Gemeente Bronckhorst

Openbare b en w besluitenlijst
Vergadering burgemeester en wethouders op 1 september 2009

Aanwezig:
H.A.J. Aalderink, burgemeester
A. Boers, wethouder
A. Baars, wethouder
P. Glasbergen, wethouder
Mevrouw A. van Kuil, wethouder
P. v. Gog, secretaris

O-01A openbare besluitenlijst vergadering b en w d.d.: 25 augustus 2009 advies:
vaststellen
besluit:
Conform vastgesteld.

O-02 ingekomen stukken
A Besluitenlijst college GS
besluit:
V.k.a.

O-03 Uitnodigingen
A Symposium Cradle tot Cradle d.d. 9 sept.
besluit:
College is verhinderd.
B Achterhoeks Prinsjesdagontbijt 2009 d.d. 16 sept. besluit:
Burgemeester, wethouders Boers en Baars zullen college vertegenwoordigen. C Middag van de S.L.A. d.d. 21 sept.
Besluit:
College is verhinderd.

O-04 intergemeentelijke aangelegenheden
A Geen

O-05 Raads- en cie-vergaderingen d.d.:
Geen

O-06 Rondvraag/onderlinge informatie uitwisseling
- wethouder Van Kuil meldt bijeenkomst regio Huntenpop terug
- wethouder Van Kuil meldt dat het bestuur van het Dorpshuis Vorden heeft besloten om het Dorpshuis door te ontwikkelen naar een Kultuurhuus. Daarmee is de weg vrij voor de verdere ontwikkeling.

O-07 Onderwerp:
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009 ­ 2011

1

Advies:

1. in te stemmen met de nota lokaal gezondheidsbeleid MenO 2. de nota ter inzage te leggen

3. bij geen reacties de nota ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad
Beslissing:
Conform advies

onderwerp:
O-08 Raadsvoorstel besluit op bezwaar W(et) v(oorkeursrecht) g(emeente) Steenderen Zuid
advies:
De raad volgens bijgaand ontwerp raadsvoorstel te adviseren om de bezwaren gericht REO tegen het besluit een voorkeursrecht te vestigen op diverse percelen grond in het plangebied Steenderen Zuid, ontvankelijk en ongegrond te verklaren

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-09 Migratie JGZ (jeugdgezondheids) dossier voor EKD (Elektronisch Kind Dossier) advies:

1. in te stemmen met het voorgestelde migratiescenario van GGD Gelre IJssel en Yunio en
MenO 2. hiervoor 6.226 ter beschikking te stellen
3. GGD Gelre IJssel en Yunio schriftelijk op de hoogte te stellen van de besluitvorming

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-10 verzoek bijdrage dorpshuis De Horst in Keijenborg advies:

1. aan de stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenborg e.o. een éénmalige bijdrage van 4.136,- beschikbaar te stellen voor aanpassing aan het dorpscentrum De Horst in Keijenborg
MenO 2. toekenning onder de voorwaarden dat de provincie Gelderland het project mee subsidieert en geen beroep wordt gedaan op een gemeenschappelijke exploitatiebijdrage

3. de bijdrage dekken uit de post incidentele subsidies

besluit:
College beschouwt de bijdrage als éénmalige subsidie. Omdat de grens van 2.500 wordt overschreden dient de raad hierover te besluiten. Raadsvoorstel voorbereiden.


2

Onderwerp:
O-11 Beslissing op bezwaarschrift aanschrijving last onder dwangsom inzake fam. Luesink
Advies:
OW 1. het bezwaarschrift van de fam. Luesink conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ontvankelijk en ongegrond te verklaren
2. het bestreden besluit in stand te laten
Beslissing:
Conform advies.

onderwerp:
O-12 Tijdelijke ontheffing bewonen recreatieverblijf Aaltenseweg 11 in Zelhem advies:

1. het verzoek om een tijdelijke ontheffing voor het bewonen van een REO recreatieverblijf op het perceel Aaltenseweg 11 in Zelhem af te wijzen
2. het handhavingstraject op te starten

3. de aanvrager op de hoogte te brengen van uw besluit

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-13 Gunning meubilair
advies:

- instemmen met opdrachtverstrekking aan meubelleverancier Ahrend Inrichten REO BV te Arnhem en wethouder Baars de overeenkomst met Ahrend laten tekenen.

besluit:
Conform advies.

onderwerp:
O-14 Parkeerverbod van Heeckerenweg in Hummelo
advies:
REO een parkeerverbod in te stellen aan beide kanten van de Van Heeckerenweg in Hummelo

besluit:
Conform advies

onderwerp:
O-15 Beslissing op bezwaarschrift Oude Zutphenseweg ong. advies:
het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit VVH onder een verbeterde motivering in stand te laten.

besluit:
Conform advies
3

onderwerp:
O-16 beslissing op bezwaarschrift weigering vergunning te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijk reclamebord.
advies:

1. Het bezwaarschrift van de heer G.A. Winkel, ingediend namens de Stichting Nijmansfeest, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, VVH ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.

besluit:
College is van mening dat dit probleem binnen het beleid opgelost kan worden middels sandwich borden. In overleg met portefeuillehouder oplossing bieden voor de problematiek.

onderwerp:
O-17 Notitie besteding opbrengsten verkoop aandelen NUON MenO advies:.

1. Voor het weggevallen dividend van de Nuon de komende jaren bedragen te reserveren zoals genoemd in Tabel 3 van de notitie.
2. De rente van de reservering ter compensatie van de weggevallen dividend vanaf het jaar 2016 in 10 jaar tijd af te bouwen tot nul.
3. Voor de besteding van de overige Nuongelden te kiezen voor scenario A waarbij 10 miljoen gereserveerd wordt voor onzekere ontwikkelingen in de nabije toekomst die niet op voorhand `gelabeld' wordt en 15,7 miljoen gereserveerd wordt voor incidenteel nieuw beleid.
besluit:

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 september 2009

De heer H.A.J. Aalderink, burgemeester De heer P.C.M. v. Gog, secretaris
4

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Bronckhorst 01-09-2009 '


Lees ook