisico's en vandalisme tijdens de zomervakantie voorkomen. Tijdens de meivakantie hebben zich rond het gebouw dergelijke problemen voorgedaan. Behoud van de koepel was ooit een optie, maar blijkt niet te passen binnen de plannen voor hoogbouw op die plaats. Op de lokatie van de huidige kantine is voorzien in een pocketpark, dat een belangrijke functie vervult in versterking van het karakter van de Boulevard als groene invalsweg en in de koppeling van het bouwvolume aan de Boulevard en het Van Heekplein.

Enschede verdeelt anderhalf miljoen voor educatie `oudkomers'

Het college van burgemeester en wethouders heeft anderhalf miljoen euro toegewezen aan educatieve projecten voor zogenaamde `oudkomers'. Dit zijn allochtonen die al in Nederland waren toen cursussen in de Nederlandse taal in 1998 verplicht werden. De gemeente selecteert uit deze groep voornamelijk werklozen en ouders/verzorgers van kinderen. Zij komen in aanmerking voor taalonderwijs in combinatie met scholing, opvoedingsondersteuning, et cetera. Mensen die aan die cursussen mee willen doen kunnen dat echter alleen na sluiting van een overeenkomst met de gemeente.
Een voorbeeld van een nieuw project dat focust op werkzoekende allochtonen is ingediend door wijkwelzijn West de Boei. Het richt zich op scholing naar werk in combinatie met taalonderwijs via onder meer competentie-analyses van de deelnemers en begeleiding naar een passend traject naar werk.

De Stichting Internationale Vrouwen Enschede (SIVE) start met een project voor opvoeders. Allochtone ouders worden in het eigen gezin geconfronteerd met normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Hoe daar mee om te gaan leert een groep van ongeveer vijftien vrouwen in het pand van SIVE. ROC Oost-Nederland verzorgt de taalcomponent.

Kwartiermaker gaat joint venture kennispark voorbereiden

Met de oprichting van een joint venture voor Kennispark Twente willen de UT, de gemeente Enschede en de Overijsselse
Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) de ontwikkeling van het kennispark in een stroomversnelling brengen. De samenwerking moet leiden tot de ontwikkeling van het gebied rond de UT en het huidige B&S Park tot bedrijvenpark voor hoogwaardige werkgelegenheid. Als eerste stap zal door de initiatiefnemers een programmadirecteur worden aangesteld. Die gaat voorbereidingen treffen om tot de oprichting van een rechtspersoon te komen. Tot die voorbereidingen behoren het opstellen van een strategische visie, een marketingplan en een financieringsplan. Ook moet worden aangegeven wat de relatie wordt tussen het huidige B&S Park en Kennispark Twente. De tijd daarvoor dringt, omdat de afspraken rond de Stichting B&S Park eind dit jaar aflopen. Behalve de UT, de gemeente en de OOM zou later ook nog een ontwikkelaar of een belegger bij de joint venture kunnen aanschuiven. De drie initiatiefnemers hebben ieder groot belang bij het kennispark. Zo sluit het voor de UT mooi aan op haar onderwijsdoelstelling op technologiegebied. De UT is ook de partij die over het grootste deel van de nog te ontwikkelen gronden beschikt.

Voor de OOM zijn vooral nieuwe economische impulsen in de regio van belang. De gemeente hecht aan de ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio en aan versterking van het economisch profiel van de stad. Het Kennispark is bovendien aangewezen als een van de belangrijkste projecten (`boegbeelden') in netwerkstadverband. Het college van B en W heeft dinsdag zijn fiat gegeven voor de aanstelling van een programmadirecteur. De kosten van maximaal 100.000 zullen gelijkelijk worden verdeeld tussen UT en de gemeente. De gemeenteraad zal zich in september over het voorstel tot aanstelling buigen.

College zoekt uitvoerder voor startersbeleid
Het college van B en W gaat op zoek naar een uitvoeringsorganisatie voor het startersbeleid. Deze activiteiten werden tot dusverre gedaan door het Startersadviespunt en door Activa, maar gezien de omvang van het bedrag - het gaat jaarlijks om zo'n 340.000 - wordt nu gekozen voor een `Europese' aanbesteding, waarbij ook andere organisaties kunnen meedingen naar de opdracht.
Het startersbeleid van de gemeente moet een nieuwe impuls krijgen, is in de Meerjarenbegroting vastgesteld. Daartoe zal de gemeente beter inzicht moeten krijgen in de feitelijke ontwikkeling van de verschillende typen starters. Ook wil de gemeente intensiever aan de slag met technostarters en doorstarters. In september zal het college zich buigen over deze plannen.
Vooruitlopend daarop heeft het college alvast besloten tot continuering van het huidige startersbeleid. Daarbij krijgen vooral starters uit de groepen uitkeringsgerechtigden, allochtonen, vrouwen en laagopgeleiden extra begeleiding en advisering. Het startersbeleid behelst verder individuele en collectieve voorlichting aan aspirant-starters en de verzorging van cursussen in verschillende ondernemersvaardigheden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 03-07-2002 '
Lees ook