Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 11 februari 2003

Aanwezig:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils, E. Helder, J.H.A. Goudt, R.W. Bleker, A. Le Loux, J. Hassink en T.H.D. de Weger.

Afwezig:

Vaststellen besluitenlijst van
4 februari 2003

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

A 1

DMO/prog

inzet middelen regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang 1997-2003

Voorstel:

De nog niet bestede rijksbijdragen voor de uitbreiding van de capaciteit voor kinderopvang in het kader van de Rkb (Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang) totaal 1.379.448,33 over de periode 1997-2002 en het verlengingsjaar 2003 conform onderstaande voorstellen in te zetten.

1 Ten laste van het restant van de bijdragen over 1997-2002, totaal 149.918,93, te besteden aan:

§ 63.302,40 voor de uitbreiding met twaalf extra opvangplaatsen (ten opzichte van de 560 kpl.) bij Kinderdagverblijf Babbeloes;

§ 54.454,00 voor de uitvoeringskosten Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en;

§ 32.162,53 voor een extra impuls aan inspectie en toezicht kwaliteit in het kader van de Verordening kinderopvang 1996.

2 Ten laste van de instandhoudingbijdrage voor 2003, totaal 990.416,00 voor 560 kindplaatsen, aan de kinderopvanginstellingen naar rato een bijdrage van 1.768,60 te verlenen voor elke per 31 december 2002 gerealiseerde opvangplaats.

3 De bijdrage in het kader van de realisatie van landelijk 10.000 extra opvangplaatsen in 2003 (voor Enschede feitelijk totaal 196.314,60 voor 111 nieuwe opvangplaatsen ad 1.768,60 per kindplaats) te verlenen aan: de Stichting Kinderopvang Enschede (87 kpl.), Kinderopvang De Kijkdoos (12 kpl.) en Kinderdagverblijf Babbeloes (12 kpl.).

4 De extra middelen voor toezicht van 42.798,80 in te zetten voor een extra impuls op het terrein van inspectie en toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in het kader van de Verordening kinderopvang 1996.

Besluit:

Cf.

B 1

BAZ/jpo

wijziging IZA Nederland-regeling

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1 In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van IZA Nederland tot wijziging van de IZA Nederland-regeling, zoals aangegeven op de bijbehorende bijlage.

Besluit:

Cf.

B 3

CS/ fez

overlopende budgetten Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Voorstel:

1 In te stemmen met het overhevelen van onderstaande bedragen uit de dienstbegroting van de DSOB als overlopend sectorgebonden budget of verplichting ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening 2002.

Besluit:

Cf.

B/G 5

CS/bjz

vaststellen algemene inkoopvoorwaarden gemeente Enschede

Voorstel:

1 Besluiten tot het vaststellen van de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Enschede, een en ander zoals deze zijn geformuleerd in de bijbehorende Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Enschede.

Besluit:

Cf.

C 1

DSOB

inhaalslag achterstanden beheer openbare ruimte

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1 Achterstandsituaties in onderhoud van de openbare ruimte te herstellen in 2003, zodat toegewerkt kan worden naar de basiskwaliteit over de hele stad.

2 De kosten voor de herstelwerkzaamheden van 1.000.000,00 te dekken uit het gereserveerde incidentele budget in de programmabegroting 2003-2006, benoemd onder Woon- en leefomgeving, Nieuwe beleidsinitiatieven, punt 2. Beheer openbare ruimte, bladzijde 78.

3 De gemeentebegroting 2003 dienovereenkomstig aan te passen.

Besluit:

Cf.

C 2

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1 Aankoop een perceel grond gelegen aan de Klein Boekelerveldweg.

2 Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Voortsweg 67.

Besluit:

Cf.

D 2

DSOB

Diekman-wonen: Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan

Voorstel:

1 In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor de woningbouw op het Diekman-terrein.

2 In te stemmen met het vrijgeven van het beeldkwaliteitsplan voor inspraak.

Besluit:

Cf.

H 1

CS/cs

werkplan concernstaf 1^e helft 2003

Voorstel:

1 Ter kennisname.

Besluit:

Cf.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 14-02-2003 '
Lees ook