Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van 12 patio woningen met bergingen aan de Vinkenbroek/Kouwelaarsbrand (cluster 25) (besluit 08-10-1999);
* de bouw van 4 woonvormen met bergingen aan de Vinkenbroek/Kouwelaarsbrand (cluster 27) (besluit 08-10-1999);
* een uitbreiding van de woning aan Marijkeplein 1 (besluit 08-10-1999);

* het plaatsen van een fietsenstalling aan Bredaseweg 55 (besluit 08-10-1999);

* het plaatsen van een serre aan de achterzijde van de woning aan Konijnenberg 19 (besluit 08-10-1999);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Voorsteven 10 (besluit 08-10-1999);

* het plaatsen van een transformatorhuis aan Dukaatstraat 14 (besluit 11-10-1999);

* de uitbreiding van de zijkant van de woning aan Korhoen 28 (besluit 11-10-1999);

* het plaatsen van een tuinhuis aan Sprundelsebaan 107 (besluit 11-10-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Representatie

Wethouder Vermunt verricht op 29 oktober aanstaande de officiële opening van het lokaal metaaltechniek van het Munnikenheide-college. Burgemeester Van Agt verricht op woensdag 10 november aanstaande de officiële opening van de nieuwe zaak Fixet Service Bouwmarkt Piet Baks.

Wethouder Vermeulen lost op zondag 14 november aanstaande het officiële startschot van de veldrit georganiseerd door de Stichting Wielerevenenementen Etten-Leur.

Commissievergaderingen

Op 25 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur vindt in het gemeentehuis de openbare vergadering plaats van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport.

In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* een voorstel aan de gemeenteraad tot het vervangen van een zuig/schrobmachine in sporthal "De lage Banken" en hiervoor een krediet van 17.500 gulden beschikbaar te stellen.
* Ontwerp-milieuprogramma 2000 en ontwerp-milieuverslag 1998.
* een voorstel aan de gemeenteraad tot het beschikbaar stellen van een krediet van 200.000 gulden voor de uitvoering van maatregelen uit het fietsstructuurplan 1999;

* een notitie over het invoeren van de maatregel " Bromfiets op Rijbaan".

Per 15 december 1999 wordt landelijk de maatregel ingevoerd dat bromfietsers binnen de bebouwde kom, op wegen met een verplicht fietspad, voortaan van de rijbaan gebruik moeten maken. Buiten de bebouwde kom blijven de bromfietsers gebruik maken van het fietspad, dat wordt omgezet tot fiets/bromfietspad. De maatregel is genomen met het oog op de verkeersveiligheid en heeft als doel een daling (50%) van het aantal slachtoffers bij bromfietsongevallen op de desbetreffende routes.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om om in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig deze landelijke invoering per 15 december aanstaande te volgen en de bromfiets zo veel mogelijk van de rijbaan gebruik te laten maken.

Daartoe is het noodzakelijk dat verkeersborden worden vervangen en dat er overgangen tussen fiets/bromfietspaden en de rijbanen worden aangebracht. De kosten die hiermee zijn gemoeid, worden geraamd op 135.000 gulden;


* een voorstel aan de gemeenteraad om met ingang van 1 januari 2000 betaald parkeren op de Markt in te voeren en voor de te nemen maatregelen hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 300.000 gulden. De jaarlijkse kosten van het betaald parkeren op de Markt worden geraamd op 80.000 gulden. Het college stelt de gemeenteraad ook voor om met ingang van 1 januari 2000 het betaald parkeren in te voeren in het westelijk gedeelte van de Stationsstraat en het Schuurkerkpad.

* Een voorstel aan de gemeenteraad tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 320.000 gulden voor de reconstructie van de Markt;

* Verkeersmaatregelen betreffende de ombouw N58 tot Parklaan eerste fase.

Op 26 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur vindt in het gemeentehuis de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur plaats. In deze vergadering wordt advies gevraagd over de volgende onderwerpen:
* Subsidieprogramma Cultuur 2000;

* Cultuurnota en verslag inspraak;

* Gemeentelijke subsidieregeling certificering kamerverhuurders;
* Beleidsnota Glastuinbouw van de Provincie Noord-brabant;
* Voorbereidingsbesluit kavel 12 Lage Banken.

Reconstructie Hoge Vaartkant

Burgemeester en wethouders hebben aan Vermeer Infrastructuur BV Rayon Zuid de opdracht gegeven om de Hoge Vaartkant, het gedeelte tussen de nieuwe Rijksweg en Hilsebaan te reconstrueren. De kosten bedragen 331.350 gulden inclusief BTW.

Beleidsplan Algemene Bijstandswet (ABW)

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 15 november aanstaande voor het Beleidsplan Algemene Bijstandswet voor het jaar 2000 vast te stellen. De commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken brengt in de openbare vergadering van 2 november aanstaande hierover een nader advies uit.

Formatieplaats vindplaatsgericht Jongerenwerk

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 15 november aanstaande voor om de formatieplaats Vindplaatsgericht Jongerenwerk, vanaf 1 maart 2000 structureel te maken. Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de evaluatie van het Project Vindplaatsgericht Jongerenwerk van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Etten-Leur. Vanaf 1997 zijn er voor een proefperiode van drie jaar, jaarlijks hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld.

Naar aanleiding van deze evaluatie met daarin verwerkt de resultaten en werkwijze, concludeert het college dat het huidig vindplaatsgericht jongerenwerk moet worden behouden. De leden van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken brengen in de openbare vergadering van 2 november aanstaande over dit voorstel een nader advies uit.

Plaatsen unit bij sportcentrum De Banakker

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een prefab-unit te plaatsen bij sportcentrum De Banakker ter vervanging van de eerder afgebrande verkoopkiosk, het gebouwtje gaat dienen als verkooppunt bij de kunstijsbaan en als kleedaccommodatie voor het buitenbad.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook