Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan de Bazuinlaan 7 (besluit 29-04-1999);

* de uitbreiding van de woning aan het Speelveld 14 (besluit 29-04-1999);

* het wijzigen van de zijgevel van het pand aan de Guldenweg 6 (besluit 29-04-1999);

* een uitbreiding van het pand aan Lambertusstraat 3a (besluit 29-04-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan de Bazuinlaan 35 (besluit 29-04-1999);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Wissel 75 (besluit 29-04-1999);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Kromhout 19 (besluit 29-04-1999);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Vorstendom 7 (besluit 29-04-1999);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan de Mast 2 (besluit 29-04-1999);

* de bouw van 20 woningen met garages/bergingen en de bouw van praktijkruimten aan de zijgevels van de woningen met bouwnummer 10 en 20 aan de Boegspriet (cluster 10). Tevens is er een vergunning bij deze woningen verleend voor het in

* en uitwegen op de Boegspriet (besluit 07-05-1999);
* een reeds gerealiseerde uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan de Spoorlaan 38 (besluit 10-05-1999);

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Halewijnstraat bij de woning aan de Hazebroekstraat 21 (besluit 12-05-1999).

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor het verwijderen van een loods aan de Parallelweg 13 (besluit 03-05-1999).

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend aan Textielreiniging De Baronie BV voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting met betrekking tot een natwasserij aan de Spoorlaan 9.

Aanleg openbare verlichting in De Keen

Burgemeester en wethouders hebben aan Hoka BV te 's-Hertogenbosch de opdracht gegeven om de openbare verlichting aan te leggen in plan De Keen. De kosten van aanleg bedragen 645.485 gulden exclusief BTW.

Schoonwaterriolering Nieuwe Donk

Burgemeester en wethouders hebben aan Wegenbouwcombinatie J. Heijmans BV en P. Feskens en Zonen BV de opdracht gegeven een gedeelte van de schoonwaterriolering in de Nieuwe Donk te vervangen. De kosten voor de vervanging van de schoonwaterriolering bedragen 103.000 gulden (exclusief BTW).

Representatie

Op woensdag 9 juni aanstaande gaan de wethouders Van Harssel en Vermeulen op bezoek bij diverse wijkverenigingen, die activiteiten houden rond de jaarlijkse Nationale Straatspeeldag.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook