Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om bij een kantoorpand aan Mon Plaisir tijdelijk een shelter-home te plaatsen als showmodel van de woon-units, die Quick Home Systems heeft ontwikkeld voor landen waar zich calamiteiten hebben voorgedaan .

Representatie

Leden van het B en W-college zullen op 25 en 26 maart hun belangstelling tonen voor en deelnemen aan de 24-uurs home-trainerrit in Sportschool Dekkers, die daar wordt gehouden t.b.v. het project Mappa Mundo.

Deelname aan Bedrijvenkontaktdagen Breda

De gemeente Etten-Leur neemt ook dit jaar deel aan de Bedrijvenkontaktdagen, die op 14 en 15 maart worden gehouden in Breda. De gemeente presenteert zich daar samen met het regionaal werkgelegenheidsinstituut N.V.Rewin West-Brabant en de gemeenten Breda en Oosterhout. Aangrenzend aan de gemeentestand presenteren zich acht Etten-Leurse bedrijven.

Promotiebrochure

Burgemeester en wethouders hebben aan het plaatselijk gevestigde communicatiebureau Just in Case opdracht verstrekt om een nieuwe promotiebrochure voor Etten-Leur te maken. Er is gekozen voor een algemene brochure in kleur, waaraan gerichte leaflets over diverse onderwerpen worden toegevoegd.

Financiële bijdrage voor archeologisch bodemonderzoek

Burgemeester en wethouders zien hun verzoek om een financiële bijdrage in de kosten van het archeologisch bodemonderzoek bij de voormalige hallenkerk aan de Roosendaalseweg gehonoreerd. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft een bijdrage van 20.000 gulden toegekend in de onderzoekskosten, die ruim 48.000 gulden (excl. btw) bedragen. Het archeologisch bodemonderzoek wordt vanaf 24 januari uitgevoerd.

Woonrijp maken Bredaseweg en aanleg fietspad

De raadscommissie Openbare Werken krijgt op 7 februari het plan voorgelegd om de Bredaseweg (tussen Schoonhout en Lage Vaartkant) woonrijp te maken en om een fietspad langs de weg aan te leggen. Aansluitend wordt het plan gedurende twee weken ter inzage gelegd, waarna het definitief wordt vastgesteld. Zo het er thans naar uit ziet, kan er in april aanstaande worden begonnen met de werkzaamheden.

Overdracht wegbeheer Vosdonk

Burgemeester en wethouders blijven ernaar streven om in het aanstaande voorjaar het beheer van de weg Vosdonk formeel over te dragen aan de Provincie Noord-Brabant. Zij vinden dat, zodra de verlichting langs deze weg is geplaatst en de slijtlagen op de fietspaden zijn aangebracht, de overdracht geëffectueerd kan worden. Het college is het met de provincie oneens dat er met de overdracht gewacht zou dienen te worden totdat de rotonde Parklaan-Vosdonk-Vossendaal is aangelegd (voorzien in het jaar 2003). Los van het moment van overdracht van het beheer, blijft het gemeentebestuur met het Provinciebestuur en Rijkswaterstaat in overleg over de wenselijkheid van het plaatsen van verkeerslichten op de kruisingen van de wegVosdonk met de wegen Mon Plaisir/Nieuwe Donk en Lokkerdreef/Ecustraat.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook