Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van 17 woningen met bergingen/garages aan Spletting (cluster 32) (besluit 17-06-1999)

* de bouw van een garage aan de oostzijde van de woning aan Concordialaan 149 (besluit 24 juni 1999);

* het uitbreiden van de woning aan Triangeldreef 68 (besluit 24-06-1999);

* het vergroten van de bedrijfsruimte aan Grauwe Poldervoetpad 4 en 6 (besluit 24-06-1999);

* de uitbreiding van de woning aan Toernooiveld 9 (besluit 24-06-1999);

* het wijzigen van de dakbedekking en dakkapel op het pand aan Wezelpad 10 (besluit 24-06-1999);

* het plaatsen van een tuinhuisje bij woningen aan Binnenhof 59 en Binnenhof 162, Binnenhof 174, Zeil 1 en Bleekweide 8 (besluit 24-06-1999);

* de bouw van een berging aan Schoonhout 84 (besluit 24-06-1999);
* de bouw van een woning met garage aan Kromhout (kavel 105) (besluit 24-06-1999); Tevens is er bij deze woning een vergunning verleend voor het in

* en uitwegen op het Kromhout.

* het plaatsen van een verkeersportaal aan de Rijksweg A58 (besluit 24-06-1999);

* de bouw van een berging aan Schoonhout 82 (besluit 24-06-1999);
* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Eekhoornpad 22 (besluit 24-06-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Concordialaan 258 (besluit 24-06-1999);

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van de tafeltennishal aan Concordialaan 145a en het slopen van golfplaten op een berging aan Mon Plaisir 15 (besluit 24-06-1999).

Representatie

Wethouder Vermeulen verricht op zaterdag 10 juli aanstaande de officiële opening van de skatewedstrijd in het Brabantpark.

Geen "linken" met gemeentelijke Internetsite

Burgemeester en wethouders hebben besloten om verzoeken van bedrijven, verenigingen, stichtingen en instellingen om een "link" te maken tussen hun websites en de gemeentelijke Internetsite af te wijzen. Het college gaat niet in op deze verzoeken, omdat er voor bezoekers van de gemeentelijke Internetsite kans op verwarring bestaat als de aangeboden informatie verschilt van die van een andere aanbieders. Ook wil men waken voor een rommelige en onoverzichtelijke site. Het aanbrengen van een zogeheten "link" houdt in dat er via een soort van snelle koppeling van de gemeentelijke internetsite overgeschakeld kan worden naar de site van een ander.

Verordening woninggebonden subsidies Etten-Leur 1999 en Verdeelbesluit Besluit woninggebonden subsidies voor 1999

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 4 oktober aanstaande voor om in te stemmen met het eindverslag met betrekking tot de Verordening woninggebonden subsidies Etten-Leur 1999 en het Verdeelbesluit Besluit woninggebonden subsidies voor 1999. De commissie voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur brengt in de openbare vergadering van 21 september aanstaande advies uit over dit voorstel.

Afrekening subsidie Bibliotheek over het jaar 1998

Burgemeester en wethouders hebben het subsidiebedrag voor de Bibliotheek Etten-Leur voor het jaar 1998 definitief vastgesteld op een bedrag van Hfl. 1.522.328,--.

Geen parkeervergunningen voor ondernemers

Burgemeester en wethouders hebben besloten om niet in te gaan op verzoeken van ondernemers van de Oude Bredaseweg om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning. Met ingang van 14 juli aanstaande wordt in de Oude Bredaseweg en omgeving betaald parkeren ingevoerd en wordt aan bewoners van de Oude Bredaseweg de mogelijkheid geboden één danwel twee parkeervergunningen aan te schaffen. Verzoeken van enkele ondernemers (niet-bewoners) van de Oude Bredaseweg om ook voor een parkeervergunning in aanmerking te komen heeft het college afgewezen, omdat de thans geldende "Verkeersverordening belanghebbendenplaatsen 1997" niet voorziet in de afgifte van vergunningen aan ondernemers. Bovendien zou het aantal te reserveren parkeerplaatsen uitgebreid moeten worden. Ook voor de gebieden waar in de komende jaren betaald parkeren wordt ingevoerd (o.a. de Markt) wordt de vergunninghoudersregeling van kracht. Daarmee worden er ook hier geen mogelijkheden gecreëerd voor het afgeven van vergunningen aan die ondernemers.

Toekenning extra budget Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen

Burgemeester en wethouders hebben van het Ministerie van VROM bericht ervan ontvangen dat in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling voor Duurzaam Bouwen aan de gemeente Etten-Leur een extra budget van 115.791 gulden is toegekend. In 1996 is de "Tijdelijke stimuleringsregeling Duurzaam Bouwen" in het leven geroepen om het milieuvriendelijk verbouwen in bestaande woningen te bevorderen. Eerder was in het kader van deze regeling door de rijksoverheid aan de gemeente Etten-Leur een budget van 207.700 gulden hiervoor beschikbaar gesteld.

Energiezuinige verlichting Baanlozen-activiteitencentrum

Burgemeester en wethouders hebben Electrotechniek De Bont de opdracht gegeven om de verlichting van het
Baanlozen-activiteitencentrum te vervangen door energiezuinige verlichting. De kosten van het vervangen van de verlichting worden geraamd op 17.566 gulden inclusief BTW.

Onderzoek verslavingsproblematiek jongeren

Burgemeester en wethouders hebben extra financiële middelen (f.4200,=) beschikbaar gesteld voor het onderzoek door Kentron naar de verslavingsproblematiek onder jongeren in Etten-Leur. De extra financiële bijdrage is nodig omdat het onderzoek meer tijd vergt.

Invulling "middeneiland" zuidelijke deel Markt

Burgemeester en wethouders hebben een detailinvulling opgesteld voor het groene "middeneiland" op het zuidelijke deel van de Markt. Volgens het opgestelde plan wordt het grootste deel van het middeneiland gevormd door openbaar groen, maar komen er ook diverse bijzondere elementen. Er is een groene invulling rondom de Moeierboom gedacht en verlichting van deze boom met grondspots. Op de zuidelijke kop van het middeneiland wordt een "varkensmarkt" ingericht met een lage afzetting van houten palen en planken. Tot ongeveer 1950 was op deze locatie de wekelijkse varkensmarkt en op deze wijze wordt er aan herinnerd. Ter hoogte van de horecagelegenheden wil het college een jeu de boulesbaan aanleggen en zitbanken plaatsen; ook worden de beelden "Un stijloor" en "D'n Dsjokkie" in dit deel geplaatst. Ter hoogte van huisnummer 90 en de smederij Baselier wordt het vroegere hoefbeslag teruggeplaatst. Verspreid over het middeneiland worden fietsenstallingen geplaatst.

Burgemeester en wethouders hebben tevens besloten dat er één informatiepaneel en 19 tekstbordjes worden geplaatst bij de historische panden en bijzondere elementen op de Markt (ANWB toeristische bewegwijzeringsborden). De plaatsen van twee oude waterputten (ter hoogte van de panden Markt 38 en 110) worden visueel zichtbaar gemaakt door het aanbrengen van cirkelvormige bestrating in de rijweg boven de putten. Een derde waterput nabij restaurant De Zwaan wordt opgemetseld tot boven maaiveld. De totale kosten voor het aanbrengen van de bijzondere elementen,inclusief de voorbereidings- en toezichtskosten ervan belopen een bedrag van 52.000 gulden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook