Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een woning met garage aan Almonde (kavel 244) Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Almonde (besluit 08-09-1999);

* het plaatsen van een antennemast van 53,5 meter ter vervanging van de bestaande antennemast aan de Brabantlaan (besluit 08-09-1999);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan de Wouter Berthoutlaan 71 (besluit 08-09-1999);

* de verbouw van een schuur aan Zilvermeeuw 3 (besluit 08-09-1999);
* het plaatsen van een tuinhuis aan Wezelpad 8 (besluit 08-09-1999);
* het plaatsen van een tuinhuis aan Voorsteven 6 (besluit 08-09-1999);

* de uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Graspieper 20 (besluit 10-09-1999);

* de uitbreiding van de woning aan Wildert 56 (besluit 13-09-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een tijdelijke bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een antennemast met een hoogte van 38 meter gedurende zes maanden aan de Brabantlaan (besluit 08-09-1999);

Burgemeester en wethouders hebben een gewijzigde vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Senaat bij de woning aan Senaat 5. De wijziging heeft betrekking op een verbreding van de in-/uitrit tot zes meter (besluit 13-09-1999).

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op de Julianalaan 56 (besluit 13-09-1999).

Project " Sportstimulering Basischolen"

Burgemeester en wethouders stellen de leden van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport in kennis van een evaluatie van het project " Sportstimulering Basisscholen" in de jaren 1998 en 1999. Voor de uitvoering van het project heeft de gemeenteraad voor 1998 en 1999 respectievelijk 5000 en 13000 gulden beschikbaar gesteld.

Het project is opgezet om leerlingen van de basisscholen een zo uitgebreid mogelijke keuze van bewegen en/of sportbeoefening aan te bieden met het doel om deze leerlingen aan te zetten tot meer bewegen en de jongeren hulp te verlenen tot een bewustere sportkeuze.

Omdat de geplande projectduur van twee jaar achter de rug is, vindt er een evaluatie plaats en wordt op 26 oktober aanstaande een bijeenkomst gehouden voor het onderwijsveld en de plaatselijke sportinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het project geëvalueerd en een eventuele voortzetting ervan besproken.

Procedure evaluatie vindplaatsgericht jongerenwerk

Burgemeester en wethouders hebben een procedure opgesteld voor een evaluatie van het vindplaatsgericht jongerenwerk. Omdat het project vindplaatsgericht jongerenwerk afloopt per maart 2000, dient er een evaluatie plaats te vinden, waarbij wordt bekeken of dit project al dan niet wordt gecontinueerd. De gemeenteraad zal hierover een beslissing nemen in de openbare vergadering van 8 november aanstaande nadat de commissie Onderwijs/Welzijn een advies hierover heeft uitgebracht in de openbare vergadering van 2 november 1999.

Representatie

Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders brengt op 4 oktober aanstaande een bezoek aan de amusementsmiddag voor verstandelijk gehandicapten in cultureel centrum "De Nobelaer".

Toekenning subsidie voor aanleg fietspaden

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat het provinciebestuur van Noord-Brabant aan de gemeente Etten-Leur een subsidie van Hfl.153.750,-- heeft toegekend voor de aanleg van fietspaden langs Vosdonk en wel voor het gedeelte tussen Lokkerdreef en Mon Plaisir.
De totale kosten van aanleg bedragen Hfl.406.000,-- De bedoeling is dat de fietspaden nog voor de openstelling van de rijkswegomleiding worden aangelegd.

Verleende onderhoudssubsidie

Burgemeester en wethouders hebben een subsidie van 4142 gulden beschikbaar gesteld voor de in 1998 gemaakte onderhoudskosten aan het Paulushofje.
Ook is er een subsidie verleend van 3500 gulden voor de reeds gemaakte onderhoudskosten aan het rieten dak van het pand Sander 54 (rijksmonument).
Beide subsidies zijn verstrekt in het kader van de subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing 1985 Etten-Leur.

Geen financiële bijdrage Stichting Kinderen Voorrang

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek van de Stichting Kinderen Voorrang te Amsterdam om een financiële bijdrage ter ondersteuning van lokale organisaties bij de Nationale Straatspeeldag, afgewezen.

Het college heeft hiertoe besloten, omdat plaatselijke wijkverenigingen deelnemen aan de Nationale Straatspeeldag en het gemeentebestuur indirect dus dit evenement financieel ondersteunt door middel van wijkbudgetten.

Overzicht niet-werkende werkzoekenden

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een overzicht van de Arbeidsvoorziening Midden en West Brabant dat er per juli j.l., 922 niet-werkende werkzoekenden woonachtig in Etten-Leur staan ingeschreven ( 525 vrouwen en 397 mannen). Van deze 922 zijn er 218 allochtoon en 704 autochtoon. Van deze 922 werklozen zijn er in totaal 475 langer dan een jaar werkloos. Uit het overzicht blijkt tevens dat van de 922 niet-werkende werkzoekenden er 100 personen jonger zijn dan 23 jaar, 462 personen tussen de 23 en 40 jaar en 460 personen ouder dan 40 jaar zijn.

Exploitatie jachthaven/recreatieplas De Keen

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Financiën/ Economische Zaken in de openbare vergadering van 27 september aanstaande voor om in te stemmen met het voorstel om te kiezen voor een beperkte inrichting van de recreatieplas De Keen en met het provinciebestuur van Noord-Brabant in overleg te treden om de recreatieplas niet als zwemgelegenheid in te richten. Tevens wordt de commissie voorgesteld om ermee akkoord te gaan dat burgemeester en wethouders worden gemachtigd om een exploitant te zoeken voor de jachthaven De Keen, waarbij een kostenneutrale exploitatie ervan het uitgangspunt is voor het gemeentebestuur.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook