Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend voor:
* de bouw van een sportcentrum met bedrijfswoning aan Voorsteven. Tevens is er bij dit sportcentrum en woning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Voorsteven (besluit 18-02-2000);
* de bouw van twee woningen met garage aan Hoevenseweg. Tevens is er bij deze woningen toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Hoevenseweg (besluit 14-02-2000);

* de bouw van een carport aan Zundertseweg 52 (besluit 18-02-2000);
* een uitbreiding van de berging/garage aan Brandseweg 68 (besluit 18-02-2000);

* het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren t.b.v. Betonboringen Zuid Nederland BV aan de Ecustraat . Tevens is er hierbij toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Ecustraat (besluit 18-02-2000);

* de bouw van een bedrijfsruimte met showroom en kantoren t.b.v. Visser-Doomen BV aan de Ecustraat.
Tevens is er hierbij toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Ecustraat (besluit 21-02-2000);

* de reeds gerealiseerde uitbreiding van de woning aan Havik 46 (besluit 23-02-2000);

* de bouw van een dichte doorgang aan Westwiek 5 (besluit 24-02-2000);

* het aanbrengen van geluidsisolerende voorzieningen aan het dak van een woning aan de Bollenstraat 12 (besluit 24-02-2000)

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om bij de woning aan Goorstraat 7 de bestaande in-/uitrit te verbreden naar 12 meter. Burgemeestre ne wethouders hebben bij een woning aan de Bazuinlaan toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Bazuinlaan.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van;

* kiosken 9 en 10 in het Overdekte Winkelcentrum (besluit 23-02-2000);

* de noordwand van het pand aan Mon Plaisir 113 (besluit 23-02-2000).

Representatie

Op zaterdag 25 maart aanstaande is een delegatie van het college van burgemeester en wethouders aanwezig bij de officiële ingebruikstelling van het nieuwe bedrijfsgedeelte van Evers Autoschadecentrum BV aan de Schellingstraat.

Uitvoeringskader Landschapsbeleidsplan

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 27 maart aanstaande voor om de notitie Project Particulier Landschapsbeheer en het Convenant Landschapsbeleidsplan Buitengebied gemeente Etten-Leur vast te stellen. Het convenant zal na accoord van de gemeenteraad worden afgesloten met de plaatselijke ZLTO-afdeling en de Vereniging voor Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Subsidieverordening Particulier Landschapsbeheer en de beleidsregels voor uitvoering ervan vast te stellen. Wat betreft de datum van inwerkingtreding van de verordening en de beleidsregels wordt de gemeenteraad gevraagd ermee in te stemmen dat deze door het college wordt bepaald. De gemeenteraad zal tevens aangeven of het college van burgemeester en wethouders, de zorg zal dragen voor invulling van een gemeentelijk coördinatiepunt voor particulier landschapsbeheer en daarvoor vanaf het jaar 2002 jaarlijks 45.000 gulden extra op te nemen van de begrotingspost Landschapsbeleidsplan.
De commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur brengt advies nader advies uit over deze voorstellen in de openbare vergadering van 14 maart 2000.

Parkeren bruidswagens

Burgemeester en wethouders hebben besloten om vanaf heden aan bruidsparen, die trouwen in de raadzaal, ontheffing te verlenen voor het parkeren van de bruidswagen aan de voorkant van het gemeentehuis aan de Markt. Deze maatregel geldt alleen voor de bruidswagen en niet voor de volgauto's.

Reconstructieplan Kattestraat

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport in de openbare vergadering van 13 maart aanstaande voor om akkoord te gaan met het volgen van een inspraakprocedure voor het reconstructieplan Kattestraat.
Voorstel is om het reconstructieplan van 20 maart tot en met 3 april aanstaande voor belanghebbenden ter inzage te leggen.

Vervolgens wordt in de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport van 8 mei 2000 de leden gevraagd om in te stemmen met de inspraakreacties en de geformuleerde standpunten over het reconstructieplan Kattestraat. Aan de gemeenteraad wordt in de openbare vergadering van 29 mei 2000 gevraagd om het benodigde krediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met de wijze van aanbesteding. De bedoeling is dat in augustus aanstaande met de werkzaamheden wordt aangevangen en dat deze voor de winterperiode zijn afgerond.

Instemming begroting Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de begroting van de Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant voor het jaar 2000. Het betreft hier een samenwerking tussen 17 gemeenten in West-Brabant op het brede terrein van sociaal economische aangelegenheden. Vanuit Etten-Leur zijn voor het jaar 2000 beschikbaar gesteld: een bedrag van 45.990 gulden voor sociaal-economische samenwerking (inclusief
werkgelegenheidsenquête), 89.790 gulden voor het REAP/ NV REWIN,
9.150 gulden voor het Brabants Bureau voor Toerisme en 17.520 gulden als bijdrage Stadsgewest toerisme.
De commissie Financiën, automatisering en Economische Zaken wordt hiervan in kennis gesteld in de openbare vergadering van 22 maart aanstaande.

Verkoop bedrijventerrein en kantoorlocaties

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat er in het jaar 1999 aan 28 bedrijven in totaal 98.052 m² bedrijfsterrein is verkocht.
Het betreft hier gronden op de bedrijventerreinen "Vosdonk-Zuid" en "de Keen".

Verzoek aanpassen grens netnummergebied

Burgemeester en wethouders hebben aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verzocht om de grens tussen de netnummergebieden 076 en 0165 aan te passen. De reden hiervan is dat het toekomstige bedrijventerrein Vosdonk West/Parklaan West, aan de westkant van deze gemeente, thans niet in het 076-netnummergebied ligt, maar in het gebied met netnummer 0165. Dat wordt niet geassocieerd met Etten-Leur, terwijl het wel grondgebied van deze gemeente is. Het college is van mening dat voor de uitstraling, de wervingskracht van dit bedrijventerrein en ter voorkoming van praktische problemen het nodig is dat de grens van de netnummergebieden 076 en 0165 wordt aangepast, zodat het bedrijventerrein Vosdonk-West/Parklaan West het netnummer 076 krijgt en wel met ingang van het jaar 2001.

Stand Cultuurfonds

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat het Cultuurfonds per 31 december 1999 een saldo van Hfl. 119.122,30 had en dat er in het jaar 1999 een bedrag van 14.605 gulden is uitgegeven ten laste van dit fonds. De commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur krijgt in de vergadering van 14 maart aanstaande het overzicht van inkomsten en uitgaven, gedaan in 1999 ten laste van het Cultuurfonds. De gemeenteraad wordt ervan in kennis gesteld in de openbare vergadering van 27 maart aanstaande.

Onderhoudsplanning schoolgebouwen primair onderwijs

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 25 april 2000 voor om een krediet van 906.821 gulden beschikbaar te stellen voor het plegen van onderhouds aan de buitenkant van de schoolgebouwen en terreinen van de openbare en bijzondere scholen voor primair onderwijs in dit jaar.

De commissie Onderwijs, Welzijn en Sport brengt een nader advies uit over dit voorstel in de openbare vergadering van 23 maart aanstaande.

Brief overlapping leden plaatselijke MKB en Industriële Kring Etten-Leur IKE

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van een brief van de plaatselijke MKB afdeling, waarin het bestuur er mededeling van doet, dat van de 202 leden er 21 ook lid zijn van de Industriële Kring Etten-Leur. Het college heeft om dit overzicht gevraagd naar aanleiding van opmerkingen van de APB-fractie over de bijeenkomst van de gemeente Etten-Leur met MKB-leden. De APB - fractie was van mening dat veel leden van de plaatselijke MKB ook lid zijn van de Industriële Kring Etten-Leur.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook