Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

De cabaretgroep Onvermeidelijk geeft vrijdag 23 en zaterdag 24 november weer de jaarlijkse voorstellingen in de Nobelaer. Nagenoeg alle collegeleden zullen op vrijdagavond aanwezig zijn bij de uitvoering "Excuses voor het ongemak".
Wethouder H. van der Heyden is zondag 7 oktober aanwezig bij het vierde Korenfestival in De Nobelaer waaraan dertien koren deelnemen. Het Etten-Leurs mannenkoor zorgt deze middag voor een lokale primeur met het eerste openbare optreden. Op zondag 7 oktober bezoekt wethouder W. Vermunt het open oecumenisch inloophuis in wijkgebouw De Vogelaar. Dit is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Etten-Leur. Wethouder mevrouw M. Donders-De Leest verricht zaterdag 3 november in café-zaal De Zwaan de prijsuitreiking van de jaarlijkse kampioenschappen Handboogschieten Etten-Leur 2001 van de handboogverenigingen Prinses Irene, Nimrod en Willem Tell.

Vergaderschema 2002

Burgemeester en wethouders hebben het vergaderschema 2002 definitief vastgesteld na overleg met de fractievoorzitters over het ontwerp. De leden van de raad krijgen het schema toegestuurd.

Eenmalige uitkering 2001

Burgemeester en wethouders hebben de hoogte van de jaarlijkse eenmalige uitkering op basis van de Nota Minimabeleid voor 2001 vastgesteld op fl. 390,- (afgerond 177). Hierbij is inbegrepen fl. 100,- compensatie voor het niet betalen van de Zalmsnip. De eenmalige uitkering is bedoeld om inwoners uit Etten-Leur die langdurig op een minimuminkomen aangewezen zijn, jaarlijks financieel te compenseren. Het college brengt het besluit ter kennis brengen aan de Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken in de commissievergadering van 23 oktober.

Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Het Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden heeft onderzocht of het gemeentelijke heffingsinstrumentarium voldoende is toegesneden op de maatschappelijke verhoudingen in de toekomst. Het college brengt het rapport ter kennis van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu.

Lidl krijgt grond aan Trompetlaan tijdelijk in gebruik

Lidl die de winkel van Jumbo aan de Trompetlaan in huur overneemt, krijgt een strook gemeentegrond achter het pand twee jaar in gebruik voor 50 per jaar. Het college van b en w heeft hiertoe besloten. Lidl wil de bestrate strook waarlangs de bevoorrading plaatsvindt als verdiepte loswal aanleggen. Dit past binnen het bestemmingsplan. De strook is gemeente-eigendom. Normaal gesproken zou een dergelijke strook grond verkocht worden, maar in dit geval overweegt Lidl nog een aanbouw/herbouw waarbij eveneens grond van de gemeente gekocht moet worden. Daarom is besloten de verkoop van deze eerste strook grond uit te stellen.

Ontwerp restauratie-uitvoeringsprogramma 2001-2006

Burgemeester en wethouders maken met een brief aan Gedeputeerde Staten hun zienswijze duidelijk over het ontwerp restauratie-uitvoeringsprogramma 2001-2006 van de Provincie Noord-Brabant. Het college wijst op enkele onjuistheden in de subsidiebedragen en vraagt het Provinciebestuur deze te corrigeren. Uit een overzicht van de voorgedragen objecten in de categorie religieuze gebouwen blijkt dat de Lambertuskerk wellicht op het volgende uitvoeringsprogramma voor 2007 wordt opgenomen. De Petruskerk zal waarschijnlijk niet op korte termijn in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie.

Commissievergadering

De Commissie Financiën, Informatisering en Milieu houdt op maandag 22 oktober vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
* Milieuprogramma 2002-2005

* Milieujaarverslag 2000

* Geen invoering tariefdifferentiatie bij de afvalinzameling
Verkoop bouwgrond aan SOVAK

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met verkoop van een perceel bouwgrond in het plan Attelaken aan SOVAK. SOVAK zal hier woonruimte en een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijk handicap realiseren. Het verzoek van SOVAK past binnen andere ontwikkelingen op het gebied van de gehandicaptenzorg. Er is namelijk behoefte aan het dicht bij elkaar houden van wonen en werken voor verstandelijk gehandicapten. In het kader van de nog op te stellen Structuurvisie + zal beleid worden geformuleerd ten aanzien van huisvesting en dagactiviteiten van verstandelijk gehandicapten.

Plan van aanpak voor bedrijfsgebouw Suwi

Burgemeester en wethouders gunnen het schrijven van het plan van aanpak voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw Suwi conform de offerte aan Deloitte en Touche. Het college vraagt daarbij nadrukkelijk om het onderzoek vooral te richten op vestiging in een nieuw stadskantoor en de fysieke mogelijkheden die er zijn. De totale kosten van het onderzoek worden begroot op fl. 42.500,-. Daarmee blijft het ruim binnen het beschikbare budget.

Warenmarkt tijdelijk terug naar Markt

Burgemeester en wethouders vragen de Commissie Algemene Zaken in de vergadering van 9 oktober instemming om de weekmarkt met het advies van de Marktcommissie tijdelijk terug te brengen op de Markt. Het zuidelijk gedeelte van de Markt vanaf de moeierboom tot de Lambertusstraat/Rochussenlaan zou daarvoor in aanmerking komen. Met aanpassingen aan de Markt is een bedrag van fl. 50.000,- gemoeid. De weekmarkt wordt nu tijdelijk gehouden op de Oude Bredaseweg, maar moet in verband met de uitvoering van het Centrumplan verplaatst worden.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook