Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2003- 11

Collegevergadering van dinsdag 18 maart 2003

Kunstgrasvelden aangelegd
Het college heeft besloten waar exact op de uitgekozen sportparken Het Spolmink, Vogido, Diekman en Schreurerve de kunstgrasvelden worden aangelegd. Dit is in overleg met alle bespelers van de speelparken gebeurd. De volgende criteria zijn gebruikt: maatvoering veld (minimaal 100x64), aanwezigheid lichtinstallatie, capaciteit accommodatie en de mogelijkheden voor medegebruik.
---

Geld voor nieuwe peuterspeelzaal in Wesselerbrink In basisschool Het Lang in de Wesselerbrink komt een nieuwe peuterspeelzaal. Die komt in de plaats van de huidige peuterspeelzaal `Repelsteeltje' in speeltuin Tuindorp. De accommodatie daarvan voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Door bij de uitbreiding van basisschool Het Lang tegelijk een nieuwe peuterspeelzaal te realiseren, zou een grotere deelname van jonge kinderen uit de buurt bereikt kunnen worden. Dat is van belang, omdat momenteel nog weinig kinderen uit de buurt van Het Lang naar de peuterspeelzaal gaan, en mede daardoor achterblijven in hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het college wil EUR 110.000 uittrekken voor de peuterspeelzaal. In april beslist de gemeenteraad.
---

Arbeidsplaatsen harde eis bij gronduitgifte
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een kavel op nieuwe bedrijventerreinen, moeten minstens vijftig arbeidsplaatsen per hectare meenemen. Voor andere terreinen kan hiervan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken.
Het college formuleert dit arbeidsplaatsencriterium als `harde eis' in het gronduitgiftebeleid. Andere eisen zijn minder hard, en worden toegepast voor het bepalen van de volgorde van toewijzing bij meerdere kandidaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of bedrijven van plan zijn met een hoofdvestiging naar Enschede te komen, of het bedrijf kennisintensief is en of het meerwaarde levert aan de Enschedese economie. Ook kan worden meegewogen of een bedrijf een belangrijke locatie achterlaat voor de gemeentelijke planontwikkeling. Tot slot is ook de inschrijvingsduur van invloed op de volgorde van toewijzing. Het college stemt in met de notitie "Selectieve gronduitgifte", waarin bovenstaande criteria zijn opgenomen. Daarmee krijgen deze criteria, na inspraak, de status van conceptbeleidsregels. Per bedrijventerrein zullen specifieke vestigingscritieria hierop worden gebaseerd.

---

Negen ton voor duurzaam veilig verkeer
Het college trekt negen ton uit voor diverse maatregelen binnen de bebouwde kom in het kader van duurzaam veilig verkeer. Samen met de bewoners zal worden gezocht naar knelpunten in de wijken. Het beschikbare bedrag per stadsdeel (EUR 112.000) maakt geen al te grote maatregelen mogelijk. Behalve EUR 560.000 voor de stadsdelen, is al eerder besloten EUR 90.000 beschikbaar te stellen voor de wijk Boswinkel. Voorts gaat er EUR 94.000 naar Enschede-Noord, EUR 100.000 naar de Wesselerbrink en EUR 65.000 naar Pathmos.
---

Evaluatie Waakvlam tilt voorbereiding rampenoefeningen op hoger plan Het college van B en W heeft met instemming gereageerd op de aanbevelingen die evaluatie van de vorig jaar april gehouden oefening Waakvlam hebben opgeleverd. De evaluatie van de oefening heeft een andere insteek gekregen dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt de vooraf opgestelde oefendoelstellingen getoetst in welke mate deze gerealiseerd zijn. Oefening `Waakvlam' werd echter vroegtijdig afgebroken in verband met overmatige rookontwikkeling. Daarom stelde deze evaluatie de vraag centraal hoe in de voorbereiding en uitvoering, de veiligheidsaspecten van de oefening beter worden gewaarborgd. De evaluatie is opgesteld door de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), GGD-Twente, de Vliegbasis Twente, de Regionale Brandweer en de Brandweer Enschede. Uit de evaluatie blijkt dat de voorbereiding van de rampenoefening kan verbeteren als voorafgaand aan de oefeningen alle deelnemende organisaties van tevoren een adequate risico-inventarisatie uitvoeren. Voorheen werden risico's van een oefening beoordeeld door alle deelnemende organisaties afzonderlijk. Beleving van en aandacht voor alle mogelijke risico's was in dat model geen garantie, zo bleek uit de oefening `Waakvlam' van vorig jaar. Daarnaast adviseren de opstellers van de evaluatie om elke oefening van tevoren na te (laten) kijken op de veiligheidsaspecten.
De inmiddels naar aanleiding van `Waakvlam' opgerichte regionale projectgroep `Veilig Oefenen' zal zorgdragen dat deze beide taken structureel ingebed worden in de gehanteerde oefensystematiek.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 18-03-2003 '
Lees ook