Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* het bouwen van een tochtportaal en het oprichten van een reclame-object aan Schellingstraat 27 (besluit 27-01-2000);
* het bouwen van een kantoor met bedrijfshal aan de Ecustraat (besluit 31-01-2000);

* de bouw van een woning met garage aan Ouwer (kavel 227) Tevens is bij deze woning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Ouwer (besluit 31-01-2000);

* de bouw van een woning met garage/berging aan Brekeling (kavel 251) Tevens is er bij deze woning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Brekeling (besluit 31-01-2000);
* de uitbreiding aan de voorgevel van de woning aan Koperwiek 10 (besluit 31-01-2000);

* een uitbreiding aan de voorgevel van de woning aan Koperwiek 12 (besluit 31-01-2000);

* een uitbreiding aan de voorgevel van de woning aan Koperwiek 14 (besluit 31-01-2000);

* het wijzigen van de inpandige garage tot kantoorruimte en de bouw van een garage aan Voorsteven (besluit 27-01-2000);
* de bouw van twee bedrijfsverzamelgebouwen aan Florijnstraat. Tevens is bij deze verzamelgebouwen toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Florijnstraat (besluit 27-01-2000);
* de bouw van een woning met garage/berging en een praktijkruimte aan Rapeling (kavel 218). Tevens is hierbij toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Rapeling (besluit 31-01-2000);
* de bouw van een winkel/appartementencomplex op de percelen Dreef 2, Markt 27 en Markt 29. Tevens is hierbij vrijstelling verleend van een overschrijding van de maximale toegestane bebouwde oppervlakte. Bij het winkel/appartementencoplex is ook toestemming verleend voor het uitwegen op de Dreef.(besluit 31-01-2000;
* het uitbreiden van de woning aan Turfhuis 8 (besluit 02-02-2000);
* het plaatsen van een tuinhuisje aan Guido Gezellelaan 141 (besluit 02-02-2000).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:
* het verwijderen van een woning annex winkel op de percelen Dreef 2, Markt 27 en Markt 29 (besluit 31-01-2000);
* het verwijderen van een kantoor en opslagloodsen aan Nieuwe Donk 5 (besluit 27-01-2000);

* het verwijderen van een woning en de bijgebouwen aan Hoevenseweg 19 (besluit 27-01-2000).

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:
* het verbreden van de bestaande in-/uitrit bij de woning aan Turfhuis 1 (besluit 31-01-2000);

* het in- en uitwegen bij een woning aan de Kouwelaarsbrand (besluit 21-01-2000).

Woningmarkt De Keen (derde fase)

Op woensdag 15 maart 2000 houdt het gemeentebestuur een woningmarkt over de woonwijk De Keen (derde fase) in de Nobelaer. Tijdens de Woningmarkt presenteren zich de (bouw)partijen, die betrokken zijn bij de twaalf bouwclusters in het toekomstige woongebied De Keen derde fase.

Ook worden er twee bouwclusters gepresenteerd, die deel uitmaken van de tweede fase van wijk De Keen en niet eerder zijn gepresenteerd. Tevens is er een gemeentelijke presentatie en nemen consumentgerichte organisaties deel aan de woningmarkt

Representatie

Op carnavalsmaandag 6 maart 2000 zal burgemeester drs. Van Agt het startschot verrichten van het 14de MAMI-spektakel. Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders is aanwezig bij de speciale kerkdienst ter gelegenheid van het 25-jarig predikantschap van dominee Ter Maat op zondag 12 maart aanstaande.
Burgemeester Van Agt opent op 21 maart aanstaande de fakkeloptocht in het kader van de "Internationale Dag tegen Racisme", georganiseerd door de plaatselijke werkgroep "21 maart".

Toeristisch-recreatief beleidsplan

Burgemeester en wethouders hebben een tijdpad vastgesteld om te komen tot het toeristisch-recreatief beleidsplan. Daartoe zal het college aan de commissie Financiën en Economische Zaken in de openbare vergadering van 14 februari aanstaande vragen om eerst in te stemmen met twee onderwerpen uit het beleidsplan, te weten de interne en externe analyse van Etten-Leur en een formulering van de doelstelling rondom het toeristisch-recreatief beleid voor deze gemeente.

Op 14 juni aanstaande brengt de commissie Financiën en Economische Zaken nader advies uit over het concept toeristisch-recreatief beleidsplan en zal na publicatie hiervan voor het publiek de mogelijkheid bestaan tot inspraak en vindt er overleg hierover plaats met de betrokken organisaties.

In de openbare vergadering van 18 september 2000 vragen burgemeester en wethouders aan de commissie Financiën en Economische Zaken advies over het definitieve toeristisch-recreatief plan en de gemeenteraad zal in de openbare vergadering van 9 oktober 2000 het definitieve beleidsplan vaststellen.

In het toeristisch-recreatief beleidsplan wordt het te voeren beleid voor toerisme en recreatie in de komende jaren voor Etten-Leur vastgesteld. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de rol van het gemeentebestuur ten aanzien van dit beleid, wordt het budget voor toerisme en recreatie vastgesteld en dient het de gemeenteraad het college te machtigen voor de besluitvorming omtrent het toeristisch-recreatief actieplan.

Niet doorgaan geplande commissievergadering

De geplande vergadering van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken op 15 februari aanstaande gaat vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten niet door.

Internetsite www.etten-leur.nl

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een evaluatie van de website van de gemeente Etten-Leur op Internet. Hieruit blijkt dat de site zeer goed bezocht wordt en dat de website zich in het afgelopen jaar ontwikkeld heeft tot een informatiemedium, dat zich mag verheugen in een sterk groeiende belangstelling. Ook wordt de website zeer hoog gewaardeerd vanwege duidelijkheid, zorgvuldigheid en actualiteit. Uit tellingen is gebleken dat in 1999, de site 13.641 keer is opgeroepen. Tevens is geconstateerd dat het aantal pageviews per maand ruim verdrievoudigd is in de periode van januari 1999 (549 raadplegingen) tot december 1999 (1800 raadplegingen).

Opdracht

Burgemeester en wethouders hebben aan bureau CA te Chaam opdracht gegeven om een nieuwsbrief te verzorgen over de resultaten van de "Toekomstverkenning Etten-Leur in Meervoud".De totale kosten van het vervaardigen van de nieuwsbrief bedragen 17.690 gulden. Het eindrapport wordt op 1 maart aanstaande gepresenteerd en door het IPP aangeboden aan burgemeester Van Agt.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook