Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 17

Collegevergadering van dinsdag 7 mei 2002

Extra geld voor parkeren bij brede school Stadsveld

De gemeente trekt bijna twee ton uit voor het oplossen van de verwachte extra verkeersdruk rond de brede school Stadsveld. Op de hoek van de Gerard Terborghstraat en de Marie de Roodelaan wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van basisschool De Triangel. De school maakt deel uit van de brede school Stadsveld-'t Zwering. In het gebouw komt ook een kinderopvang en een peuterspeelzaal. Daarnaast zullen er avondactiviteiten plaatsvinden. Door de verschillende activiteiten overdag en in de avonduren zal de verkeers- en parkeerdruk in de omgeving toenemen. Extra parkeerplaatsen en verdeling van het verkeersaanbod bieden een oplossing. Bij de planontwikkeling van de nieuwe school waren deze noodzakelijke aanpassingen echter nog niet in beeld. Daarom wordt nu 190.000 extra uitgetrokken. De uitvoering kan dan in mei starten, waardoor snel na oplevering van de school voldoende parkeergelegenheid en een veilige verkeersdoorstroming kan worden gerealiseerd.
---

Subsidieregeling voor particuliere bouwen Roombeek

Het college van B en W is akkoord gegaan met het instellen van een subsidieregeling voor particulier bouwen in Roombeek. De gemeente Enschede is bezig met de selectie van drie bouwadviesbureaus, waar de particulieren een beroep op kunnen doen als ze deskundige hulp willen tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. Bijvoorbeeld bij het vinden van een kavel in Roombeek, het ontwikkelen en/of het bouwen van hun nieuwe woning. Aan dergelijke adviezen zijn natuurlijk kosten verbonden. De subsidieregeling dekt - onder bepaalde randvoorwaarden - tweederde deel van de gemaakte advieskosten, met een maximum van 4.500 euro over alle bouwfasen.

De plannen voor Roombeek gaan er vanuit dat ongeveer 50% van de nieuwe woningen gebouwd gaan worden via particulier opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat (toekomstige) bezitters van een kavel - binnen de kaders van het ruimtelijk ontwikkelingsplan Roombeek - zelf kunnen bepalen wat voor soort woning zij op hun kavel neerzetten. Daarmee wordt een grote mate van afwisseling in de wijk gestimuleerd. Deskundige adviesbureaus kunnen particulieren behoeden voor onder andere bouwtechnische en juridische misstappen. De subsidieregeling is uiteraard bedoeld om particulieren te stimuleren gebruik te maken van de adviesbureaus.

Zowel individuele als collectieve particuliere opdrachtgevers kunnen in aanmerking komen voor deze bouwadvies-subsidie. De subsidieregeling treedt overigens pas in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en na officiële publicatie van de 'Subsidieverordening bouwadvies particulier opdrachtgeverschap Roombeek'.

---

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 08-05-2002 '
Lees ook