Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 21

Collegevergadering van dinsdag 4 juni 2002

Enschede investeert in aantrekken kennisintensieve bedrijven

Enschede moet aantrekkelijker worden als vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven. De stad telt al een groot aantal kennisinstituten en R&D-bedrijven, maar om de concurrentiepositie van Enschede te verbeteren, wordt gestreefd naar een verdere versterking en uitbreiding. Het college van B en W trekt daarom 570.000 uit voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van de kennissector in en rond Enschede. Een deel van dit geld is inmiddels al aangevraagd of in aanvraag. Zo besloot het college vorige week tot steun aan de Nederlands-Duitse Internet Exchange en werd al eerder de taskforce voor ondernemerschap in de sector 'zorg en technologie' in het leven geroepen. Andere initiatieven hebben onder meer betrekking op promotie en acquisitie, lobby en het verwerven van inzicht in knelpunten en perspectieven voor de kennissector in Enschede. Concrete acties zijn onder meer een imagocampagne om Enschede te positioneren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ICT-bedrijven; de opzet van een internet-community voor het kennispark en een promotieplan om hoger opgeleiden in Enschede vast te houden.

Hoogteverschil parkeergarage en V&D wordt opgeheven

De dekvloer van de parkeergarage onder het Van Heekplein nabij V&D wordt negen cm verlaagd. Daarmee wordt het hoogteverschil opgeheven dat is ontstaan door een verschil tussen het matenplan (waarin alle onderlinge maten zijn bepaald) en de werkelijke hoogte van de begane grond van V&D. Voor V&D is het van groot belang dat de begane grond als geheel op dezelfde hoogte ligt. De goedkoopste manier om het hoogteverschil op te lossen is het loszagen van de reeds gestorte dekvloer van de parkeergarage. Deze vloerplaten, die nu nog óp de balken liggen, worden daar vervolgens tussen bevestigd. Nog niet duidelijk is hoe het hoogteverschil is ontstaan tussen het matenplan en de werkelijke hoogte van de begane grond van V&D. VendexKBB, de bouwondernemers en de gemeente overleggen nog over de te volgen juridische procedure om de aansprakelijkheid te bepalen. De verlaging van de dekvloer zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de planning van V&D en de parkeergarage.

Meevaller gemeentefonds: 2,7 mln
De gemeente Enschede heeft dit jaar een meevaller van 2,7 mln uit het gemeentefonds. De bijstelling van uitkeringen uit dat fonds valt voor Enschede ditmaal gunstig uit. Het college heeft besloten om de helft van het voordeel te storten in de reserves voor de verbetering van de stad. Deze reserves, bedoeld om in te spelen op projecten die gemeentelijke cofinanciering behoeven, zijn op dit moment uitgeput. De andere helft van het geld krijgt nog geen bestemming in afwachting van budgettaire onzekerheden als de reorganisatiekosten van de Dienst Stedelijk Ontwikkeling en Beheer en knelpunten in de huisvesting.

Herinrichting woonwagencentrum niet langer uitstellen B en W willen het herinrichtingsplan voor het woonwagencentrum aan de Winterweg nog voor de zomer in de gemeenteraad laten behandelen. Daarnaast wil het College 1 miljoen beschikbaar stellen als startkrediet voor de voorbereidende werkzaamheden, zoals grondaankoop en het bouw- en woonrijp maken van het gebied. `Aangezien het vertrouwen van de centrumbewoners langere tijd op proef is gesteld, is een besluit tot definitieve uitvoering van het herinrichtingsplan niet langer uitstelbaar', zo stelt het College. Tot herinrichting van het 69.000 vierkante meter grote gebied werd al in 1995 besloten. Inmiddels is het herinrichtingsplan, na veelvuldig overleg met diverse belanghebbenden, inhoudelijk gereed en rijp voor uitvoering. Het herinrichtingsplan voorziet in 40 standplaatsen voor woonwagenbewoners en 24 twee-onder-een-kap huurwoningen. De bouw van de huurwoningen zal waarschijnlijk in twee fasen gebeuren, omdat anders de bestaande woonwagens te vaak binnen het terrein moeten worden verplaatst. Het plan bevat verder aanpassingen aan openbaar groen en verharding, de bouw van een nieuwe kantine voor voetbalvereniging FC het Centrum en verplaatsing van het trainingsveld. Het College verwacht overigens een tekort op de grondexploitatie van 240.000 omdat de laatste jaren de kosten voor exploitatie sneller zijn gestegen dan de opbrengsten. Ook dit tekort mag wat het College betreft geen vertragende werking hebben: `Idealiter zou de uitvoering van de herinrichting dit jaar beginnen'.

Aquadrome investeert in `gegarandeerd besparingsplan' De NV Nederlandse Zwembaden ontvangt een gemeentelijke lening om de uitvoering van een `gegarandeerd energie- en milieubesparingsplan' voor het subtropisch zwembad Aquadrome uit te kunnen voeren. Het besparingsplan is opgesteld op basis van een uitgebreid onderzoek van het bureau Johnson Controlls in Gorinchem. Naast energiebesparing wordt een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen gerealiseerd. Het verwachte financiële voordeel wordt geraamd op 62.000 per jaar. Uitvoering van het besparingsplan vergt een investering van 343.000. Bijna 60.000 wordt gedekt door een energiesubsidie. In verband met de energiebesparing en de terugverdientijd gaan B en W er mee akkoord voor de resterende 286.000 een lening te verstrekken aan de NV Nederlandse Zwembaden.

HOV-noord over Oldenzaalsestraat of over oude spoortracé Er zijn nog twee tracés over voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in noordelijke richting. Na enkele inspraakrondes is de keuze teruggebracht tot de Oldenzaalsestraat of het oude spoortracé door Roombeek. Korte aanvullende studies (`quick scans') zullen enkele specifieke aspecten van beide tracés in beeld moeten brengen. B en W heeft voor de resterende voorbereidingen (studies, overleg e.d.) 78.400 beschikbaar gesteld.
Voorwaarde voor ingebruikname van een HOV-lijn over de Oldenzaalsestraat is een snelle doorstroming van het openbaar vervoer. Daarvoor zouden wellicht enkele bestaande panden moeten wijken. Aanvullende studie moet aantonen of dat nadeel opweegt tegen mogelijke nadelen van het alternatieve tracé over de oude spoorlijnroute. Voor dat tracé moet nog bekeken worden of het inpasbaar is in de nieuwe wijk Roombeek. Daarbij wordt gekeken naar veiligheid, de mogelijkheid van oversteken en een eventuele barrièrewerking van een HOV-baan door Roombeek. Ook de gevolgen voor de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de Deurningerstraat en de Lasondersingel moeten nog verder worden onderzocht.
De alternatieve route door Roombeek zou moeten aansluiten op de Oldenzaalsestraat ten zuiden van Lonneker, onder meer met het oog op de aansluiting naar Losser. Ter hoogte van de afslag naar de Lossersestraat wordt een transferium voor overstappen van auto op openbaar vervoer overwogen. Voor de verbinding tussen het oude spoortracé en de Oldenzaalsestraat komen drie routes in aanmerking: de Potsweg, de Voortmansweg en een route door het groen in het verlengde van de Lossersestraat.
De resterende alternatieven zijn het resultaat van enkele workshops met alle betrokkenen in januari en februari. Enkele andere tracés voor HOV-noord, zoals over de Laaressingel, de Blijdesteinlaan of de Voortsweg, zijn inmiddels definitief van tafel. Dat geldt voorlopig ook voor een kabelbaan als HOV-voorziening. Bij de huidige stand van de techniek wordt dat (nog) niet realistisch geacht.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 05-06-2002 '
Lees ook