Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een twee-onder-een-kap woning met garage/berging aan Bisschopsmolenstraat 146. Tevens is er toestemming verleend voor het in

* en uitwegen op de Bisschopsmolenstraat (besluit 01-10-1999);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning en een aanpassing van de bestaande garage/berging aan Lange Brugstraat 66 (besluit 01-10-1999);

* het plaatsen van een serre aan de woning Klaroenring 95 (besluit 05-10-1999);

* het plaatsen van een tuinhuis bij de woning aan Achtersteven 14 (besluit 05-10-1999);

* de bouw van een erker aan de voorzijde van de woning aan Peppelgaarde 74 (besluit 05-10-1999);

* een uitbreiding aan de zijgevel van de woning t.b.v. een hal, kantoorruimte en berging aan Hordenloop 5 (besluit 05-10-1999);
* een uitbreiding van een garage/berging aan Brabantlaan 49 (besluit 05-10-1999);

* een uitbreiding van de woning en de bouw van een garage aan Bollendonkseweg 17 (besluit 05-10-1999);

* een uitbreiding aan de zijgevel van de woning aan Beiaard 355 (besluit 05-10-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben vrijstelling verleend voor de vestiging van een keukenspeciaalzaak behorende tot de winkelformule KeukenMaxx aan de Lokkerdreef. De maximale verkoopoppervlakte bedraagt ten hoogste 3000 m² (in twee bouwlagen) en de verkoop is beperkt tot keukeninrichtingen en inbouwapparatuur.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan PNEM Etten-Leur voor het in- en uitwegen op de Brabantlaan en aan de eigenaar van het pand aan Lichttorenhoofd 2 voor het in- en uitwegen op het Lichttorenhoofd.

Burgemeester en wethouders hebben aan de Nederlandse Brandwonden Stichting toestemming gegeven om in de week van 10 tot en met 16 oktober aanstaande in deze gemeente huis-aan-huis te collecteren.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend aan Aldipro Systems BV voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het fabriceren en monteren van displaymaterialen, bestaande uit hout, aluminium en/of ijzer aan de Ecustraat.

Aanpassing diverse belastingtarieven 2000

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 8 november aanstaande voor om in te stemmen met een nota inzake de aanpassingen van de diverse belastingen voor het volgende jaar.
Op basis van de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2000 en van eerder genomen raadsbesluiten wordt er voor meer heffingen gestreefd naar een kostendekkend tarief.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de volgende tarieven te verhogen:

* Onroerende -zaakbelasting met 3,1%;

* Rioolafvoerrecht met 8%;

* Lijkbezorgingsrechten met 4%;

* Precariorechten met 3%;

* Secretarieleges met 3%;

* Staangeld woonwagencentrum met 2%;

* Marktgelden met 10%;

* Reinigingsheffingen met 10%;

* Parkeerbelasting met Hfl 0,25 per uur.

Het tarief van de hondenbelasting blijft ongewijzigd.

De commissie Financiën brengt in de openbare vergadering van 1 november aanstaande advies uit over de voorstellen.

Verlenging subsidieregeling voor kamerverhuurders

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de huidige gemeentelijke subsidieregeling voor plaatselijke kamerverhuurders die het KOMO certificaat voor het verhuren van onzelfstandige woonruimte hebben aangevraagd en verkregen, met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2000 en hiervoor een budget van 15.000 gulden beschikbaar te stellen. Op basis van deze regeling kunnen plaatselijke kamerverhuurders in aanmerking komen voor een subsidie van 1000 gulden inclusief BTW per pand.
De gemeenteraad had deze subsidieregeling op 25 januari 1999 in leven geroepen voor een periode van een jaar.

Subsidie restauratie pastorie Lange Brugstraat 32

Burgemeester en wethouders hebben voor de restauratie van het dak van de pastorie Lange Brugstraat 32 een subsidie van 23.153 gulden toegekend. De subsidie is gebaseerd op de "Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten Etten-Leur".

Representatie

Wethouder H. van der Heijden is op 10 november 1999 aanwezig bij de officiële handeling rondom de realisatie van het bouwplan Brandsehof. Wethouder J. van Harssel brengt op 12 november aanstaande een bezoek aan het nieuwe bedrijfspand van Service Pack aan Lokkerdreef 20. Op 10 december aanstaande verricht wethouder Van Harssel de officiële opening van de nieuwbouw van aannemingsbedrijf Pellis aan de Voorsteven 5.

Deelname Bedrijvenkontaktdagen Roosendaal

Het bureau Economische Zaken van de gemeente Etten-Leur presenteert in een gezamenlijke stand met REWIN en de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom de bedrijfshuisvestings- mogelijkheden op de Bedrijvenkontaktdagen, die op 2, 3 en 4 november 1999 plaatshebben in Roosendaal. De kosten van deelname van de gemeente Etten-Leur worden geraamd op 5.500 gulden exclusief BTW.

Adverteren in gids van Stichting Camplus Parken

Burgemeester en wethouders adverteren, evenals dit jaar, met de slogan " Ontspannend Etten-Leur" in de uitgave Wegwijzer West-Brabant van de Stichting Camplus Parken. De gids verschijnt in een oplage van 50.000 exemplaren en is verkrijgbaar bij VVV-kantoren, horecagelegenheden en gemeentehuizen.

Start archeologische onderzoeken centrumgebied

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat het Archeologisch Diensten Centrum te Bunschoten aan het eind van dit jaar begint met archeologische onderzoeken op de locatie " Roosendaalseweg". Het onderzoek richt zich eerst op de hallenkerk die daar vroeger stond. Begin januari van het jaar 2000 start het onderzoek naar het voormalige kasteelterrein .

Rapportage Centraal Meldpunt Beheer en Onderhoud

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een evaluatie over de werking van het Centraal Meldpunt Beheer en Onderhoud in het eerste half jaar van 1999. Uit deze evaluatie blijkt dat gedurende deze periode in totaal 4.465 meldingen bij dit Centraal Meldpunt zijn binnengekomen en geregistreerd. Naast deze geregistreerde meldingen zijn er in het betreffende half jaar ongeveer 3.500 telefoontjes van inwoners binnengekomen, die direct konden worden beantwoord. Het gaat daarbij om vragen m.b.t. openingstijden milieustraat, grof huisvuil e.d. Bij het Centraal Meldpunt Beheer en Onderhoud kunnen inwoners meldingen, verzoeken en klachten indienen over de openbare ruimten zoals openbaar groen, reiniging en wegenonderhoud.

Commissievergadering

Op dinsdag 19 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur vindt er een gecombineerde vergadering van de commissies Algemene Zaken en Financiën plaats.
In deze vergadering wordt er gesproken over de aspecten van verplaatsing van de gemeentewerf naar de Hermelijnweg en handhaving van de brandweerkazerne aan de Wipakker.
De gemeenteraad behandelt de notitie in de openbare vergadering van 15 november aanstaande. In deze gecombineerde commissievergadering vragen burgemeester en wethouders de commissie ook een advies uit te brengen over oprichting van een Besloten Vennootshap (BV) voor het eigendom, het beheer en exploitatie van de te realiseren parkeergarage, die deel uitmaakt van het centrumplan. De oprichting van de BV is nodig voor het geval dat deze geplande parkeergarage na aanbesteding in eigendom van de gemeente komt. De definitieve besluitvorming over eigendom, beheer en exploitatie van de parkeergarage zal onderdeel uitmaken van de gunning aan de marktpartij van het centrumplan.

Aansluitend aan de gecombineerde vergadering van de commissies Algemene Zaken en Financiën vindt de openbare vergadering van de commissie Algemene- en Bestuurlijke Zaken plaats. Tijdens deze vergadering komt aan de orde een voorstel tot het aanwijzen van het Trouwkerkje en de gemeentelijke raadzaal als trouwlocaties en een voorstel voor de 3de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

Doordecentralisatie KSE en Munnikenheidecollege

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 20 december aanstaande voor om akkoord te gaan met de doordecentralisatie huisvesting KSE en Munnikenheidecollege per 1 januari 2000. De commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken brengt in de openbare vergadering van 7 december aanstaande een advies uit over de doorcentralisatie.

Krediet voor beschoeiing Leurse Haven en de aanleg van jachthaven

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 15 november aanstaande voor om een krediet van vier miljoen gulden beschikbaar te stellen voor Het aanbrengen van beschoeiing langs de Leurse Haven en voor de aanleg van de jachthaven.
De commissie Financiën brengt over het kredietvoorstel een advies uit in de openbare vergadering van 1 november aanstaande.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook