Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een kantoor met bedrijfshal van Aldipro Systems BV aan Ecustraat. Tevens is bij deze vergunning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Ecustraat (besluit 17-12-1999);
* de bouw van een tandartsenpraktijk met opslagloods aan Voorsteven. Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Voorsteven (besluit 17-12-1999);
* het uitbreiden van de schuur en het plaatsen van een schutting aan Atrechtstraat 12 (besluit 17-12-1999);

* het vergroten van de bijkeuken van een woning aan Oude Bredaseweg 130 (besluit 20-12-1999);

* het plaatsen van een kantoorunit en het wijzigen van de situering van de loods aan Vossendaal (besluit 17-12-1999);
* het bouwen van een werktuigenloods aan Hogeweg 26 (besluit 17-12-1999);

* de bouw van een bedrijfsgebouw aan Hagemuntweg. Tevens is er toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Hagemuntweg (besluit 17-12-1999);

* de verbouw van de woning aan Klappenberg 2b (besluit 17-12-1999);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woningen aan Tienkamp 24, 26 en 28 (besluit 17-12-1999);

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor de verwijdering van de beplating aan de achterzijde van de gevel van het pand aan Nieuwe Donk 1 (besluit 17-12-1999);

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van een asbesthoudende eternietpijp uit de open haard in de woning Beatrixpark 1 (besluit 21-12-1999).

Burgemeester en wethouders hebben in- en uitritvergunningen verleend;

* bij de woning aan de Beiaard 19 op de Waldhoornlaan (besluit 17-12-1999);

* bij de woning aan de Stationsstraat 92 voor het in
* en uitwegen op de Stationsstraat (besluit 17-12-199);
* bij de woning aan de Hoge Neerstraat 3 voor de verbreding van de geplande in-en uitrit met twee meter (besluit 17-12-1999);

Burgemeester en wethouders hebben vergunningen ingevolge de wet Milieubeheer verleend aan:

* Schut Superflex BV voor het uitbreiden van de inrichting, voor het produceren van flexibele verpakkingsmaterialen met een koperdiepdrukmachine op het adres Parallelweg 1, alhier.
* Goldstar voor het veranderen van de houtbewerkingsinrichting en meubelmakerij gevestigd op het adres Liesbosweg 215a te Etten-leur. De verandering heft betrekking op het vergroten (en vervangen) van de bedrijfsruimte. Dit betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning.

Afwijzen subsidieverzoek St. Hubertus Gilde

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek van het St. Hubertus Gilde om een éénmalige financiële bijdrage in de restauratiekosten van het gildehuis " de Mouterij", afgewezen, omdat de subsidieverordening alleen van toepassing is voor panden die op de gemeentelijke monumentenlijst staan.

Commissievergaderingen

Op 4 januari 2000 om 19.00 uur is in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken. In deze vergadering wordt advies gevraagd over het Jaarplan 2000 van het Politieteam Etten-Leur en de effectuering afbouw Stadsgewest Breda. Voorts wordt de commissieleden advies gevraagd om het project Centrumplan Etten-Leur te gunnen aan de combinatie Johan Matser Projectontwikkeling B.V./N.V. Holding BVR Groep/HBG Bouw en Vastgoed en het college te machtigen om met deze combinatie een realisatie-overeenkomst aan te gaan. Het Centrumplan omvat ondermeer de bouw van een nieuw kantoorgebouw, een ondergrondse parkeergarage, 360 woningen, tienduizend vierkante meter kantoorruimte, tienduizend vierkante meter winkelruimte en tal van horecagelegenheden.

Op maandag 10 januari 2000 vindt vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport plaats.

In deze vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:
* Notitie met informatie over afspraken tussen het gemeentebestuur en de Nederlandse Spoorwegen omtrent verschillende aanpassingen aan de overwegen Attelakenseweg, Schoonhout/Plantijnlaan, Markt/Hoevenseweg, Kattestraat en Vossendaal. De commissieleden worden in deze notitie ervan in kennis gesteld, dat de NS de toezegging heeft gedaan dat vóór de zomervakantie 2000 de spoorwegovergang aan de Attelakenseweg wordt omgebouwd tot AHOB-overweg (Automatische Halve Overwegbomen). De kosten hiervan komen ten laste van de NS.In verband met de ombouw van de overweg stelt het BenW college de commissieleden voor dat de rijbaan van de Attelakenseweg wordt aangepast, in die zin dat ter hoogte van de aansluiting van de Attelakenseweg op de Liesbosweg de bocht verbreed wordt. De kosten van de aanpassing van deze rijbaan komen voor de gemeente Etten-Leur.
Ook stellen burgemeester en wethouders de commissieleden ervan in kennis dat de NS, toezeggingen heeft gedaan om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen aan de overwegen Schoonhout/Plantijnlaan en Markt/ Hoevenseweg. In het jaar 2001 worden op beide overwegen aanvullende overwegbomen geplaatst c.q worden de bestaande overwegbomen zodanig aangepast, dat daarmee de verkeersveiligheid voor het fiets- en voetgangersverkeer aan beide zijden van de twee spoorwegovergangen beter wordt gewaarborgd;
* Een voorstel aan de gemeenteraad om voor het groenplan voor Mon Plaisir tweede fase (gedeelte tussen de Dukaatstraat en de Vosdonk) een bedrag van Hfl. 19.575,-- en voor het groenplan van de Nieuwe Donk een bedrag van Hfl. 55.000,-- beschikbaar te stellen;

* Vaststellen afbouwplan De Keen fase 2;

* Onderhoudsprogramma Wegen 2000;

* Notitie over de stand van zaken rond de te realiseren bewaakte fietsenstalling nabij het NS-station en de overige stallingsmogelijkheden en maatregelen in deze omgeving. Tevens doen burgemeester en wethouders in deze notitie mededeling over de wijze waarop zij het feitelijke beheer van de diverse stallingen willen organiseren en daartoe het aantal banenpoolers willen uitbreiden. Het college wil een overeenkomst aangaan met de Stichting Stookel voor het het beheren van de stationsfietsenstalling. Voor het beheer van de stallingen bij zwembad De Banakker en het Overdekte Winkelcentrum heeft het college reeds contracten afgesloten met de Stichting Stookel. Burgemeester en wethouders doen er ook mededeling van dat de Nederlandse Spoorwegen een bedrag van maximaal Hfl. 400.000,-- wil bijdragen in de kosten van het realiseren van een fietsenstalling achter het Baroniecollege. Deze stalling zou omstreeks april 2000 operationeel zijn. Ook is in het kader van de ontwikkeling van het plan Lage Banken afgesproken, dat er medio het jaar 2000 een tunnel onder het spoor wordt gebouwd voor langzaam verkeer ter hoogte van het daar aanwezige chinees restaurant.
* Uitvoeringsprogramma fietsstructuurplan 1999. In het kader van het Uitvoeringsprogramma fietsstructuurplan 1999 vragen burgemeester en wethouders advies aan de commissie om het bestaande fietspad langs de westzijde van de Sprundelsebaan tot aan de Zundertseweg door te trekken en af te zien van het eerdere voorstel tot de aanleg van een vrijliggend fietspad in het Galgepad.
De kosten van het doortrekken van van het fietspad langs de westzijde van de Sprundelsebaan worden geraamd op een bedrag van 31.000 gulden. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het eerder beschikbaar gestelde krediet van 200.000 gulden voor de uitvoering van projecten uit het fietsstructuurplan 1999. Omdat het geraamde bedrag van 31.000 gulden aanzienlijk lager is dan de geraamde kosten voor de aanleg van een fietspad in het Galgepad, te weten Hfl. 60.000 inclusief BTW, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het resterende bedrag van 29.000 gulden te reserveren voor de aanleg van een fietspad in 2001.

* Herinrichting Kattestraat
Burgemeester en wethouders stellen de leden van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport voor om in te stemmen met de herinrichting van de Kattestraat in het jaar 2000. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Kattestraat pas in 2001 gereconstrueerd zou worden. Gezien het feit dat de reconstructie van de Heistraat reeds volledig is voltooid en de rotonde Heistraat/Grauwe Polder in de Parklaan in de eerste helft van 2000 zal worden aangelegd, vinden burgemeester en wethouders het wenselijk dat de reconstructie van de Kattestraat al in het jaar 2000 wordt uitgevoerd.
Daarmee wordt in een zo vroeg mogelijk stadium een belangrijk gedeelte van deze noord- zuid structuur voor het verkeer aantrekkelijk gemaakt. Burgemeester en wethouders hechten hieraan, gezien de werkzaamheden die de komende jaren worden uitgevoerd in het centrum.

Geen doorgang commissievergadering

De geplande vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur op 11 januari 2000 vindt vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten géén doorgang.

Opdracht reconstructie Parklaan

Burgemeester en wethouders hebben opdracht gegeven aan de Combinatie NBM Amstelland Bouw & Infra te Helmond en Wegenbouwmij. J. Heijmans BV te Roosendaal voor de reconstructie van de Parklaan. Het bedrag dat met deze reconstructie is gemoeid bedraagt Hfl. 12.529.000,-- exclusief BTW.

Onderzoek mogelijkheden tariefdifferentiatie

Burgemeester en wethouders hebben aan het externe bureau De Jonge Milieu Advies te Zeist de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van tariefdifferentiatie in deze gemeente en een rapport op te stellen waarin de voor- en nadelen van tariefdifferentiatie worden aangegeven. De totale kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het onderzoek bedragen ongeveer Hfl. 26.320,-- inclusief BTW .

Representatie

Op 4 januari 2000 is wethouder Vermunt aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van de Stichting Instuif "Het Zorgenkind". Op 7 januari 2000 neemt een delegatie van het college van burgemeester en wethouders deel aan de Jaarvergadering van de Brandweervereniging Etten-Leur. Burgemeester Van Agt zal de Nieuwjaarsreceptie op het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch op 13 januari aanstaande bijwonen.

Bijdrage WEB-miniveldvoetbaltoernooi

Burgemeester en wethouders hebben een bedrag van 3000 gulden toegekend in de organisatiekosten van het
WEB-miniveldvoetbaltoernooi. Dit is een jaarlijks evenement, dat in op 27 mei 2000 door ambtenaren van de gemeente Etten-Leur wordt georganiseerd voor collega's van de omliggende gemeenten.

Subsidie voor verlichtingsproject Leurse Haven

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een subsidiebedrag van 30.000 gulden hebben beschikbaar gesteld voor het verlichtingsproject bij de Leurse Haven.

Doordecentralisatie huisvesting Voortgezet Onderwijs

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 31 januari 2000 voor om accoord te gaan met de overeenkomsten en de financiële stukken om de zorg van de voorzieningen in de huisvesting voor de KSE en het Munnikenheide College met ingang van 1 januari 2000 door te decentraliseren. Met ingang van januari 1997 is het gemeentebestuur verantwoordelijk geworden voor onder andere de huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de gemeente en is het voor de gemeenten toegestaan om in overleg met schoolbesturen de zorg voor de huisvesting over te dragen aan de schoolbesturen. Doordecentralisatie betekent dat een jaarlijkse vergoeding van de gemeente naar de schoolbesturen gaat. De commissie Onderwijs, Welzijn en Sport brengt nader advies uit over dit voorstel.

Rapportage fusieproces Jeugd- en Jongerenwerk en Opbouwwerk

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een rapportage van het PON, om te komen tot een reorganisatie van het plaatselijke Jeugd- en Jongerenwerk en het Opbouwwerk en één van de stichtingen om te vormen tot de Stichting Samenlevingsopbouw. De leden van commissie Onderwijs, Welzijn en Sport brengen een nader advies uit over de resultaten uit het rapport in de openbare vergadering van 18 januari 2000. In het kader van deze fusie willen burgemeester en wethouders in het jaar 2000, subsidiemiddelen beschikbaar stellen voor een jongerenwerker, die zich richt op het organiseren van activiteiten voor jongeren in wijkaccommodaties.

Straatnaamgeving diverse locaties

Burgemeester en wethouders vragen de commissie Algemene Zaken in de openbare vergadering van 1 februari aanstaande advies over straatnamen voor het centrumplan en diverse andere locaties in deze gemeente. Hierna stellen burgemeester en wethouders definitief de namen voor de diverse locaties vast.

Evaluatie "Regeling verkoop nieuwbouwwoningen tot Hfl. 220.000,-"

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur in kennis van de evaluatie " Regeling verkoop nieuwbouwwoningen tot Hfl. 220.000,-- " . Tevens stelt het college aan de commissieleden voor, om voor de 65 goedkope koopwoningen in fase 3 van nieuwbouwwijk De Keen, geen specifieke startersregeling van toepassing te verklaren, maar een regeling in het leven te roepen, die zich richt op de lage inkomens en waarbij bij de toewijzing ook het aspect binding betrokken wordt.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook