Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 23 juli 2002 Gemeente Enschede

Aanwezig
:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils

Afwezig
:

E. Helder, J.H.A. Goudt, J.F. Hassink, R.W. Bleker, A.J. Le Loux en T.H.D. de Weger

Vaststellen besluitenlijst van 23 juli 2002

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

C 1

DSOB/gb

kredietverlening bouw- en woonrijp maken WEBH/In de Groene Bogen

Voorstel:
De Raad voor te stellen:

1. Een krediet van 8.438.000,- beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van gronden gelegen in het projectgebied Horstlanden Veldkamp, deelgebied Nassau (WEBH-terrein) en deelgebied In de Groene Bogen.

2. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Horstlanden Veldkamp van het grondbedrijf.

3. De kosten te dekken door een bijdrage uit het vereveningscomplex STOG van 8.438.000,-.

4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2002 aan te brengen.

5. Vooruitlopend op de kredietverstrekking door de Raad de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer toestemming te verlenen te starten met de sanering en het bouwrijp maken van het deelgebied Nassau en van de 1e fase van het deelgebied In de Groene Bogen, waarmee een bedrag is gemoeid van 219.487,-.

Besluit:

Cf.

C 2

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Aankoop een perceel grond gelegen aan de Blekerstraat 20.
2. Aankoop een perceel grond met opstallen staande en gelegen aan de Minkmaatstraat.

3. Verkoop een kavel (66) grond in de Eilermarke, 2e fase.
4. Verkoop een kavel (76) grond in de Eilermarke, 2e fase.
5. Verkoop een kavel (67) grond in de Eilermarke, 2e fase.
6. Ruiling van gronden aan de Lonnekerbrugstraat en aan de Overloop.


Besluit:

Cf.

C 3

PBW/fysiek

niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift Turbotex

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van Turbotex tegen de structuurvisie Roombeek niet- ontvankelijk te verklaren conform het advies van de commissie bezwaar en beroep en dit middels de concept-brief aan Turbotex mee te delen.

Besluit:

Cf.

D 1

BAZ/bz

dienstverlening stadsdelen burgerzaken

Voorstel:
De Raad voor te stellen:

1. Een bedrag van 227.000,-, opgenomen in de perspectiefnota 2002-2005, beschikbaar te stellen ten behoeve van de dienst Burger- en Algemene Zaken, sector publieksdiensten, cluster burgerzaken, ten laste van de reserve verbetering stad.
2. De hieruit voortvloeiende wijziging aan te brengen in de begroting 2002.

Besluit:

Cf.

E 1

DMO/bjz

benoeming lid seniorenraad

Voorstel:

1. Akkoord te gaan met de benoeming van de heer T. Lulofs in de seniorenraad, aangewezen als reservekandidaat voor benoeming in de seniorenraad in de B&W-vergadering van 2 juli 2002.
2. Deze benoeming in te laten gaan per 1 oktober 2002 onder de voorwaarde dat de Gemeenteraad op 9 september 2002 akkoord gaat met de intrekking van de Verordening seniorenraad en de commissie voorzieningen gehandicapten per 1 oktober 2002.

Besluit:

Cf.

E 2

DMO

tijdelijke stimuleringsregeling AMW

Voorstel:

1. Naar aanleiding van de tussenrapportage tijdelijke stimuleringsregeling AMW (algemeen maatschappelijk werk) een bijdrage van het Rijk te vragen in het kader van deze regeling, voor uitbreiding van het aantal plaatsen AMW met nog eens 3,46 fte.2

2. Het formulier zoals aangegeven in te vullen.


Besluit:

Cf.

F 1

DSOB/bbh

advies inzake aanwijzing rijksmonument

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen, overeenkomstig het advies van de gemeentelijke monumentencommissie, de Staatssecretaris van OCW te adviseren de brandweergarage C20, de rolbaan en de inschietbaan op de vliegbasis aan de Weerseloseweg 1 aan te wijzen als beschermd monument.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB

bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit Veldbeekweg 130

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen, onder overneming van het door de commissie voor bezwaar en beroep uitgebrachte advies van 29 mei 2002 over een vijftal bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 5 februari 2002, nummer VII F 1 e, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit "Veldbeekweg 130" de bezwaren van de heer J.H. Waanders, de heer Th.J. Waanders, de familie H.J. Leferink, de heer M.A.F.M. Schilderman en mevrouw J.M. Schilderman gegrond te verklaren en de bezwaren van G. Waanders niet-ontvankelijk te verklaren, het bestreden voorbereidingsbesluit in te trekken.

Besluit:

Cf.

F 3

DSOB

planschadeverzoek R. Timmerman

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen het verzoek van de heer R. Timmerman om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening overeenkomstig het advies van de schadebeoordelingscommissie Enschede af te wijzen.

Besluit:

Cf.

F 4

DSOB/bp

afwijzen verzoek planschadevergoeding G.H.M. Meijerink

Voorstel:

1. De Gemeenteraad voor te stellen het door de heer G.H.M. Meijerink ingediende verzoek om hem - op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - een schadeloosstelling toe te kennen voor de vermogensschade die hij zegt te leiden ten gevolge van de bouw van woningen achter zijn eigen woning, met overneming van het advies van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen.

Besluit:

Cf.

F 5

DSOB/bomil

bezwaar Schildkampstraat 21

Voorstel:

1. Conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Witteveen tegen het besluit waarbij een bouwvergunning voor het bouwen van een bungalow aan de Schildkampstraat 21 is geweigerd, deels gegrond te verklaren, maar de weigering met aanvullende motivering in stand te laten.

Besluit:

Cf.

F 6

DSOB/bbh

hoger beroep tegen planschadeuitspraak Klaaskate

Voorstel:

1. Nadere motivering van het hoger beroep d.d. 4 juli 2002 tegen de uitspraak van de Rechtbank Almelo vast te stellen, waarin het beroep van de heer Klaaskate tegen de weigering hem planschade te vergoeden, gegrond wordt verklaard.

Besluit:

Cf.

F 7

DSOB/bbh

bezwaarschrift J.J. de Kok

Voorstel:

1. Overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaar en beroep het bezwaarschrift van de heer J.J. de Kok van 18 april 2002 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit:

Cf.

G

1


CS/com

beschikbaarstelling middelen mentale bereikbaarheid

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. In te stemmen met de bestedingen in het kader van het project "mentale bereikbaarheid".

2. Deze bestedingen te dekken uit de stelpost mentale bereikbaarheid, gereserveerd in de meerjarenbegroting 2000-2004.
3. Voor de jaren 2000 en 2001 de gereserveerde concernpost "mentale bereikbaarheid" ad 226.890,- van product 9.05.03 (stelpost nr. 42) beschikbaar te stellen. De gemeentebegroting 2002 te wijzigen door overheveling van de concernpost "mentale bereikbaarheid" ad
113.445,- van product 9.05.03 (stelpost nr. 42) naar product
6.03.01 (communicatie en representatie bestuur) en de overheveling van het budget 2003 te verwerken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2003.

Besluit:

Cf.

G 2

CS/cs

klacht VBU bij No referendum Usseleres

Voorstel:

1. De brief aan de Nationale ombudsman (No), naar aanleiding van de door de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres (VBU) bij hem ingediende klacht over het referendum Usseleres, vast te stellen.

2. Een uitspraak te doen over het antwoord bij punt A 3.
Besluit:

Cf.;brief op basis van de verklaring burgemeester

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 23-07-2002 '
Lees ook